افق روشن
www.ofros.com

*"!کمیته کارگری یا تریبون سرمایه داران ؟"


بهزاد سهرابی                                                                                                    یکشنبه ١٧ بهمن ١٣٨٩

در پی حادثه دلخراش در ایران خودرو و جان باختن و زخمی شدن تعدادی از کارگران این کارخانه ، "نجم الدین" مدیرعامل شرکت ، در مقابل اعتراض کارگران ، خود را مجبور به پاسخگویی دید . قدرمسلم اینکه فشار و اتحاد کارگران در یک چنین شرایط حاد و بحرانی ای ، می تواند کم و بیش برخی از خواست ها و مطالبات کارگران را در دستور کار گذاشته و آن ها را به شکل جدی تر و مصمم تری برای به کرسی نشاندن آن ها ترغیب نماید .
در همین رابطه و در پی اعتراض و پی گیری کارگران ، از جمله برای ایجاد تشکل کارگری در این کارخانه، نجم الدین مدیر عامل شرکت ، ظاهراً با ایجاد " شورای اسلامی کار " موافقت نموده و قول تشکیل آن را " در شش ماه آینده " به کارگران داده است .
" کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" با دستپاچگی و فرصت طلبی هر چه تمام تر والبته با یکصدو هشتاد درجه چرخش ، نسبت به قیل و قالی که مدام و وقت و بی وقت ، در خصوص ِ " شوراهای ضد سرمایه داری طبقۀ کارگر" و " تشکل شورایی طبقۀ کارگر ایران " !!!! از خود بروز می داد ، نه تنها هیچ مخالفتی با " شورای اسلامی کار"، این تشکل " تا مغز استخوان وابسته به سرمایه " و " مورد موافقت این مزدور سرمایه " از خود نشان نداد ، بلکه به کارگران ایران خودرو نیز توصیه کرد که " در شرایط کنونی ، نفس قبولاندن تشکل کارگری به این مزدورسرمایه حتی به صورت وعده شورای اسلامی کار نیز، یک قدم به پیش است." ؟؟!!!! ** ( تأکیدات از من است ) " کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری " در ادامه می افزاید " تا آنجا که به اسم این تشکل مربوط می شود مهم نیست که اسم آن شورای اسلامی کار و یا چیزی دیگر باشد" !!! **
می بینیم که به اصطلاح " رادیکالیسم ضد سرمایه داری ِ کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" به ناگهان دود می شود و همسو با نجم الدین ، امر خطیر تشکل یابی کارگران را تا حدی تقلیل می دهد که یک " مزدور سرمایه " طلب می کند . !!! آنان هر دو به یک اندازه در چشم کارگران خاک می پاشند و در " فرو نشاندن خشم " و تنفر انقلابی کارگران ، " رادیکایسم " ی همسو و هماهنگ دارند.
بی مناسبت نیست یادآوری کنیم که این " کمیته " در جریان ایجاد سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، که با اتکا به نیرو و توان خود کارگران ، از پایین و رو در رو با عوامل سرمایه تشکیل شده بود ، از همۀ القاب و عناوین بی ربط و فرقه گرایانه استفاده کرد ، تا به قول خود نشان دهد کسانی که در تشکیل این تشکل کارگری ، با کارگران همسو شده و در حد توان و وسع خویش به آنان کمک و یاری رسانده اند ، به تمامی " سندیکالیست " و " رفرمیست " و . . . بوده و بر ضد " تشکل های شورائی طبقۀ کارگر ایران " قد علم کرده اند . !!!
امروز باید از این اشخاص و این " تشکل " خیلی خیلی " رادیکال و ضدسرمایه داری " سوال کرد که :
چرا و به چه دلیل پذیرش یک تشکیلات آبرو باخته و آلت دست سرمایه همچون " شورای اسلامی کار"، توسط کارگران ایران خودرو ، آن هم پس از " موافقت نجم الدین " مدیر عامل مکار و ضدکارگر کارخانه ، " یک قدم به پیش است " وعین رادیکالیسم و انقلابی گری تلقی می گردد ؟!!! اما تشکیل یک تشکل کارگری از جانب کارگران نیشکر هفت تپه یا کارگران شرکت واحد و . . . با اتکا به نیرو و ارادۀ خود آنان ، بدون کسب مجوز از دولت و کارفرمایانی از قماش " شفیعی"ها و" نجم الدین " ها ، آن هم زیر فشارهای مستمر و همه جانبۀ ارگان ها و نهاد های سرمایه وعوامل ریز و درشت آن ، ازجمله شیادان و چاقوکشان " شورای اسلامی کار" و " خانه کارگر" ، به صرف ِ نام سندیکا ، تماماً رفرمیستی و سندیکالیستی و . . . به حساب می آید ؟!!!
چرا و به چه دلیل " حتی پذیرش وعدۀ تحقق شورای اسلامی کار "، در شش ماه آینده ، آن هم از جانب " یک مزدور سرمایه " با ظن " فرو نشاندن خشم " و تنفر کارگران از سرمایه و عوامل و مزدوران آن ، " یک برگ برنده " ، در دست کارگران محسوب می شود ، اما تلاش و پیگیری مستمر و قابل تقدیر کارگران ، برای ایجاد " تشکل های مستقل و متکی به خود " کارگران و سرانجام برپایی آن ها ، تحت شدید ترین تهدیدات و فشارها ، گام هایی به پس و در راستای وابستگی به سرمایه ؟ چرا یک بار و در یک جا "اسم تشکل" ، برای این " کمیته " و گردانندگانش ، تا حدی ، مهم و تعیین کننده می شود که معیار تشخیص سره از ناسره می گردد و همه چیز مسائل جنبش کارگری را با آن محک می خورد و سنجیده می شود و بار دیگر و در جایی دیگر اعلام می شود که : " تا آنجا که به اسم این تشکل مربوط می شود مهم نیست که اسم آن" شورای اسلامی کار " باشد یا چیزی دیگر ." ؟!!!
چه اتفاقی افتاده است که از آن طرف بام به پائین سقوط کرده اید؟ البته برای کارگران پیشرو و فعالینی که از نزدیک دستی بر آتش دارند و درگیر فعالیت های عملی کارگران و این طبقه هستند ، تشخیص این مسئله و پاسخ به این سوالات کار دشواری نمی تواند باشد . آنان خود بارها شاهد بوده اند که چگونه این " کمیته " با زدن راهنمای چپ ، توانمندی قابل تحسین خود را در گردش به راست در معرض نمایش گذاشته است .
یاد آوری این نکته در همین جا خالی از لطف نیست که : ما به عنوان جمعی از فعالین" کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" در مقطع زمانی آغاز اعتراضات کارگران "هفت تپه " ، براساس وظیفه طبقاتی خویش ، خود را ملزم دیدیم تا در آنجا حضور داشته باشیم و با انتقال تجارب ، آنچه را که در توان داریم ، در اختیارهم طبقه ای های خود در آن جا قرار دهیم . بعد از گذشت مدتی از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه ، تعدادی از کارگران این شرکت ، به خاطر توهم به " شورای اسلامی کار" و عدم شناخت دقیق تشکل های ساخته و پرداختۀ دست سرمایه داران و همچنین به موجب توصیه های عوامل سرمایه در کارخانه ، فضا را به نحوی مهیا نموده بودند که کارگران هفت تپه ، به جای ایجاد تشکل مستقل کارگری، دست به ایجاد" شورای اسلامی کار" بزنند ما به خود می بالیم که توانستیم با جلسات متعدد و تجزیه و تحلیل ماهیت تشکل های وابسته و ضد کارگری ، از جمله " شورای اسلامی کار" و دیگر تشکل های دست ساز سرمایه ، در حد توان ، ایجاد این قبیل تشکل ها را از اذهان کارگران و به ویژه نمایندگان منتخب آنان پاک نماییم و از تشکیل این قبیل تشکل ها در هفت تپه جلو گیری کنیم . ما همچنین موفق شدیم ، باز هم در حد توان ، توجۀ کارگران را به این امر و این مسئله جلب نماییم که تشکل های کارگری را به نیروی خود و بدون کسب مجوز از دولت و کارفرمایان ایجاد کنند . ما آنچه را در دستور کار خود گذاشته بودیم که به شکلی کاملا شفاف و آشکاری ، در اساسنامۀ "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری "، به آن ها اشاره شده بود . رویکرد ما ، نه تنها در تقابل با اساسنامه و این نوع حرکت ها نبود ، بلکه اکیدأ باورداشتیم و داریم که : کارگران فقط و فقط با اتکا به نیروی اراده و اتحاد طبقاتی خویش و ایجاد تشکل های مستقل و توده ای کارگران است که می توانند یکی پس از دیگری ، بر مشکلات و مصائب اهدایی نظام سرمایه داری فائق آمده و با پشت سر نهادن آن ها ، در راستای اهداف و منافع طبقاتی خویش ، و جامعه ای عاری از ستم و استثمار ، حرکت نمایند و نه با کسب اجازه از عوامل و " مزدوران سرمایه " و " وعدۀ تحقق تشکل " . چه رسد که این تشکل نیز " شورای اسلامی کار " باشد . به قول خودتان " رفرمیسم شاخ و دم ندارد ".
آقایان! در پایان این نوشته توصیه ای برای شما دارم ! شما می توانید وقت و بی وقت و در هر جا و هر زمان ، بدون توجه به بسیاری از مسائل و پارامتر ها و در صدر آن ، توازن قوای سیاسی و طبقاتی و موقعیت عینی و ذهنی طبقۀ کارگر در شرایط کنونی ، و بسیاری مسائل و فاکتورهای دیگر ، شعار ایجاد " شوراهای ضد سرمایه داری طبقۀ کارگرایران " و " تشکل های شورایی طبقۀ کارگر ایران " و . . . را سر دهید و به " رادیکالیسم " ناب و بی غل و غش خود نیز ببالید . اما در عمل و با توجیهاتی از این دست که : " از یاد نبریم که چند سال پیش نیز در همین ایران خودرو ، یک شورای اسلامی کار وجود داشت که مدیریت وقت ، آن را برنتابید و منحل کرد " !!! و . . . سر از " شورای اسلامی کار" با کسب اجازه از مدیر عامل شرکت ، در آورید و به آن دل خوش کنید . شما می توانید خیلی شعار ها بدهید ، اما خیلی کارهای دیگر بکنید ؛ اما حق ندارید که به کارگرانی که به بهای رنج و خون و استثمار خویش و جان های از دست رفتۀ همکاران خود ، اعتراض کرده اند ، و خواهان ایجاد تشکلی کارگری و مستقل از سرمایه و سرمایه داران ، برای حل مشکلات و پیشبرد مسائل خود و طبقۀ خود در همه زمینه ها و عرصه ها هستند ، توصیه کنید که با توجیهاتی چون " وعدۀ تشکیل شورای اسلامی کار، در شش ماه آینده ، آن هم از زبان کارفرمایی به قول شما " مزدور"، دل ببندند و بر این اساس ، خشم و شور انقلابی خود فرو خورند . شما می توانید به هر میزان ، به این فریبکاری ها و شارلاتانیسم " نجم الدین " و امثال ایشان اعتماد کنید و در بهترین شرایط به " شورای اسلامی کار ِ " وعده داده از جانب آن کارفرمای محترم تن در دهید ، اما حق ندارید با این توجیهات و بهانه ها ، سر کارگران را شیره بمالید و آنان را فریب دهید . آری شما نمی توانید در چشمان کارگران خاک بپاشید . شما حق ندارید . . .

بهزاد سهرابی . ٠۵ / ٠٢/ ٢٠١١

Sohrabi_b1343@yahoo.com


کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

* نوشته ای تحت عنوان "سایت کارگری یا تریبون سرمایه داران زحمتکش و مؤمن و انقلابی؟! " پنجشنبه، ٩ دی ١٣٨٩، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری.
** نوشته ای تحت عنوان: "موافقت مدیرعامل ایران خودرو با خواست کارگران برای ایجاد تشکل ." شنبه، ٩ بهمن ١٣٨٩، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری.