افق روشن
www.ofros.com

بررسی کوتاه و ارائۀ درس آموزی هایی از

چند تجربۀ مهم مبارزاتی سالیان اخیر در جنبش کارگری ایران


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                 شنبه ١٩ فروردین ١٣٩١

هر یک از متونی که در این مجموعه گردآوری کرده ایم، بررسی کوتاه و ارائه ی درس آموزی هایی از چند تجربه ی مهم مبارزاتی سالیان اخیر در جنبش کارگری ایران و برای استفاده ی عموم کارگران است. کارگرانی همچون معلمان، پرستاران (بهیاران و سایرکادر درمان) کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران خباز سقز و کارگران شرکت های پیمانکاری و کارگران قرارداد موقت (وبه طورخاص و با مثال‌هایی از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ی ماهشهر و نیز تبریز) مواردی هستند که در این مجموعه بدانها پرداخته شده است.

مقدمه ( فایل پی‌دی‌اف) اینجا کلیک کنید.

برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و لغو قراردادهای موقت چه باید کرد؟ - مثال‌هایی از تجربه کارگران پتروشیمی ماهشهر و تبریز - اینجا کلیک کنید.

از مبارزات کارگری در هفت تپه چه می‌آموزیم؟ - شرح مختصری از مبارزات کارگران هفت تپه - اینجا کلیک کنید.

کارگران خباز سقز برای کسب مطالبات‌شان چه کرده‌اند - نگاهی به تجربه انجمن صنفی کارگران خباز سقز - اینجا کلیک کنید.

معلمان در عرصه زندگی چه درسی می‌توانند بدهند - راه حل اساسی برای برای حل مشکلات معلمان- اینجا کلیک کنید.

راه کسب مطالبات پرستاران - بهیاران و سایر کادر- درمان چیست؟ اینجا کلیک کنید.

چرا و چگونه سندیکای شرکت واحد شکل گرفت؟ درس هایی که از این سندیکا خواهیم گرفت چیست؟ اینجا کلیک کنید.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

جمعه ۱۸ فروردين ۱۳۹۱