افق روشن
www.ofros.com

در رد انحلال طلبی


کمونیستهای انقلابی                                                                                         جمعه ٢٨ بهمن ماه ١٣٩٠

برگزیده‌ای از آثار لنین

در رد انحلال طلبی

قسمت سوم

*********************************************

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

info@k-en.com

kenghelabi@gmail.com

٢٧ بهمن ١٣٩٠