افق روشن
www.ofros.com

تکذیبیه پیرامون مصاحبه مازیار گیلانی نژاد

مصاحبه با یکی ازهماهنگ کنندگان ٣٠ هزار امضای اعتراضی کارگران ایران

پیام فلزکار - هماهنگ کنندگان طومار                                                                 چهارشنبه ١۴ فروردین ۱۳۹۱

درآخرین دقایق سال گذشته تکذیبیه ای در مورد مصاحبه من منتشرشد. اطلاعیه اتحادیه کارگران آزاد درتعطیلات بدستم رسید.برایم بسیار سخت است که درشرایطی که می باید انسجام دربین تشکلهای کارگری برای به پیشواز رفتن اول ماه مه را حفظ کنیم به این اطلاعیه جوابیه بنویسم. آنچه مرا مجبورکردکه به نگارش این سطور بپردازم بیشتر تحقیری بود که این اتحادیه در مورد تلاش کارگران فلزکار مکانیک درجمع آوری امضا انجام داد.وگرنه مازیارگیلانی نژاد قابل تکذیبیه نوشتن نیست.
۱- دوستان اتحادیه اعلام گرده اند «اواسط بهمن ماه سالجاری طی ملاقاتی که دو نفر از هماهنگ کنندگان با ایشان داشتند به وی اعلام کرده بودند از نظر ما چنانچه هر فعال کارگری و یا کارگر معترضی با هر دیدگاهی خواهان حضور در جمع هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی باشد با در نظر داشت این نکته ی مهم که همیشه در پیگیریها و تجمعات هماهنگ کنندگان و دیگر امور مربوط به طومار در صف اول این اعتراض کارگری قرار بگیرد جزو هماهنگ کنندگان محسوب میشود و چنانچه خودش بخواهد نام اش در لیست هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی قرار میگیرد........ لذا ما هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران از آنجا که مازیار گیلانی نژاد هیچگاه در نشستها، تصمیم سازیها و تصمیم گیرها، سیاست گذاریها و هماهنگی های لازم و ملزوم جمع ما و یا تجمعات و دیگر تلاشهای خاص و ویژه ی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی، هیچ نقش و یا دخالت و شرکتی نداشته است......»
دوستان درست می گویند البته فقط دوستان فراموش کرده اند که یادآوربشوند که هیچ دعوتی از من به عمل نیاورده اند تا در جلسات آنهاشرکت کنم وبرای هرتصمیمی که گرفتند ازجمله تصمیم به تجمع، رفتن به استانداری اینجانب بی خبر بوده ام.چراکه دوستان لازم نمی دیدند که من درجلسات آنها شرکت داشته باشم.وهربارکه طی ٣ جلسه بااعتراض من مواجه می شدند که چرا مرامطلع نکردید اظهار می داشتند: « تو در دسترس نبودی ویا موضوع ناگهانی پیش آمد.»دوستان بسیار اصرار داشتند که نامم از همان روز اول درلیست هماهنگ کنندگان قرار بگیرد.حال چرابه این موضوع یک تبصره اضافه کردندواین موضوع را موکول به بعد از ارایه ۴٠ هزار امضای اعتراضی می کنند قابل توجه است .دوستان حتا فراموش کرده اند که بگویند این توافق بین کارگران فلزکارمکانیک واتحادیه آزاد بوده است نه بین مازیارگیلانی نژاد وچند هماهنگ کننده . دوستان حتا فراموش کرده اندکه بگویند برای اینکه نام اعضای دیگرسندیکاهای کارگری در این لیست قرار بگیرد ،تا هنگام رفتن پیش وزیرکار برای پی گیری ٣٠ هزارامضای اعتراضی ،این لیست ازنام دیگر فعالین بنام سندیکایی پُربارباشد، چه تلاشی توسط اینجانب صورت گرفت .حتا یکی ازلیدرهای این دوستان چقدر برای این امر تلاش کرده بود ولی موفق نبود، پس از من مصرا می خواست که این دوستان در سندیکاهای دیگر را راضی کنم تا نامشان در این لیست قرار بگیرد.البته به دلایل مخنلف دوستان سندیکایی از بودن با این دوستان طفره رفتند و سندیکای کارگران واحد به تنهایی با ٢هزار امضای جمع آوری شده توسط سندیکا به مجلس و وزارت کار رفت که من در مصاحبه ام یادآور شدم.
البته فراموشکاری این دوستان به اینجا ختم نمی شودچراکه با تعجیلی که برای رفتن به پیش وزیرکارداشتند تاریخ اواسط اسفند را به اول اسفند تغییر دادند که باعث شد ما ۴٠٠ امضای تهیه شده را به سرعت به دوستان برسانیم وتازه متوجه شدیم که دوستان برای ١٠ هزارامضای اعتراضی بعدی تصمیمی ندارند.البته قضاوت را تاریخ خواهد کرد و وجدان کارگری این دوستان. این دوستان برای تحقیر کارگران فلزکارمکانیک به عمد موضوع ۴٠٠ امضای آخری را عنوان کرده اند تا ناخودآگاه خواننده بین ٣٠ هزارامضا و۴٠٠ امضا مقایسه ای صورت دهد.این دوستان بخوبی می دانند که کارگران فلزکارمکانیک همانطور که درمصاحبه هم گفته شده از ١٠ هزار امضای بعدی به دوستان کمک کرده است ولی به عمد ۴٠٠ امضای آخری را به رخ کارگران فلزکارمکانیک می کشند.البته همانطور که درمصاحبه هم گفته ام این امضاها توسط همه فعالین کارگری چه خانه کارگری ها ،شورای اسلامی ها،انجمن صنفی ها،سندیکاهای کارگری جمع آوری شده واگر کسی یاکسانی می خواهند این طوروانمود کنند که این امضاها حاصل تلاش خودشان بوده بسیار نادرست است.به هرحال امیدوارم که دوستان در بازگویی حقیقت امانت را رعایت کنند ومتحدانه به پیشواز اول ماه مه برویم.

گسترده ترباد اتحاد طبقه کارگرایران

مازیارگیلانی نژاد

********************

تکذیبیه پیرامون مصاحبه مازیار گیلانی نژاد

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران

اخیرا در برخی از سایتها مصاحبه ای از آقای مازیار گیلانی نژاد تحت عنوان " مصاحبه با یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران" درج شده است. گذشته از اینکه نامبرده در این مصاحبه چه نکاتی را مطرح کرده است باید بگوئیم ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران با مشاهده این مصاحبه بسیار حیرت زده شدیم چرا که نامبرده هیچگاه در نشستها و یا فعالیتهای هماهنگ و جمعی فعالین طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران شرکت و یا دخالتی نداشته است. اما حدود اواسط بهمن ماه سالجاری طی ملاقاتی که دو نفر از هماهنگ کنندگان با ایشان داشتند به وی اعلام کرده بودند از نظر ما چنانچه هر فعال کارگری و یا کارگر معترضی با هر دیدگاهی خواهان حضور در جمع هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی باشد با در نظر داشت این نکته ی مهم که همیشه در پیگیریها و تجمعات هماهنگ کنندگان و دیگر امور مربوط به طومار در صف اول این اعتراض کارگری قرار بگیرد جزو هماهنگ کنندگان محسوب میشود و چنانچه خودش بخواهد نام اش در لیست هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی قرار میگیرد. در این ملاقات وی آمادگی خود را برای این سطح از دخالت گری اعلام نمود و در ادامه مقرر شد ایشان پس از اینکه هماهنگ کنندگان به اتفاق و با همراهی نامبرده اقدام به تحویل مرحله چهارم طومار و یا بر پایی تجمعی کردند از آن لحظه به بعد نام ایشان نیز در لیست هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی قرار بگیرد. پیرو این توافق وی برای مرحله چهارم طومار اعتراضی ۴٠٠ امضا جهت تحویل به وزارت کار ارائه نمود و مقرر شد پس از تحویل مرحله چهارم طومار به وزارت کار و بر پایی تجمع اعتراضی از سوی هماهنگ کنندگان نام ایشان نیز در نامه ها و یا بیانیه ها در لیست هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی اعلام شود. اما از آنجا که به دلیل خبری شدن خواست صدور مجوز تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار، از یک سو دو نفر از هماهنگ کنندگان به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده بودند و از سوی دیگر در روز ٢٨ بهمن ماه خیابان آزادی و کوچه های حوالی وزارت کار توسط صدها تن از نیروهای انتظامی و گارد ویژه پیاده و موتور سوار قرق شده بود و فضای امنیتی حادی ایجاد گشته بود، وی به دلیل شرایط پیش آمده از شرکت در تجمع اعتراضی ٣٠ بهمن ماه هماهنگ کنندگان در محل وزارت کار انصراف داد. اما دیگر هماهنگ کنندگان به اتفاق ۵٠ نفر از کارگران کارخانه های تهران که در جمع آوری امضا همکاری داشتند در این روز در محل وزارت کار دست به تجمع اعتراضی زدند و از آنجا که این تجمع از آغاز تا پایان توام با تنش و کشمکش شدید تجمع کنندگان با نیروهای حراست وزارت کار بود و دو نفر از هماهنگ کنندگان نیز تقریبا از آغاز تا پایان تجمع در دفتر جلالی نظری درگیر بحثهای حادی با وی بودند عملا تحویل مرحله چهارم امضاها در حاشیه قرار گرفت و تمام هم و غم تجمع کنندگان معطوف به ایستادگی در مقابل فشارهای حراست وزارت کار شد و در آن روز به دلیل شرایط پیش آمده مرحله چهارم طومار اعتراضی نیز تحویل وزارت کار نگردید.
از آن تاریخ به این سو و به جز سه ملاقات یکی - دو ساعته ای که از اواسط تا بیست و نهم بهمن ماه سالجاری دو نفر از هماهنگ کنندگان با آقای مازیار گیلانی نژاد داشته اند ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی در طول نزدیک به یکسال فعالیت مان در این حوزه حتی یکبار نیز چه بصورت جمعی و چه بصورت فردی آقای مازیار گیلانی نژاد را ندیده ایم تا اینکه دیروز به یکباره با انتشار مصاحبه ای از جانب نامبرده به عنوان یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی مواجه شدیم.
لذا ما هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران از آنجا که مازیار گیلانی نژاد هیچگاه در نشستها، تصمیم سازیها و تصمیم گیرها، سیاست گذاریها و هماهنگی های لازم و ملزوم جمع ما و یا تجمعات و دیگر تلاشهای خاص و ویژه ی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی، هیچ نقش و یا دخالت و شرکتی نداشته است اعلام میداریم نکات تحلیلی و یا خبری که ایشان در مصاحبه اش به آنها پرداخته است و خود را به عنوان یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران معرفی کرده است هیچ ارتباطی با جمع ما و یا رویکردهای هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران ندارد. از این رو از همه سایتهایی که اقدام به درج مصاحبه آقای مازیار گیلانی نژاد تحت عنوان "مصاحبه یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران" کرده اند میخواهیم تا این تکذیبیه را نیز در سایت خود بگنجانند.

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران

جعفر عظیم زاد- پروین محمدی - شیث امانی - شاپور احسانی راد - شریف ساعد پناه - جمیل محمدی

٢۹ اسفند ماه ۱۳۹۱

********************

مصاحبه با یکی ازهماهنگ کنندگان ٣٠ هزار امضای اعتراضی کارگران ایران

باتوجه به افزایش ٢۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده،ونامه بالا که بیش از٣٠ هزارامضای اعتراضی کارگران ایرانی را درزیرخود دارد ،مصاحبه ای بامازیارگیلانی نژاد یکی ازهماهنگ کنندگان ٣٠ هزارامضای اعتراضی کرده ایم که درزیرمی خوانید:
در روز ٣٠ بهمن بخشی ازهماهنگ کنندگان ٣٠ هزارامضای اعتراضی به وزارت کاررفتند نتیجه چه بود؟

باسلام به دوستان زحمتکش نشریه خوب وکارگری پیام فلزکار،توجه شمارابه این نکته جلب می کنم که هماهنگ کنندگان برای روز ٢٨ بهمن ازاستانداری تهران تقاضای مجوز برای تجمع دراعتراض به عدم پاسخگویی مسوولین وبی توجه ای به ٣٠ هزارامضای اعتراضی ،درمقابل وزارت کار را کرده بودند که بامخالفت آنان روبرو شد به همین خاطر تصمیم گرفته شد برای پیگیری ٣٠ هزار امضا به وزارت کاررفته وخواستارپاسخگویی مسوولین وزارت کارشوند که دوستان ما جعفرعظیم زاده وخانم پروین محمدی که جمعی از کارگران کارخانه ها نیز به دنبال این پیگیری بودند را همراه شدند که حتما درسایت این دوستان مفصل به آن اشاره شده است. نتیجه این شد که سرپرست وزارت کار آقای جلالی نظری ضمن دیداربااین دوستان به آنهاقول دادکه طی یک هفته به این نامه اعتراضی پاسخ بدهد.البته دوهفته قبل نیز دوستان سندیکای کارگران اتوبوسرانی به وزارت کار رفته درنمازخانه آنجا با یکی از سرپرستان وزارت کار دیدار داشتند وپیگیر ٢ هزارامضای اعتراضی خود بودند،که آقای مددی ازطرف کارگران شرکت واحد سخنرانی کردند ومسولین را به عاقبت ستیز با مطالبات کارگری هشدار دادند.ازجمله اینکه ازسرنوشت آقای جهرمی که به تیرغیب بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران گرفتارآمده اند وآقای مرتضوی که برای کارگران حکم های سنگین صادر می کردند وخوشان امروز روانه زندان شده اند ,عبرت بگیرید.

لطفا بفرمایید که روند چگونگی جمع آوری ٣٠ هزارامضای اعتراضی چگونه بود؟
بعدازاول ماه مه امسال وگرانی روز افزون وحذف یارانه هاوزمزمه اصلاح قانون کارومسئله افزایش سن بازنشستگی وفروش درمانگاههای تامین اجتماعی وحداقل حقوق مصوب توسط شورای عالی کار،به ابتکاراتحادیه کارگران آزادفکرجمع آوری طوماری دراعتراض به مسایل گفته شده شروع شد.من فکرمی کنم که حتا دوستان اتحادیه کارگران آزاد هم فکرنمی کردند که باچنین سرعتی بتوانیم این ٣٠ هزارامضا راجمع آوری کنیم،که درسه مرحله ١٠ هزار امضای جمع آوری وبه مجلس ووزارت کارداده شد. که مطبوعات هم پوشش دادند.تقریبا می شودگفت که کارگران بیشتراستانها دراین امرفعال بودند.

پیام فلزکار:واکنش وزارت کار ومجلس به این ٣٠هزارامضای اعتراضی چه بود؟
متاسفانه تاامروزهنوزهیچ،هرچندکه در٢ نوبت که یکبار دوستان اتحادیه کارگران آزاد به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت شدندودرحضوروزیرکارآقای شیخ الاسلامی به طرح موضوع ٣٠ هزارامضا پرداختند ویکبارهم کارگران سندیکای شرکت واحد باحضوردرمجلس وتقدیم ٢هزارامضا تقاضای رسیدگی وحضوردرکمیسیون مجلس راکردند،که تابحال هیچ اقدامی نشده است.البته نامه ٢۵ صفحه ای که به اصطلاح جوابیه به ٣٠ هزارامضا راهم آقای جلالی داد که می توانید متن آن راکه بیشتر خارج از موضوع بوده درسایت ها دنبال کنید

یعنی هیچ تاثیری نداشته است؟
تاثیردربدنه کارگری بسیارخوب بود،چراکه کارگران استقبال کرده وحتاخواستار حضوردست جمعی درهرحرکت اعتراضی شدند،که به دلیل وضع موجودچنین حرکتی راهماهنگ کنندگان 30 هزارامضای اعتراضی تا به امروزصلاح ندیده اند.

آیا این امضاها ازاعضای اتحادیه ویا سندیکاهاجمع آوری شده است؟
خیر،دراین جمع آوری فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد وسندیکای کارگران فلزکارمکانیک کارگران نقاش واول ازهمه اتحادیه کارگران آزاد شرکت فعال کردند،ولی به جرات می توان گفت همه فعالین کارگری باهردیدگاه وتعلق تشکیلاتی دراین جمع آوری امضاشرکت داشته اند. این ٣٠ هزارامضا درحقیقت تایید متن نامه اعتراضی توسط کارگران ایران است.

اینکه شمامی گویید همه کارگران ایران برچه اساسی است؟
خوب درتهران کارخانه های سیمان تهران،کاشی سعدی،لاستیک سازی البرز، صنایع فلزی،سایپادیزل، ایران خودرو، پاکشوما،کارگران نقاش ساختمان،کارگران ساختمانی، پرستاران، کارگران بیکار، کارمندان، تراکتورسازی تبریز، پتروشیمی اهواز، نساجی های مازندران، گروه صنعتی بهشهر، ودیگرکارگران استان های کردستان، گیلان، لرستان، کرمانشاه،گلستان شرکت داشتند. دربسیاری ازمواقع زحمتکشان بادسترنج خود این نامه راکپی کرده به دیگران می دادندتاامضاشود.درآخرین امضاها ماشرکت فعال کارگران زن شاغل در کارگاههای کوچک راشاهدیم. دربعضی مواقع دانشجویان هم به کمک هماهنگ کنندگان آمده درجمع آوری این امضاهاکمک شایانی کردندکه ازاین طریق به همه آنها خسته نباشید می گویم.

آیاجمع آوری این طوماراعتراضی ادامه خواهدداشت؟
چراکه نه،بهرحال جنبش کارگری ایران بااین عمل مسالمت جویانه خواستارحق و حقوق انسانی وقانونی خودشده است.

یکباردیگرسوال خودرامطرح می کنم،چراشماازدیگرشیوه های اعتراضی استفاده نمی کنید؟ مانندجمع شدن کارگران درمقابل وزارت کار،کاری که به تازگی نی بُرهای کشت وصنعت درمقابل ریاست جمهوری ویا کارگران صنایع فلزی درمقابل استانداری تهران کردند؟
همانطوری که قبلاگفتم،فعلاهماهنگ کنندگان چنین ضرورتی رانمی بینندوفضای سیاسی هم اجازه چنین کاری رانمی دهد.ماازاستانداری تهران تقاضای مجوزبرای تجمع درمقابل وزارت کارکردیم،ولی اجازه ندادند.به اضافه اینکه کشاندن کارگران به یک تجمع ،یکطرف قضیه است وکنترل وسازماندهی آن یکطرف دیگر.شمااگربخاطرداشته باشیدحتامجوزراهپیمایی برای روزکارگرراهم به خانه کارگرندادند،چه برسدبه ما؟

باتوجه به اینکه فعالیت های کارگری شمازطرف رسانه های داخلی پوشش داده نمی شود،شما چگونه می خواهید صدای اعتراض خودرابه گوش کارگران برسانید؟
کارگران فلزکارمکانیک جزبارسانه های داخلی ازجمله ایلناوروزنامه کارو کارگر، قائل به مصاحبه بارسانه های غیرنیستند.این سیاست ماست.هرچندکه این رسانه هاهم زیاداخبار مارا پوشش نمی دهند.اماراهکارماهم نفس شدن باکارگران،پاشیدن بذرآگاهی وازهمه مهمتر ترغیب کارگران برای تماس وهمکاری فعال باکارخانه های مجاورهستیم.کارگران اگربتوانندباکارخانه های مجاورتماس مرتب داشته باشندمی توانندحمایت این کارگران رادرمواقع ضروری باخودداشته باشند.من فکرمی کنم قبل ازاینکه کارگران رابه راهپیمایی بکشانیم بهتراست اول کارگرباحق وحقوق خودآشنابشودوبداند که حرکت بعدیش چیست وبرای حرکت بعدی آماده باشد.

به نظرشما ندادن مجوزتجمع چه توجیهی دارد؟
اولا راهپیمایی وتجمع مجوزنمی خواهد.اصل ٢٧ قانون اساسی به صراحت تاکیددارد به اینکه«تشکیل اجتماعات وراه پیمایی ها،بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»ودرآخراصل نهم قانون اساسی آمده که «هیچ مقامی حق نداردبنام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشورآزادی های مشروع راهرچندباوضع قوانین ومقررات،سلب کند»تااینجاقانون به صراحت آزادی ها راحق همگان دانسته ولی گفته ،سلاح حمل نشودکه کارگران مسلح نیستند.به اضافه اینکه مگرماچه می خواهیم ؟؟ماخواستاراضافه دستمزدوزندگی آبرومندانه هستیم که هیچ قانون وعقل منصفی این عمل راخلاف نمی داند.متاسفانه دیدگاهی درمیان مسوولان کشوروجود داردکه می ترسندراهپیمایی کارگری به خشونت کشیده شود.درصورتیکه کافی است موافقت باراهپیمایی بشود،بعدببینندکارگران چگونه راهپیمایی کرده،بدون اینکه حتاقطره ای خون ازبینی کسی ریخته شود.بهرحال یکروزمابایدشروع به تمرین دمکراسی کنیم وازآزادی های مطرح شده درقانون اساسی بهره مندشویم.چراامروز نه؟؟فردا دیر است. نمی شودبا پاک کردن صورت مسئله ،مسئله راحل کرد.گرانی،بیکاری،فساد اداری واقعیت های جامعه ماست.سندیکاهای کارگری قدرتمندمی توانندبرای مبارزه باگرانی بااسلحه تعاونی هابه جنگش بروند. بیکاری رامی توانندباپیشنهادکمترکردن ساعت کارکنترل کنند وفساد اداری را هم باشفاف سازی ونبستن زبان حق گوی جامعه می توان کنترل کرد.زحمتکشان ایرانی بیشترین مالیات رابه دولت می پردازند،پس حق دارند ازحقوق اجتماعی خودبهره مندشوند.سرکوب مطالبات کارگری مشکلی راحل نمی کندبلکه به سرمایه داری انگل تجاری فرصت می دهدکه بیشترمردم راچپاول کند واقتصادکشور را ورشکسته و وابسته به سرمایه داری بین المللی کند تاهرزمان که اراده کرد گلوی آزادی رابفشارد.سرکوب مطالبات کارگری به عناصر نفوذی سرمایه داری انگل تجاری این امکان رامی دهد که درغیاب سندیکاهای کارگری با تحریک احساسات کارگران آنان رابه سمت اغتشاش سوق دهد. مسولین ازاین امراجتناب کرده وحقوق ملت راکه درفصل سوم قانون اساسی آمده رعایت کنند.

نظرتان درمورد واکنش به حداقل دستمزد سال آینده چیست؟
همانطور که در مصاحبه ٢ هفته قبل به ایلنا هم گفتم این مبلغ افزایش دستمزد قابل پیش بینی بود.چراکه در اروپا صندوق بین المللی پول راضی به نه تنها افزایش حقوق نیست بلکه ریاضت اقتصادی راهم به کارگران می خواهدتحمیل کند.در ایران هرچند مسوولین قائل به مبارزه برضد سرمایه داری هستند ولی آنچه اجرا می شود، دستورات صندوق بین المللی پول است که مطابق با آخرین پیشنهادات سرمایه داری جهانی است.البته واکنش به این دستمزد چنانکه امروز شما به خبرگزاری ایلنا مراجعه کنید بسیار توفانی است امیدوارم که این خشم نمایندگان شوراها وخانه کارگری ها تا روز اول ماه مه با همین شدت باشد تا شاید آنروز با یک حرکت منسجم این مصوبه را بشود لغو کرد.البته سندیکاهای کارگری اگر امکان داشته باشند حتما به برگزاری قدرتمندانه روز کارگر فکر خواهندکرد.

شما فکر می کنید که چگونه به این فرمول ٢۵ درصدی رسیده اند؟
آنچه ازسال قبل گفته می شد این بود که با پرداخت یارانه ها اصلا تعیین حداقل دستمزد دیگر توجیهی ندارد.به اضافه اینکه اگر قرارباشد اصلاح قانون کارصورت بگیرد که موضوع برمی گردد به توافق کارگر وکارفرما که دیگر دلیلی برای تعیین حداقل حقوق نیست.ازهمه مهمتر جریانی است که چند دهه ای است سر برآورده این جریان که درسال ١٣ ٦٠ با قانون کارتوکلی سرش به سنگ کوبیده شد دوباره فعال شده است.این جریان حتا قانون اساسی راهم قبول ندارد چراکه شما می بینید آیین نامه ای،اصول قانون اساسی را نقض می کند.
درهمین مصوبه تعیین حداقل دستمزد با اینکه مراجع دولتی تورم را ٣٧ درصدی می دانند اما شورای عالی کاربدون رعایت ماده ۴١ قانون کارکه می گوید ١- برطبق تورم محاسبه شده ٢- به اندازه کفاف مخارج یک خانواده ۴ نفره به یکباره نمایندگان کارفرمایی اعم از دولتی وبخش خصوصی از آستین ٢۵ درصد را درمی آورند.دوستان وقتی من می گوییم کسانی حتا قانون اساسی را هم قبول ندارند شما تعجب نکنید اصل ۴٣ قانون اساسی با این مصوبه زیر پاگذاشته شده چرا؟؟ چون سرمایه داری انگل تجاری هیچ قانونی را برای محدود شدن سودش نمی پذیرد.

به عنوان آخرین سوال می خواستیم سوالی غیرازاین موضوع مطرح کنیم اگراجازه بدهید. مایلید درمورد اخراج منصوراسالو ازسندیکای کارگران شرکت واحد توضیحاتی بدهید.
اولا توضیح کامل دراطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحدآمده که نه تنهاشما بلکه بسیاری ازدوستان دقت نکرده وحرف ازاخراج می زنند.درصورتی که کلمه اخراج دراین اطلاعیه نیامده وایشان ازمسوولیت های داشته خود که توسط هیات مدیره به ایشان ارجاع شده بود منفصل شده است که این حق همه هیات مدیره هاست.ایشان هنوزهم عضوهیات مدیره وعضو سندیکای شرکت واحد هستند. متاسفانه فعالین کارگری هنوز یادنگرفته اند که به خردجمعی تشکل های دیگراحترام گذاشته واز دخالت درامورسندیکاهای دیگر اجتناب کنند وبا کج سلیقگی به هراطلاعیه ای نگاه می کنندوفکرمی کنند اگر سندیکاها خواستندکاری بکنند باید پیش این آقایان آمده وکسب تکلیف کنند.بعضی ازبیکاره های خارج نشین هم که کاری ندارند کافی است تا سندیکایی عطسه کند تا بخشی به مخالفین وبخشی هم به موافقین این عطسه تبدیل شوند وبا جنگ رسانه ای خود رامشغول کنند .دوستان شما درجنبش کارگری اینقدر کار دارید که احتیاج به این گونه مشغولیات ندارید. کارگران جوان منتظرشما هستندآنان رادریابید.

باسپاس از تحمل و حوصله شما.

متن نامه در زیر آمده است:
«به وزیرکار،رفاه وامور اجتماعی
رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ونهادریاست جمهوری

همانطوریکه همگان می دانیم وبرآن آگاهیم،ازیک سال نیم پیش باآغاز فازاول طرح قطع یارانه ها اقلام وکالاهای اساسی زندگی چندین برابرافزایش قیمت داشته اند.این درحالی است که درطول این مدت میانگین دستمزدکارگران بر روی هم درسال ٩٠ وسال جاری،نسبت به سالهای قبل ازاجرای فازاول قطع یارانه هاحتی کاهش نیزپیداکرده است وعلاوه برآن درطول این مدت بااعمال ۴ وسپس ۵ درصدی ارزش افزوده برروی کلیه کالاهای مصرفی،عملاحدود ۵ درصدازدستمزد روزانه زیرخط فقرماکارگران به خزانه دولت سرازیرشده است.عدم پرداخت بموقع دستمزدزیرخط فقرکارگران بیدادمیکند.توام باچنین وضعیت اسفباروغیرقابل تحملی درمورددستمزدها،اصلاحیه ای بسیارضدکارگری برروی قانون کارکه امنیت شغلی ومعیشت کارگران رانشانه رفته است،تهیه شده وقراراست بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دوسال آخربرای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق 5سال آخرآنان تغییر پیداکرده وباعث اُفت شدیدحقوق بازنشستگان شده است.بیمه میلیونهاکارگرساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه،هنوزبه سرانجامی نرسیده است وشرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول کارگران هستند وناامنی شغلی،اخراج سازی وتعطیلی کارخانه هادربدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.بدون تردید نه تنهاماکارگران بلکه هیچ انسان شریف ومنصفی تحمل چنین شرایطی رابرمیلیونها کارگروخانواده های آنان برنمی تابد.لذاماکارگران امضاکننده این طوماربعنوان اقداماتی بسیارمبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بارموجود،مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدهابراساس تورم واقعاموجودوتامین شرافتمندانه سبدهزینه یک خانوارچهارنفره بادخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه هاومراکزتولیدی وخدماتی هستیم.برکنارگذاشتن طرح اصلاحیه قانون کاروتوقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران برمبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می فشاریم. خواستاراجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی ومصوبه هیئت وزیران مبنی برحذف شرکتهای پیمانکاری وعقدقراردادمستقیم ودائمی باکارگران وایجاد سازوکار قانونی قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها وتعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران رابدون قرارداد ویا باقراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه واداربه کارمیکنند.»