افق روشن
www.ofros.com

درباره انتقادات* به مقاله یارانه ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی


رضارخشان                                                                                                       پنجشنبه ٩ دیماه ١٣٨٩

از روزی که مقاله یارانه ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی را منتشر کردم تاکنون نوشته‌های متعددی در نقد این مقاله ارائه شده اند. امکان پاسخگوئی به این نقدها در شرایط کنونی برایم میسر نیست. اما لازم میدانم خیلی مختصر به نکاتی اشاره کنم.
همانطور که من در مقاله گفتم، آن مقاله تلاشی بود برای دستیابی به راهکارهای جنبش کارگری در شرایط جدیدی که با اجرای طرح یارانه ها در مقابل جنبش کارگری قرار گرفته است. متأسفانه در این زمینه در جنبش کارگری کمتر چاره‌اندیشی شده است و بیشتر بحثهایی که در رابطه با جنبش کارگری در این زمینه منتشر شده‌اند به تکرار شعارهای کلی و راهکارهای ذهنی دست زده‌اند به طوری که امروز جنبش کارگری در این زمینه هیچ نقشی بازی نمی کند. با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران یک تحول بزرگ اقتصادی در دست انجام است که همه جوانب زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ما کارگران درارائه راهکارهای عملی واستراتژی طبقاتی متاسفانه ناموفق بوده ایم. امید من این بود که با آن مقاله بشود به بحث و بررسی این مسائل پرداخت.
در نقدهایی که تاکنون منتشر شده اند، متأسفانه این راهکارهای عملی که من در پایان نوشته خود هم به آن‌ها اشاره کرده‌ام کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. بعضی از نویسندگان منتقد مقاله نظرات سیاسی و ایدئولوژیک من در رابطه با موضوع را نقد کرده‌اند که با وجود حملات غیر منصفانه حاوی نکات مثبت و قابل فکری هم هستند. از این نقدها تشکر میکنم و امیدوارم فرصت آن را پیدا کنم و به آن‌ها پاسخ دهم. بعضی از نوشته‌های دیگر هم صرفاً کینه توزانه خود من را مورد حمله قرار داده اند. این کینه توزیها به نظر من ریشه در جای دیگری دارد و دشمنی با جنبش مستقل کارگری است و امیدوارم که جنبش مستقل کارگری ایران بتواند با کنار زدن این کینه توزیها راه خود را باز کند.
بااین همه مشکل مهم این جنبش در این است که این جنبش هنوز خودزا نیست و تعداد فعالینی از درون جنبش که بتوانند به بحثهای مهم جنبش بپردازند بسیار ناچیز است. همین اجرای طرح یارانه ها نشان می‌دهد که ما باید فعالیت خود در این زمینه‌ها را افزایش بدهیم و با تلاش جمعی و خرد جمعی راه تأثیر گذاری بر اوضاع را پیدا کنیم تا وضع طبقه کارگر مثل امروز نباشد. رسیدن به یک زندگی بهتر و انسانی تر برای طبقه کارگر نیازمند تلاش خود ما است و این تلاش باید بتواند با تعیین سیاستهای روشنی که اتحاد درون طبقه ما را تقویت کند به نتایج مثبتی برسد. بحث و گفتگو بر سر راهکارهای مقابله با طرح هدفمند کردن یارانه ها و تعیین سیاست و نحوه تأثیر گذاری در شرایط کنونی یکی از عرصه های مهم پیش روی ما است. از هر نقد و گفتگویی که در این جهت باشد باید استقبال کرد و آن چیزی را که در خلاف این چهت باشد باید دور ریخت. درپایان امیدوارم طبقه کارگردرایران روزی به تمامی حقوق کارگری وانسانی خودبرسد. وماشاهددنیایی باشیم که درآن به کرامت انسانی کارگر،احترام گذاشته شود. پیروزباشید

رضارخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

٩/دیماه/١٣٨٩

* افق روشن: دو مقالۀ انتقادی که در افق روشن درج شده است:
١- کارگری که دنیا را با چشمان یک سرمایه دار می بیند   کمیته هماهنگی
٢- جنبش مستقل کارگری و راست جدید   امیر پیام
یارانه ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی   رضا رخشان