افق روشن
www.ofros.com

بورژوازی فرسودە انگلیسی در حال دست و پا زدن

و تلاشی مذبوحانە اینبار بە ریسمان کارگران متوصل شدە است


مظفر                                                                                                              یکشنبه ٨ خرداد ١٣٩٠

اگر بورژوازی بعد از دویست سال تجربە از اعتصاب‌های کمر شکن نترسد و بە فکر چارە و پیشگیری آن نباشد باید گفت احمق تر از آنچە کە ما تصور می‌کنیم هست.
کارگران حمل و نقل لندن Transport for London بە ویژە کارگران مترو در سال ٢٠١٢ و هنگام برگزاری بازی‌های المپیک می‌توانند برای بورژوازی چکمە چرمی، فرسودە و در دم مرگ انگلیس آبرو نگذارند.
پیپ کش‌های کلاە حصیری، در حالیکە پایشان لب گور است و در اضطراب از بر افتادن سیستم سرمایەداری بە سر می‌برند، لرزان و با صدای کە انگار از تە چاە بر می‌آید، شعار دمکراسی و آزادی را نشخوار می‌کنند. این در حالی است کە بر خلاف همان مقدار دمکراسی کە در انبارهای پارلمان خوراک موش‌ها شدە است، پلیس لندن در روز عروسی خاندان سلطنت از تظاهرات مخالفین سلطنت جلوگیری نمود.
مخالفین سلطنت زحمت کشانی هستند کە بە این درجە از آگاهی دست یافتەاند کە شعار سر دادند، مخارج ۵٠ میلیون پوندی این عروسی تشریفاتی را از سفرە ما کارگران و زحمتکشان میربایید. مردمانی در خیابان‌های اطراف کاخ بکینگام با مشت‌های گرە کردە و چهرەهای بر افروختە، در حالیکە فریاد میزدند کە مرگ بر سلطنت، ما خواهان لغو سلطنت هستیم، مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند.
در این میان شرم آورتر از همە چیز عدم دعوت گولدن بروان و تونی بلر بە عروسی بود. این دو بازیچە و مهرە خار و پست شدە، نە خود و نە خانوادەهایشان بە عروسی دعوت نشدە بودند. دعوت نکردن تونی بلری کە دو دورە دولت را در خدمت بە ادامە تاچرییزم واداشتە بود، و جلو پای ملکە بارها زوزە مخلصانە کشیدە بود، حکایت از عجز و ناتوانی بورژوازی و اختلافات درونی آن‌ها است.
در حالیکە بورژوازی فرسودە انگلیسی می‌خواهد بە دمکراسی نیم بندش، رنگ و روی بدهد و بە زعم خود آن را کامل نماید، چارەای ندارد و باید مظهر ارتجاع ملکە را برای چنین تکاملی راهی ایرلند کند و نمایش مضحکی را راە بیندازد. شهر دوبلن در ایرلند، انگار خالی از سکنە بود، خیابان‌ها خالی از مردم اما مملو از پلیس انگلیسی بودند. همە مغازەها بستە و بدین وسیلە مردم ایرلند نشان دادند کە برای او پشیزی قائل نیستند. هزینە این سفر نیز از سی میلیون پوند تجاوز نمود.
همانطور کە اطلاع داریم، بازی‌های المپیک سال ٢٠١٢ در لندن برگزار می‌شود. تا چند روز پیش، از اینکە لندن چنین شانسی آوردە است بورژوازی انگلیس و سیستمش از شادی در پوست خود نمی‌گنجیدند. اما ناگهان همە چیز بە هم خورد. گویا ناقوس مرگ بە صدا در آمدە باشد، پیپ‌ها کنار، جام‌ها زمین، معشوقەها رها و تلفن‌ها بە صدا در آمدند. کسی در این میان مطرح کردە بود "اگر کارگران حمل و نقل عمومی در ایام بازی‌ها المپیک اعتصاب کنند چە خاکی بە سرمان بریزیم؟
چند روز است کە مذاکرە بین باب کراو مدیر کل اتحادیە خط آهن و حمل ونقل زمینی و دریایی Rail, Maritime and Transport (RMT) با شهردار لندن بوریس جانسن آغاز گشتە است و هنوز این مذاکرە ادامە دارد. هر دو طرف میخواهند کاری کنند کە کارگران مترو، حمل و نقل عمومی، دریایی و غیرە را راضی نمایند کە در ایام بازیهای المپیک اعتصاب نکنند.
آنچە کە تاکنون مطرح شدە است مبلغ ۵٠٠ پوند پاداش برای کارگران این بخش‌ها میباشد. اما نە سخنگویی اتحادیە RMT و نە شهردار اشارەای نکردەاند کە در این ایام کار این بخش‌ها چندین برابر سنگینتر از سایر ایام سال است. قبلا مطرح شدە بود کە مزد کارگران این بخش‌ها تا سال ٢٠١٢ دە درصد افزایش خواهد یافت.
کارگران مترو خواهان هیجدە درصد افزایش هستند و همچنین می‌گویند در ایام پایان سال همیشە مبلغی هر چند کمتر از ۵٠٠ پوند بە عنوان پاداش سالانە بە آنها پرداخت میشدە است، پس منتی نیست اگر در ایام بازیهای المپیک کە کار این بخش‌ها دو برابر خواهد شد پانصد پوند بە آنها پاداش پرداخت گردد.
شهردار لندن بوریس جانسن آشکارا بە التماس افتادە بود کە اتحادیەها باید تلاش کنند تا نگذارند کە کارگران اعتصاب کنند. او در باغ سبز را گشودە و مدام مبلغ ۵٠٠ پوند را مطرح می کرد.
رانندە قطاری کە نویسندە این سطور موفق شد با او صحبت کند اظهار می‌کرد، "ما خواهان افزایش دستمزد هیجدە درصد هستیم. مدیران اتحادیە و شهردار با عمدە کردن مبلغ پاداش میخواهند سر ما شیرە بمالند. آنها دستمزدهای ما را افزایش دهند و در ایام بازیها بابت اضافە کاری برابر مقررات بە ما دستمزد بدهند این پاداش ۵٠٠ پوندی سرشان را بخورد." او در جواب اینکە اگر دستمزدها افزایش پیدا نکرد اعتصابی از جانب کارگران در کار خواهد بود می‌گفت "این بار خیلی فرق می‌کند من معتقدم کە هزار ترفند و حیلە بە کار خواهند برد تا اعتصاب صورت نگیرد. اگر اعتصاب کنیم من میدانم کە آبرو برای دولت انگلیس باقی نخواهد ماند."
او در ادامە می‌گفت "بورژوازی توانایی تحمل چنین اعتصاب‌های را ندارد. ما برآورد کردەایم کە در شرایط عادی یک روز اعتصاب مترو و قطار در لندن نزدیک بە سی ملیون پوند زیان ببار میاورد، این در حالی است کە بخش خدمات دولتی را ما نمی‌گذاریم زیاد لنگ بمانند. اما در ایام بازیها با توجە بە تأثیر اعتصاب بر سایر بخش‌های خدماتی و صنعتی، من مطمئن هستم کە یک روز اعتصاب نزدیک ٧٠ میلیون پوند زیان ببار خواهد آورد. اما همانطور کە گفتم آن‌ها (منظور شهردار و اتحادیەهاست) در تلاش خواهند بود تا اعتصابی صورت نگیرد."
طبقە کارگر جهانی باید از چنین تجربەای استفادە نمودە و بە هنگام ایام بخصوص، بر خواستەهای خود پا فشاری نمودە و از اعتصاب بە عنوان بهترین و مٶثرترین وسیلە استفادە نمایند. همچنین باید آگاە باشند کە از جانب تشکلات کارگری کە توسط خود کارگران ایجاد شدە است بە دام ترفندهای بورژوازی نیافتند.

مظفر - ١٨/٠۵/٢٠١١