افق روشن
www.ofros.com

پژواک انقلاب دراسرائیل


امیر پیام                                                                                                 چهارشنبه ١٢ مرداد ماه ١٣٩٠

انقلابات خاورمیانه و شمال افریقا اگر چه در غیاب رهبری آگاه و سازمانیافته طبقه کارگر برای محکم نمودن پای خود در هر کشوری با دشواریهای زیاد و موانع جدی در مصاف است، اما برای توسعه خود به دیگر کشورها تردید نداشته و به پیش می رود.
اکنون نوبت اسرائیل است تا زیر گامهای پرطنین صدها هزار نفر زحمتکشان و تولید کنندگان مستقیم همه ثروت موجود به لرزه درآید. سرمایه داران حاکم و دولت طبقاتی آنان در اسرائیل در بیش از نیم قرن اخیر به بهانه حفظ امنیت ملی و دفاع از دولت یهود، نه تنها جنگی اشغالگرانه و توسعه طلبانه را بی وقفه علیه خلق تحت ستم فلسطین پیش بردند، بلکه همین طور بی سابقه ترین انباشت سرمایه را در داخل اسرائیل به سرانجام رساندند. انباشتی که اگر چه همه قدرت و ثروت اقتصادی را در چنگ چند خانواده معدود قرار داد، اما میلیونها توده زحمتکش آن جامعه را در شرایط گرانی های فزاینده و دستمزدهای پائین و سیر نزولی سطح زندگی و ناامنی اقتصادی بی پایان قرار داده است.
نابرابری های اقتصادی و طبقاتی عمیق و گسترش یاقته در قلب جامعه اسرائیل که تلاش می شد تا پشت به اصطلاح منافع عمومی دولت یهود پنهان شود اکنون یکسره دهان باز نموده است. شکاف طبقاتی بزرگ در این جامعه هویت طبقاتی آنرا به راس امور رانده و دورغین بودن هویت مشترک قومی - مذهبی را برملا می کند. در هفته های گذشته اسرائیل شاهد جنبش اعتراضی توده ای عظیم علیه نابرابری های اقتصادی بود. جنبشی که در اعتراض به گرانی پنیر و دیگر مواد غذایی و هزینه مسکن آغاز شد و بسرعت به جنبشی فراگیر و همگانی برای کسب عدالت اجتماعی بدل گشت و با فریاد های « انقلاب، انقلاب » و شعارهای « مبارک، اسد، نتانیاهو » به بستر عمومی انقلابات خاورمیانه پیوست. به این ترتیب زحمتکشان اسرائیل همراه و همدوش ستمکشان دیگر کشورهای خاورمیانه برای آزادی و برابری به حرکت درآمدند. *
با مشاهده جنبش توده ای و برابری طلبانه زحمتکشان اسرائیل آنچه بیش از هر چیز قابل توجه است اینکه بار دیگر معلوم می شود انقلابات این منطقه به هیچ وجه خصلت ملی نداشته و « عربی » نامیدن شان برای تخطئه و انحراف آنهاست. این انقلابات ریشه در تضادهای اقتصادی و سیاسی نظام سرمایه داری معاصر داشته و از ستم های اقتصادی و سیاسی انباشته در آن برخاسته اند. همچنین با عروج جنبش اعتراضی زحمتکشان در اسرائیل، که به لحاظ جغرافیایی در خاورمیانه قرار داشته اما به لحاظ اقتصادی از زمره کشورهای کشورهای پیشرفته سرمایه داری است، انقلابات تاکنونی خاورمیانه به مقاومت های قدرتمند علیه ریاضت کشی اقتصادی در یونان و اسپانیا و کل اروپا متصل شده و خصلت جهانی آنها علیه نظام سرمایه داری معاصر و بحران اقتصادی عمیق و گسترده و لاعلاج آن به نمایش در میآید.
سرمایه داری جهان و دول آن هر جا، از وشنگتن و لندن و پاریس و آتن تا تل آویو و قاهره و دمشق و تهران، برای عبور از بحران اقتصادی حاضر با سیاست واحد اعمال ریاضت کشی اقتصادی و تعرض به سطح معاش طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم به میدان آمده و بار و هزینه بحران خود را بر آنان تحمیل می کنند. تعرض به سفره ناچیز خانواده های کارگری به تنها عامل بقای سرمایه داری سوپر تکنولوژیک و فوق مدرن بدل شده است. آسمان این نظام همه جا همین رنگ است. پاسخ به این تعرض سرمایه نیز در هر جا همانی است که در میدان تحریر قاهره و سنگرهای مقاومت آتن و از حرکت باز ایستادن پاریس دیدیم و امروز در حرکت شکوهمند زحمتکشان در تل آویو شاهدیم.

امیر پیام

amirpayam.wordpress.com

١٢ مرداد ١٣٩٠ - ٣ آگوست ٢٠١١

* توضیح

اگر چه رسانه های مسلط در جهان تلاش نمودند تا با حاشیه ای نمودن خبر جنبش توده ای در اسرائیل از برجسته شدن آن و توجه افکار عمومی جلوگیری نمایند، اما رسانه های آلترناتیو نظیر The Real News صمیمانه به انتشار اخبار آن همت گماشتند. لینک زیر تنها یکی از این منابع آلترناتیو است که می توان اخبار مربوط به اعتراضات توده ای در اسرائیل را ملاحظه نمود:
http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=74&jumival=705
*********************************************************