افق روشن
www.ofros.com

شیث امانی در گفتگو با سایت اتحاد

آماده تلاشهای بیشتر برای تحقق خواستهایمان، بویژه افزایش حداقل مزد هستیم

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳۹٢

بدنبال نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به وزیر کار برای افزایش حداقل مزد و جوابیه وزارت کار به این کارگران مبنی بر اینکه پاسخ آنان سال گذشته داده شده است بیش از پیش روشن است که روال تعیین حداقل مزد کارگران و پاسخ به خواستهای آنان به سبک و سیاق سابق است و قرار نیست علیرغم وعده های انتخاباتی رئیس جمهور تغییری در رویکردهای تاکنونی مسئولین حکومتی نسبت به خواستهای کارگران ایجاد شود. همه اینها در حالی است که نه تنها طی سه ماه گذشته روند افزایش قیمت ها متوقف نشده است بلکه دولت درصدد است علیرغم افزایش قیمت آب بها و برق و گاز بار دیگر اقدام به افزایش قیمت آنها کند. شیث امانی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده کارگران نساجی کردستان که خود از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران برای افزایش حداقل مزد می باشد در این زمینه و پاسخ وزارت کار به خواستهای کارگران اظهار داشت:
آن چیزی که ما کارگران شاهدیم این است که روند صعودی قیمتها متوقف نشده و شرایط معیشتی کارگران در طول ماههای گذشته بدتر نیز شده است اما از طرف دیگر همچنین شاهدیم که هیچ اراده ای در وزارت کار برای افزایش حداقل مزد کارگران مشاهده نمیشود و نه تنها این، بلکه حتی مصوبه افزایش ناچیز حق مسکن کارگران نیز اجرائی نشده است و طبق خبرهای منتشره گویا نماینده های فرمایشی کارگران در کمیته های مزد نیز همان کسانی هستند که سال گذشته علیرغم اعلام رسمی تورم ٣٢ درصدی، امضای خود را بر پای افزایش ٢۵ درصدی حداقل مزد گذاشتند.
شیث امانی در ادامه این مصاحبه افزود: به نظر میاید با روی کار آمدن دولت جدید و تعیین وزیر جدید کار که وعده های زیادی نیز از سوی وی و رئیس جمهور در مورد رسیدگی به وضعیت کارگران داده شد اما گویا قرار نیست هیچ چیزی تغییر کند و حتی به نظر میاید که وضعیت کارگران با سیاستی که وزارت کار در پیش گرفته است بدتر نیز خواهد شد.
وی در رابطه با نامه هماهنگ کنندگان به وزیر کار اظهار داشت: ما این نامه را از آنجا که وزیر کار جدید در جریان اعتراض چهل هزار کارگر به حداقل مزد قرار نداشت، نوشتیم و با توجه به وعده هایی که از سوی وی و رئیس جمهور در مورد رسیدگی به مشکلات حاد کارگری داده شده بود انتظار داشتیم پاسخ مناسبی به خواستهای ما داده شود اما چنین نشد.
شیث امانی در مورد چگونگی پیشبرد خواستهای مطرح شده در طومار اعتراضی کارگران و بویژه مسئله حداقل مزد به سایت اتحاد اظهار داشت: کاملا روشن است که ما به تلاشهای قانونی خود برای تحقق خواستهایمان ادامه خواهیم داد. مبارزه کارگری همیشه در کشور ما اینگونه بوده است که کارگران با تحمل سخیتهای فراوان و پیگیرهای طاقت فرسا موفق به رسیدن به خواستهایشان شده اند، تلاش ما نیز برای افزایش مناسب حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم وکاست ماده ۴١ قانون کار از این قاعده مستثنی نیست. ما اینرا میدانیم و آماده پیگیریها و تلاشهای بیشتر برای تحقق خواستهایمان بویژه افزایش حداقل مزد هستیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٧ آبانماه ١٣٩٢