افق روشن
www.ofros.com

پیرامون مستند پرویز ثابتی و سیستم سرکوب در حکومتِ شاه و ولی فقیه

آرش کمانگر، نسرین رمضانعلی، اکبر معصوم بیگی، پیروز زورچنگ، محمد صفوی، عباس سماکار، حسن حسام

تلویزیون برابری - کانال شورا                                                                                                      چهارشنبه ۲٩ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰ دسامبر ۲۰۲٣


کیفرخواستی علیه حامیان ساواک، از زبان دو عضو کانون نویسندگان و زندانی سیاسی دوره شاه

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با اکبر معصوم بیگی و حسن حسام


مکث: روند "تکامل" شاهین نجفی تکمیل شد: از آنارشیسم به مونارشیسم تا بالاخره نئوفاشیسم

تلویزیون برابری: پیروز زورچنگ و آرش کمانگر


سرکوب فعالین و جنبش کارگری در دوران پهلوی و انکار حامیان ساواک

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با محمد صفوی

ساواک شویی و رونمایی از ثابتی چهرە مخوف امنیتی؛ توهم اعادە قدرت یا جنون سردرگمی؟

کانال شورا: گفتگوی نسرین رمضانعلی با عباس سماکار

سرکوب نویسندگان از شاه تا شیخ، تاملی بر دعاوی حامیان ساواک از نوع شاهین نجفی

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر و حسن حسام