افق روشن
www.ofros.com

احکام قرون وسطایی بغی و اعدام، حکمی علیه انقلاب بزرگ زن زندگی آزادی

!بیانیه علیه اعدام ها و سرکوبگری های حکومت

تشکلهای کارگری و اجتماعی                                                                                                           یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰٣ - ۷ ژولای ۲۰۲۴


احکام قرون وسطایی بغی و اعدام، حکمی علیه

انقلاب بزرگ زن زندگی آزادی است.

صدور حکم بغی و اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری، حمله و تعرض حاکمان به سوی زنان، بازنشستگان، کارگران و همه مردم معترض میباشد.

حکومتی که در برابر زنان مبارز و سرفراز انقلاب زن زندگی آزادی ناتوان ماند و همه طرح های رنگارنگ و لشگر کشی نیروهای نظامیش به خیابان به به شکست کشیده شد، چاره کار را در ادامه سرکوبها و صدور احکام قرون وسطایی می‌بیند.
حکومتی که در برابر اعتراضات خیابانی بازنشستگان، که صدای اعتراض کل جامعه میباشند، به زبونی افتاده است، حکومتی که در برابر اتحاد و قدرت کارگران اعتصابی در مراکز نفتی و پتروشیمی، ناتوان و بی پاسخ مانده است چنین حکومتی، با سناریو سازی و صدور حکم اعدام، برای زنی که تبعیض و نابرابری را بر نتابیده و از حقوق کارگران دفاع میکرده، نمیتواند برای خود فرصتی خریده تا زنان و کارکران و مردم معترض به جنایت، کشتار، فقر و تبعیض را به عقب براند.

جامعه ایران، بخصوص بعد از شروع اعتراضات به شیوه های مختلف به کلیت مناسبات سرکوبگر نه گفته و حاضر به تحمل وضعیت نکبت بار موجود نیست. چنین جامعه ای نمی‌خواهد که شاهد سرکوب هرچه عریان تر حاکمیت علیه زنان و همه اقشار جامعه باشد.
رشد روز افزون آمار اعدام و صدور احکام بغی به معنای استمرار موضع حکومت در برابر انقلاب مردم است.
مردم قبل و بعد از انقلاب مهسا با هرگونه قتل و احکام قرون وسطایی حکومتی مخالفت کرده وبا کارزارهای نه به اعدام حتی از درون زندان، فریاد مخالفت خود را با "اعدام تحت هر عنوان" بلندتر نموده اند.
هم اکنون جان شریفه محمدی که حکم اعدام را برایش صادر کردند و جان وریشه مرادی، پخشان عزیزی ،نسیم غلامی سیمیاری که با حکم بغی روبرو هستند، در خطر میباشد.

ما زنان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و معلمان و،......که تنها سلاحمان در مبارزه با ظلم و بیعدالتی حاکم اتحاد و همدلی میباشد ،تشکل و تحزب را حق انسانها در قرن بیست و یک میدانیم.
ما احکام اعدام و بغی و هر گونه حکمی که منجر به مرگ و قطع عضو انسانها باشد را محکوم کرده و تا لغو این احکام از پای نخواهیم نشست.
از همه مردم معترض میخواهیم عکس ونام شریفه محمدی و ده ها زندانی دیگر که تنها به جرم حق طلبی جانشان در خطر است، را در اعتراضات هر روزه خود فریاد زده و با هر شیوه ای که میتوانیم برای نجات جان همه انسانهایی که زیر تیغ اعدام هستند، تلاش کنیم.

نسیم غلامی‌سیمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، احسان روازژیان، امین سخنور، علی هراتی‌مختاری، حسین محمدحسینی، حسین اردستانی، امیر شاه‌ولایتی، وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، محمد تقوی، مجتبی تقوی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، اصغر دانشفر با کیفر خواست اتهام بغی روبرو شده و مانند شریفه محمدی در خطر حکم اعدام هستند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

امضاها:

انجمن برق و فلز کرمانشاه

شورای بازنشستگان ایران

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)

شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران

ندای زنان ایران

نهاد دادخواهان

۱۷تیرماه ۱۴۰۳

***********

به سه شنبه های اعتراض علیه اعدام می پیوندیم

در پی "خیزش انقلابی زن زندگی آزادی" ، جمهوری اسلامی بار دیگر با توسل به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، تلاش دارد با نمایش شقاوت و انسان کشی و گستراندن سایه سیاه مرگ و وحشت بر فضای جامعه، سدی در برابر پیشروی جنبش انقلابی مردم ایران ایجاد کند.
با گسترش موج اعدام ها ، جنبش علیه اعدام با قدرتی بیشتر و در ابعادی اجتماعی تر بر علیه احکام وحشیانه اعدام به میدان آمده اند و در هفته های اخیر صف اتحاد بر علیه اعدام ها به انسجام و همدلی گسترده تری دست یافته است.
زندانیان زیادی هم اکنون زیر تیغ احکام اعدام هستند و برای دفاع از زندگی و نجات جانشان چاره ای جز مبارزه علیه احکام اعدام ندارند. قدرت اجتماعی و اعتراض عمومی میتواند مبارزه آنان را به نتیجه برساند.
زندانیان زندان مخوف قزل حصار در روزهای سه شنبه که مصادف با روز اعدام است اعلام اعتصاب غذای هفتگی کرده اند.
ما تشکلهای کارگری ، معلمان ، زنان ، پرستاران ، بازنشستگان و دانشجویان که در صفوف مبارزات خود برای احقاق حقوق و مطالباتمان با انواع سرکوب ها مواجه بوده ایم خوب می دانیم که اعدام ابزار سرکوب و ارعاب جامعه است و بشریت مدرن و متمدن این مجازات قرون وسطایی را دون شان خود می داند و باید برای توقف و لغو احکام بیش از پیش با هم متحد شویم.
پیکره جامعه ایران سالهاست از اعدام زخم خورده است و جنبش علیه اعدام جنبشی قدرتمند در ایران است. و امروز در برابر موج اعدامها مخالفت با اعدام به امر همگانی مردم بدل شده است.
اعدام کشتن حرمت انسان چه در ظرفیت های فردی و چه اجتماعی است.
از همین رو ما امضا کنندگان این بیانیه از سه شنبه های اعتراضی علیه احکام اعدام حمایت کرده و همگام با زندانیان قزل حصار و دیگر زندانها و همه خانواده های آنها برای توقف و به پایان رساندن ناقوس مرگ اعدام هم صدا می شویم.
ما تشکلهای کارگری و اجتماعی عموم نیروهای سیاسی آزادیخواه و برابری طلب، کارگران، معلمان، بازنشستگان و جوانان انقلابی را به مبارزه ای سراسری و قدرتمندانه در ابعادی داخلی و بین المللی برای توقف و لغو مجازات اعدام فرا میخوانیم.

جنبش نه به اعدام

اعدام قتل عمد حکومتی

نه به اعدام

امضاها:

۱- اتحاد بازنشستگان

۲- انجمن برق و فلز کرمانشاه

۳- سندیکای نقاشان البرز

۴- دانشجویان پیشرو

۵- شورای بازنشستگان ایران

۶- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۷- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)

۸- شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران

۹- ندای زنان ایران

۱۰- نهاد دادخواهان

***********

بیانیه علیه اعدام ها و سرکوبگری های حکومت!

بدنبال اعتراضات قدرتمند ما کارگران، ما معلمان، ما بازنشستگان، ما زنان، ما دادخواهان و ما همه مردم تحت انواع ستم که با شعار زن زندگی آزادی ، معیشت، منزلت و داشتن زندگی انسانی را حق مسلم خود اعلام کردیم، حکومت با تشدید سرکوبگریهایش میخواهد ما مردم را به عقب براند. اعدام ابزار خطرناک پیشبرد این سیاست برای مرعوب کردن جامعه است. در کنار آن پرونده سازی های امنیتی، اعتراف گیری های اجباری در زیر شکنجه، صدور احکام زندان و تبعید و اخراج و انفصال از کار اجزای دیگر سیاست سرکوبگرانه حکومت است. متحد و سراسری سدی در برابر این سرکوبگریها باشیم.
سال گذشته در یکی از همین روزهای دی ماه بود که محسن شکاری اولین معترض انقلاب زن، زندگی، آزادی، اعدام شد و به دنبال آن مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمدحسینی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی ، سعید یعقوبی و میلاد زهره وند، هفت نفر دیگر از معترضان اعدام شدند. علاوه بر این طی یک سال گذشته اعدام این عمل شنیع و ضد انسانی در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدی که زیر فشار ناچار به اعتراف اجباری شده بودند، با اتهاماتی چون "افساد فی الارض" به اجرا گذاشته شد. در مجموع طبق آمار به دست آمده تنها در سال میلادی ۲۰۲٣ تعداد ۶۴۰ نفر اعدام شده اند. همین امروز نیز خطر فوری اعدام مجاهد کورکور، رضا رسایی از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی، احمدرضا جلالی و جمشید شارمهد (زندانیان دو تابعیتی) بعلاوه هشت نفر دیگر را تهدید میکند و هر روز خبر جدیدی از اعدامها داده میشود . بکارگیری طناب دار این ابزار قتل عمد دولتی، سیاستی کثیف و خطرناک است که هدف مستقیمش مرعوب کردن ما مردم است. باید با قدرت اتحاد سراسری مبارزاتی مان جلوی حرکت این ماشین سرکوب و جنایت را بگیریم.
ما امضا کنندگان این بیانیه در کنار خانواده های دادخواه اعدام شدگان و جانباختگان انقلاب زن - زندگی - آزادی بر توقف فوری اعدام ها تاکید داریم.
علاوه بر اعدامها حکومت از دیگر ظرفیتهای سرکوبگرانه اش استفاده میکند و پاسخ هر اعتراضی با تهدید و زندان و اخراج داده میشود. از جمله ماشین پرونده سازی های امنیتی، احضار کردنها و حکم دادنها با سرعت در حرکت است و در این یکساله کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، خانواده های دادخواه و فعالین اجتماعی بسیاری بخاطر اعتراضاتشان احکام زندان، اخراج و تبعید گرفته اند. اما اتحاد و همبستگی ‌مردم در مقابل همه شیوه های سرکوب حتی یک لحظه متوقف نشده است.
گرو ملی صنعتی فولاد اهواز یک نمونه از این همبستگی ستودنی است که موفق به برگرداندن ۳۸ همکار تعلیقی خود به کار و رفع انسداد کارتهای ورودشان به شرکت و تحمیل تحقق بخشی از مطالبه طبقه بندی مشاغل بصورت علی الحساب بر کارفرما و همه حامیان حکومتی اش شدند. اکنون نیز همچنان بر پیگیری تمامی مطالباتشان تاکید دارند . این کارگران برای مقابله با سرکوبگریها راه نشان داده اند و باید وسیعا مورد حمایت عمومی قرار بگیرند.
نمونه تحسین برانگیز دیگر همانا صحنه هایی از بروز شجاعت و همبستگی زنان زندانی اوین در مقابل نیروهای امنیتی دادگاه ها و زندان‌ها بود که در تاریخ ثبت خواهد شد.
هم اکنون تعدادی از معلمان، دانشجویان، هنرمندان، کارگران، زنان و تعدادی از خانواده های دادخواه و شمار بسیاری دیگر در جریان جنبش انقلابی مردمی بازداشت و هنوز زندانی هستند. ما امضا کنندگان این بیانیه بر آزادی فوری تمامی آنها که همانا آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی است تاکید داریم.
برای ما مردم به جان آمده از فقر و تبعیض و چپاول و غارت و محروم از پایه ای ترین حقوق انسانی مان، برای ما مردمی که بخاطر طلب حق و حقوق از دست رفته مان عزیزانی را از دست داده ایم راهی دیگر بجز پیشروی وجود ندارد. از همین رو با صدایی رسا همچون کارگران ذوب آهن اصفهان که شعار دادند و فریاد زدند"باتوم و گارد ویژه دیگر اثر ندارد"، همچون کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که با ایستادگی شان در برابر تعلیق و اخراج همکارانشان ایستاده و با شعار "نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد" و همچون زنان پیشرو که با شعار زن زندگی آزادی به مصاف زندانبانشان رفتند و بر تداوم مبارزات تاکید کردند، ایستاده ایم و کوتاه نمی آییم.

زن - زندگی - آزادی     ایستاده‌ایم تا پایان

امضا کنندگان:

١- اتحاد بازنشستگان

٢- انجمن برق و فلز کرمانشاه

٣- سندیکای نقاشان البرز

۴- شورای بازنشستگان ایران

۵- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

٦- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)

٧- شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران

٨- گروه بازنشستگان مستقل تهران

٩- ندای زنان ایران

١٠- نهاد دادخواهان

۱۲ دیماه ۱۴۰۲