افق روشن
www.ofros.com

بیش از ٢٠٠ نفر از رانندگان و کارگران

شرکت واحد مقابل شهرداری تهران تجمع کردند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          سه شنبه ١٨ مهر ١٣٩١

بیش از ٢٠٠ نفر از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

با لباس فرم در مقابل ساختمان اصلی شهرداری تهران دست به تجمع اعتراضی زده اند

از ساعت ٣٠/٨ صبح امروز سه شنبه ١٨ مهر ماه بیش از دویست نفر از کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به عدم توجه شهر داری و مدیریت این شرکت به خواست هایشان در مقابل ساختمان اصلی شهرداری تهران در خیابان بهشت دست به تجمع اعتراضی زده اند.
این کارگران خواهان اعمال افزایش ده درصدی حقوق های خود هستند. شرکت واحد تهران یکی از شرکتهای زیر مجموعه شهرداری تهران است اما شهرداری تهران از اعمال حقوق و سایر مزایایی که به کارگران و کارمندان شهرداری تعلق میگیرد در مورد کارگران ورانندگان شرکت واحد خودداری میکند.
کارگران شرکت واحد تهران مدتهاست به اشکال مختلف نسبت به این تبعیض معترضند اما مسئولین شرکت واحد و شهرداری تهران به خواست این کارگران توجهی نشان نداده اند. به همین دلیل این کارگران امروز دست به تجمعی اعتراضی در مقابل شورای شهر تهران زده اند.
بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران (ساعت ٣٠/١١ ) این تجمع اعتراضی همچنان ادامه دارد و مسئولین شهرداری در حال حاضر کارگران را به مسجد شهرداری جهت مذاکره دعوت کرده اند. کارگران اعلام کرده اند چنانچه مسئولین شهرداری و شرکت واحد در میان کارگران حاضر نشوند بار دیگر تجمع خود را به خیابان خواهند کشاند. خبر تکمیلی این تجمع اعتراضی متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

********************

همراه با گزارش تصویری

گزارش تکمیلی تجمع اعتراضی رانندگان

شرکت واحد تهران در مقابل ساختمان اصلی شهرداری تهران

بیش از ٢٠٠ نفر از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از ساعت ٣٠/٨ صبح امروز ١٨ مهر ماه تا ساعت ١٣ دست به تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان اصلی شهرداری تهران و شورای شهر در خیابان بهشت زدند. این دو ساختمان در یک نقطه قرار دارند.
این تجمع از سوی کارگران شرکت واحد در حالی صورت میگیرد که از ابتدای سال ١٣٨٨ ده درصد به عنوان حق جذب به حقوق کلیه پرسنل شهرداری تهران و دیگر زیر مجموعه های این شهرداری از قبیل سازمان آتش نشانی و... افزوده شد اما این مسئله در شرکت واحد تهران به اجرا در نیامد و از اواخر سال ١٣٩٠کارگران شرکت واحد تهران از طریق نامه نگاری، جمع آوری طومار اعتراضی و ارائه آن به مسئولین شرکت واحد و شهرداری تهران خواهان رفع تبعیض از خود شدند اما مسئولین شهرداری و شرکت واحد تهران در این مدت به خواستهای این کارگران توجهی نکردند و به همین دلیل بیش از ٢٠٠ نفر از آنان از صبح امروز دست به تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان اصلی شهرداری و شورای شهر تهران زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.
مسئولین شهرداری تهران پس از تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد، در ساعت ٣٠/١١ با وعده حضور مسئولین شهرداری و شرکت واحد در میان کارگران، آنان را به مسجد شهرداری هدایت کردند اما پس از گذشت نیم ساعت و عدم حضور این مسئولین در میان کارگران، آنان بار دیگر تجمع خود را به مقابل ساختمان اصلی شهرداری تهران در خیابان بهشت کشاندند و همین مسئله باعث شد حدود ٣٠/١٢ مدیر کل منابع انسانی شرکت واحد در میان کارگران حاضر شود وی طی سخنانی اعلام کرد: پرداخت حق جذب به شما مصوب شده است و ما در حال سیر مراحل تکمیلی این مسئله هستیم و تا آخر سال حق جذب به حقوقهای ماهیانه اضافه خواهد شد. وی همچنین وعده داد از اول سال نود و دو به حق مسکن کارگران شرکت واحد نیز اضافه خواهد شد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران پس از صحبتهای مدیر کل منابع انسانی شرکت واحد واعلام خبر مصوب شدن پرداخت حق جذب به این کارگران، آنان به تجمع خود پایان دادند و اعلام کردند چنانچه صحبتهای مدیر کل به یک وعده تبدیل بشود اینبار با تعداد بیشتری از همکاران شان تجمعات اعتراضی خود را از سر خواهند گرفت.

تهران گزارش تصویری اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع امروز رانندگان شرکت واحد در مقابل شهرداری

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٨ مهر ماه ١٣٩١

یکی از کارگران شرکت واحد تهران در گفتگویی با سایت اتحاد اینجا کلیک نمائید.