افق روشن
www.ofros.com

جلسه بحث آزاد، سازمانیابی شورايی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳


شورا ـ استکهلم                                                                                                                          پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ٣۰ نوامبر ۲۰۲٣


بخش اول


________________

بخش دوم