خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقالات   |   مقالات ١   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی و تصویری   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه، اطلاعیه و نامه
بیانیه کارگران ضد سرمایه داری   کارگران ضد سرمایه داری ۲۰ دی ۱۴۰۰
تداوم نبردی سخت و نابرابر برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۱   سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری ۱٧ دی
توضیحی در باره یک تشابه اسمی  امیر پیام ۱ مهر ۱۴۰۰
پیام خطاب به خواهران و براداران در افغانستان  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
پیام همبستگی رانندگان حمل ونقل جاده ای از کارگران پیمانی صنایع نفت و پترشیمی
  اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان... ۱۰ تیر ۱۴۰۰
بیانیه در حمایت از اعتصابات عمومی کارگران صنعت نفت انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان ۱۰ تیر
بیانیه در حمایت از کارگران اعتصابی نفت   انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد ۱۰ تیر۴۰۰
اعلام همبستگی کارگران بازنشسته با کارگران اعتصابی
  اتحاد بازنشستگان ایران - کانون گفتگوی بازنشستگان تأمین اجتماعی - کمیته پیگیری ٩ تیر ۱۴۰۰
به کارگران پروژه ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی  کارگران گروه ملی فولاد ٨ تیر ۱۴۰۰
پیام تسلیت برای درگذشت رفیق فرهاد شعبانی  مجموعه ای از پیام ها ٣۱ خرداد ۱۴۰۰
مجموعۀ از فعالیت های مالیِ فعالین صندوق همبستگی کانادا  صندوق همبستگی...- کانادا ١۴ خرداد ۱۴۰۰
تداوم «مرگ با ویروس کرونا» در ایران و ضرورتِ اعتراض به بی‌توجهی حاکمیت در اجرای مسئولیت‌های خود!  بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری، معلمین و بازنشستگان ۲٦ فروردین ۱۴۰۰
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
بیانیه در مورد حداقل مزد سال ١٤٠١
دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون باشد

  بیانیه های شورای سازماندهی اعتراضات ...۳۰ دی ۱۴۰۰

تداوم نبردی سخت و نابرابر برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۱
  سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری ۳۰ دی ۱۴۰۰

سپاسگزاری کانون نویسندگان ایران
پاسخ کانون نویسندگان ایران به «اطلاعیه»ی سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی
حاکمیت آزادی‌ستیز بکتاش آبتین را به قتل رساند
به قتل نویسندگان آزادی‌خواه پایان دهید
اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران را آزاد کنید!

  کانون نویسندگان ایران ۲۹ دی ۱۴۰۰
رفیق سعید سهرابی، یکی از مبارزان کمونیست و انقلابی درگذشت
  مجموعه ای از اطلاعیه ها ۲۹ دی۱۴۰۰

فرانسه: گزارش فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کار آموزی حرفه ای ...
از اعتصاب ۱۳ ژانویه و تدارک برای اعتصاب روز ۲۷ ژانویه
حکم پنج سال حبس علیه لیلا حسین زاده فوری و‌ بدون قید و شرط لغو باید گردد
جنایت کاران حاکم بکتاش آبتین را کشتند

  اتحاد بین المللی ۲۹ دی ۱۴۰۰

حذف حداقل دستمزد و جایگزینی آن با مزد منطقه‌ای، مزد توافقی و
مزد براساس بهره‌وری، یورش فزایندۀ کارفرمایان و دولت به سطح معیشت کارگران
  بیانیه مشترک جمعی از تشکل های مستقل کارگری، بازنشستگان و فعالین جنبش کارگری

پرچم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام
پیکار همه جانبه برای حذف مجازات اعدام به طور کلی را برافراشته نگاه داریم!

  مجموعه اطلاعیه ها ۸ آذر ۱۴۰۰

سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان، تعرض به آزادی و حقوق همه مردم است!
احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبش‌ها، ...محکوم است!

  سندیکای واحد، هفت تپه، کمیته ها و کانون ها... ۸ آذر ۱۴۰۰

حکم زندان، شلاق و جزای نقدی علیه اسماعیل گرامی ظالمانه است، آزادش کنید!
  تشکل ها و فعالین کارگری... ۱ مهر ۱۴۰۰

پیام خطاب به خواهران و براداران در افغانستان
  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

مبارزات کارگران نفت و پتروشیمی: حمایت، انتقال تجربیات و راهکارهای عملی (۲)
  علیرضا خباز ۱۵ تیر ۱۴۰۰

اعتصاب کارگران نفت، نگاهی به تاریخچه اعتصابات کارگران نفت و ...
  رادیو صدای نو گفتگو با محمد قراگوزلو ۱٠ تیر ۱۴۰۰

پیام همبستگی رانندگان حمل ونقل جاده ای از کارگران پیمانی صنایع نفت و پترشیمی
  اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان... ۱۰ تیر ۱۴۰۰

اعلام همبستگی کارگران بازنشسته با کارگران اعتصابی
  اتحاد بازنشستگان - کانون گفتگوی بازنشستگان - کمیته پیگیری ٩ تیر ۱۴۰۰

به کارگران پروژه ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی
  کارگران گروه ملی فولاد ٩ تیر ۱۴۰۰

از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژه‌ای
و پیمانکاری‌های صنایع نفت، نیروگاه‌ها و پتروشیمی حمایت می‌کنیم

مشترک (سندیکای هفت تپه، واحد، کمیته هماهنگی برای کمک و ...) ٩ تیر ۱۴۰۰

درباره همزمانی پیگیری های نمایندگان کارگری هفت تپه با زمان تبلیغات انتخابات... ‌  جمعی از کارگران هفت تپه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

مجموعۀ از فعالیت های مالیِ فعالین صندوق همبستگی کانادا
  صندوق همبستگی...- کانادا ١۴ خرداد ۱۴۰۰

گردهمآیی در چهلمین سالگرد انفجار نارنجک در مقابل دانشگاه تهران
  جمع ساچمه های تبعیدی ٢۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

تداوم «مرگ با ویروس کرونا» در ایران
و ضرورتِ اعتراض به بی‌توجهی حاکمیت در اجرای مسئولیت‌های خود!

  بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری، معلمین و بازنشستگان ۷ اردیبهشت

حداقل دستمزد و خط فقر؛ چالش ها، خوانش ها، جنبش ها …
گفتگو با محمد قراگوزلو
  تلویزیون برابری ۳۰ اسفند ٩٩

قطعنامۀ تجمع اعتراضی تشکل‌های
مستقل کارگران، بازنشستگان، معلمان، برای افزایش مزد حداقل ۱۴۰۰

  تشکل‌های مستقل کارگری ۳۰ اسفند ٩٩

نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰
  کارگران گروه ملی فولاد ١٨ اسفند ٩٩

بیانیه عمومی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰
  امضای مشترک ١٨ اسفند ٩٩

مصاحبه با محمود صالحی- تعیین حداقل دستمزد کارگران
  رادیو صدای نو ٢۸ فروردین ٩٩

نقد ریشۀ ساز و کار اجتماعی و استنتاج راهکارهای تغییر وضع موجود
  هاشم نیافر ٢٢ فروردین ۹٩

پاسخ به نقد هاشم
"تحقق حقوق ٩ میلیون تومان از طریق قانون تبدیل کمی به کیفی؟"

  فرامرز از گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ۹٩

بیانیه در مورد دستمزد سال ۹۹
  سندیکای کارگران واحد ٢۸ فروردین ٩٩

بیانیه در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹...
  اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٢ فروردین ٩٩

در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹
  بیانیه مشترک ٢٢ فروردین ٩٩

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران
زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج وعدم امنیت اقتصادی و سیاسی

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

پنج تشکل فعالان کارگری: اعلامیۀ پشتیبانی از
بیانیه مشترک، در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸

  سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

ما دستمزد واقعی میخواهیم
  شورای کارگران شاغل و بیکار
شورای موقت کارگران (محور غرب تهران) ٢٢ بهمن ٩٩

پاسخی به برخورد بافراست به نقد فرحان رئوف
  فرحان رئوف ٢٢ فروردین ٩۸

رادیکالیسم دروغین وسطحی،همچنان بی تأثیربرجنبش کارگران!
(درپاسخ به نوشتۀ فرحان رئوف موسوم به «کارگران ودنباله روان«منطق»...»

  شیدا بافراست ٢٢ فروردین ٩٩

کارگران و دنباله روان «منطق» شورای عالی کار
(نقدی بر نوشته شیدا بافراست «کارگران و خیابان های جهان متحد شوید!»)

  فرحان رئوف ٢٢ فروردین ٩٩

«کارگران و خیابانهای جهان متحد شوید!»
(خطاب به تلاشگران برای افزایش دستمزد)

  شیدا بافراست ٢٢ فروردین ٩٩

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹٧
  سندیکای واحد - سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
"بیدادِ غیابِ مارکس"   خسرو خاکبین ۱۴ دی ۱۴۰۰
اسناد انترناسيونال اول كارل ماركس - فردريش انگلس   سایت آذرخش - ترجمه بیژن ۹ دی ۱۴۰۰
نهادها یا سازمان های توده ای کارگری   سهراب شباهنگ و بهروز فرهیخته ٢ دی ۱۴۰۰
انکشاف اقتصادی ايران و امپرياليسم انگلستان (کتاب)  آ. سلطانزاده - ترجمۀ ف.کوشا ٩ آذر ۱۴۰۰
مفهوم ریشه‌یی ایده‌ئولوژی  سهراب.ن ١٠ آبان ۱۴۰۰
پيرامون زنده گی سلطانزاده   خسرو شاکری ۲٦ مهر ۱۴۰۰
در نکوهش مجازات اعدام  کارل مارکس - نیکو پورورزان ۲۴ مهر ۱۴۰۰
دربارۀ استقلال تشکل توده ای طبقۀ کارگر  کارگران انقلابی متحد ایران ١۳ مهر ۱۴۰۰
وقتی که سندیکالیستها آسیب شناس جنبش کارگری می گردند!  کارگران ضد سرمایه داری ۱ مهر ۱۴۰۰
اعتراضات کارگری و چشم انداز آینده بخش دوم  ستار رحمانی ۲٨ شهریور ۱۴۰۰
دربارۀ ضرورت سازماندهی و اشکال مختلف سازمان های طبقۀ کارگر
  کارگران انقلابی متحد ایران ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
مارکس و واسپاری شیوه ژاکوبنی انقلاب  حسین جوینده ۱٩ شهریور ۱۴۰۰
کارگردان علیه کارگران  پوریا سعادتی ٧ شهریور ۱۴۰۰
خيز تازه فاشيسم اسلامی سرمايه در ايران  ناصر پایدار ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
بازگشت ارتجاع طالبانی به قدرت  کارگران انقلابی متحد ایران ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
تجربه جمعیِ معلمان در تلگرام (گزارش یک حرکت صنفیِ مجازی)    علی عسکرنژاد ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
ناسیونالیسم را از جنبش کارگری بیرون ریزیم  کارگران ضد سرمایه داری ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
سرمایه داری دشمن مرگبار اقتصاد    عبداله اوجالان - ترجمه مراد عظیمی ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
یک حساب دو دوتا چهارتایی دربارۀ ۵۲ روز اعتصاب کارگران پیمانی نفت     محسن حکیمی ۱۸ مرداد
گفتگو با ذبیح، محسن و مهدی از کارگران اعتصابی   شورای سازماندهی اعتراضات... ۱٧ مرداد ۱۴۰۰
يك شهروند خوب - چگونه يك فعالِ كارگری با سرمايه داران همصدا ميشود (نقدی برنشست مجازی روز كارگردركلاب هاوس)     صفا جبار ۵ مرداد ۱۴۰۰
گفتگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه  اتحاد بین المللی ۱۱ تیر ۱۴۰۰
جنبش دانشجویی انقلابی: نظریه و عمل  ارنست مندل- ترجمۀ هوشنگ نوری ۷ تیر ۱۴۰۰
تناقضات چپ «انقلابی»  محمود ضارب ٦ تیر ۱۴۰۰
تاريخ اجتماعی تمدن ها و سرمایه داری  برگردان مراد عظيمی ۴ تیر ۱۴۰۰
بازارِ مدرسه   علی عسکرنژاد ۳ تیر ۱۴۰۰
انتخابات ۱۴۰۰ و طبقۀ کارگر  میثم محمدی ۲٧ خرداد ۱۴۰۰
دربارۀ خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه   روزبه راسخ ۲٦ خرداد ۱۴۰۰
نقد برنامه گوتا   مارکس - ترجمۀ: ع.م ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
مردم فلسطين و مردم کردستان ترکيه   مراد عظيمی ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
زنان رقا آينده شان را می سازند   مراد عظيمی ۱٩ خرداد ۱۴۰۰
طبقه کارگر و سناریوی انتخابات   کارگران ضد سرمایه داری ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
   مقالات ١   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
محسن حکیمی- خاکسپاری بکتاش آبتین  رادیو صدای نو ۲۱ دی ۱۴۰۰
گفتگو با میثم آل مهدی از سازماندهندگان اعتراضات فولاد  شورای فعالین استرالیا ٢۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
گفتگو با ستار رحمانی نگاهی به سه اتفاق در روزهای اخیر  رادیو پیام کانادا ٢٠ اردیبهشت ۱۴۰۰
کشتار سوختبران در سراوان   امید علی‌زاده ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰