افق روشن
www.ofros.com

چرا شورای ضد سرمایه داری؟


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                              پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۹ ژانویه ۲۰۱٧

بررسی تشکیلات'' خانه کارگر'' ۲

یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم !

با درود به شما دوستان کارگر

دوستان عزیز کارگر ، در مقاله ی قبلی '' چرا شورای ضد سرمایه داری ؟'' _ اگر خوانده باشید _ ما به روند شکل گیری ، ماهیت حقیقی و حقوقی و اهداف سرمایه مدارانه ی ''شوراهای اسلامی کار '' پرداختیم . پس از انتشار،این ''مقاله ''،عده ای از دوستان کارگر، طی تماس با ما و دوستان مان وبا طرح سوالات وپرسش وپاسخ با ما درمورد برپایی تشکلات کارگری ،درکل،مارا تشویق به ادامه ی نوشتن این نوع از مقالات کردند ۰ مانیز با روی گشاده ،دریک'' تصمیم جمعی'' وشور ایی، در کمال تواضع و فروتنانه با ادای احترام به سایر دوستان کارگر، فعالان کارگری ، بی هیچ منتی به خواست این ''دوستان کا رگرمان '' احترام نهاده که شاید در''آسیب شناسی جنبش کارگری '' در مسیر '' ضد سرمایه داری '' آن اندکی مفید افتد ۰ که امیدواریم مورد قبول واقع شود ۰

''خانه کارگر''
- '' خانه کارگر '' ! ، این تشکیلات در اوایل دهه ی (۱۳۵۰ ) با اوج گرفتن اعتراضات و اعتصابات کارگران توسط عوامل پلیسی رژیم دیکتاتوری شاه بوجود آمد با چه هدفی؟ تنهاو تنها ،به منظور ''کنترل'' ومهاروخفه کردن، جنبش اعتراضی رو به گسترش کارگران آنهم درکنار دیگر نهاد های سرکوبگر عریان ومخفی پلیسی و... دیکتاتوری نظام سرمایه داری که پس از تشکیل حزب منفور '' رستاخیز '' در سال (۱۳۵۳ ) ، این حزب خانه کارگر! را بازوی بخش کارگری حزب خود معرفی وقلمداد کرد۰ تا این تشکیلات وابسته به حاکمیت با عنوان پر طمطراق وبی مسمای '' سازمان کارگران ایران '' به فعالیت ''ضد کارگری'' خود در جنبش اعتراضی کارگران ، ادامه دهد ۰
-پس از سقوط رژیم دیکتاتوری شاهی دراثر قیام بهمن ۵۷ ، جنبش کارگری با تقدیم توان مبارزاتی خود به جناح بخش مذهبی سنتی و ارتجاعی تر سرمایه ، همچنان در گروگان دولت جدید دیکتاتوری سر مایه داری قرارداشت ۰اما۰۰۰ درفضای باز ناشی از حضور فعال و میدانی توده های کارگربود که برای مدت کوتاهی ''خانه کارگر'' به تصرف موقت کارگران در آمد۰ البته طولی نکشید، که بدنبال لشکر کشی ایادی سرمایه داری با ترکیب جمعیتی بخشی از طیفهای تحتانی و عقب ماند ه متوهم دربین کارگران، به همراه لمپن ها ،اراذل اوباش کمیته چی و پاسداران سرمایه، بسیجیان وفالانژیست ها، با انواع سلاحهای گرم وسرد،با درگیریهای فیزیکی خونباردر تهاجماتی فاشیستی، کارگران بیتوته کننده این به اصطلاح '' خانه کارگر ''! را بیرون راندند۰ آنهم به فرمان کسانی که '' دیکتاتوری کارگران را بدترین دیکتاتوری'' ها دانسته و تحرکات کارگران برای برپایی'' شوراهای خود گردان کارگری'' به وحشت افتاده بودند و آنرا کفر میدانستند!
- با تشکیل ''حزب ارتجاعی جمهوری اسلامی ''، این بار،خانه کارگر! بازو ، و''شاخه ی کارگری '' این حزب شد ۰ حزب مذکور منفور،در این رابطه کمیته ای بوجود آورد که اعضایش این افراد خائن ضد کارگر، علیرضا محجوب (عضو دفتر سیاسی حزب) ، علی ربیعی - وزیر کار دولت روحانی - صاحب امتیاز روز نامه ''کارو کارگر '' ،حسین کمالی- وزیرکار بعدی - بودند ۰
حزب ارتجاعی'' جمهوری اسلامی '' از طریق'' خانه کارگر'' در رقابت و بانگرانی از رشد و نفوذ جنبش''شوراهای'' خود جوش کارگران وسایرتشکلات مستقل کارگری و گروههای سیاسی چپ مخصوصا طیف معروف به ''خط سه'' ، دست به بدیل سازی'' تشکیلاتهایی فرما نبر'' ، اعتصاب شکن وضد کارگری'' زد ۰ در این راستا ، به ایجاد '' انجمن اسلامی '' و ''شورا ی اسلامی '' و جمع آوری نیروی انسانی ویار گیری ،در بین لایه های بخش نا اگاه و عقب مانده و فرصت طلب توده های کارگر ی پرداخت ۰ چرا؟ تا به عنوان ''عمله ''و''اکره'' های نظام سرمایه داری به نقش تا ریخی سرکوبگر انه خود در راستای تثبیت و ایجاد ''امنیت'' برای تداو م روند سرمایه گذاری ، بپردازند ۰
_'' خانه کارگر '' در ادامه ، با استفاده از سیاست ''چماق '' به سرکوب کارگران آگاه انقلابی مشغول شد و همزمان با سیاست''شیرینی'' برای جذب اقشار عقب مانده و اراذل فرصت طلب به دادن خدمات رفاهی ، امتیازات مالی ، درضمن آموزش یعنی تلقین ''خرافه به عنوان دانسته عقیدتی سیاسی '' به شستشوی مغزی درمیان این اقشار پرداخت ۰ البته برای وابسته نگه داشتن آنها و مظلوم نمایی به تشکیل صندوقهای مالی با گرفتن حق عضویت در کنار دریافت کمک های کلان مالی از دولت پرداخت ۰ پس از آغاز درگیری های مسلحانه ی شدید بین فالانژیستهاو پاسداران سرمایه از یکسو ،و طرفداران سازمان مجاهدین خلق ازسوی دیگر (۳۰خرداد به بعد) و عربده کشی های رهبران حزب ''جمهوری اسلامی ''مخصوصا ''بهشتی '' فضایی خفقان آور موجود بر جامعه وحشت زده تشدید شد۰
_ در این هنگام ،دفتر حزب منفور '' جمهوری اسلامی '' درجریان تسویه ی درونی جنگ وجدال قدرت بین جناحهای دولت،طی یک سناریو ی ''سر به مهر''چندمنظوره، در تاریخ ( ۷ تیر ۱۳۶۰ ) منفجرشد۰ همان سناریوی تکراری فاشیست ها در آلمان و ایتالیا و اسپانیا و سایرکشورهای سرمایه داری در اینجا نیز تجربه شد ۰ که منجربه کشته شدن بیشتر لیدرها و تئوریسین های'' حزب ''گردید ۰ بدنبال این حادثه ، با سنگین ترشدن فضای اختناق جنگی وخدمات جاسوسان حزب توده و برادران اکثریتی آنها بود که جدال مرگباری بین, تروریسم دولتی ازیکسو وتیمهای ترور، سازمان ''مجاهدین خلق'' نومید از سهم بری و تحمیل الگوی اسلامی خود در ''دولت سرمایه داری اسلامی '' آغازشد در نتیجه ،آواری سهمگین ازبر بریت وتوحش بی حقوقی و وحشت نوع پان اسلامیستی سرمایه بر سر توده های کارگر وفعالان کارگری وسیاسی خراب شد ۰ تا هستی بردگان مزدی به تاراج طوفان ،زندان ، شکنجه، اعدام دربیدادگاههای شارعان ولایت فقیه به هولوکاست و نسل کشی در گورهای دسته جمعی برود ۰ _ راستی چرا؟ مگر توده های کارگر در حوزه های صنعت ، کشاورزی ، معدن ، خدمات و۰۰۰ چه میخواستند،درخواستهای حداقلی آنان چه بود؟ مگر قرار نبود ابتدا به ساکن ، بساط دیکتاتوری سرمایه داری برچیده شود؟ مگر قرار نبود آزادی بیان عملیاتی شود ؟هیچکس مورد تفتیش عقاید قرارنگیرد ؟ بساط زندان و شکنجه جمع آوری شود ؟ مگرقرارنبود دستمزدهای عقب افتاده کارگران به آنها پرداخته شده و کارگران مبارز اخراجی برسرکار برگردند؟
مگر قرار نبود سطح دستمزد مزد بگیران بالا رود ، ساعت کار در هفته ۴۰ ساعت شود؟ مگر قرار نبود تشکل های کارگری وسیاسی آزادانه ایجاد شده فعالیت کنند؟ مگر خمینی در نوفلوشاتو نگفت که ''حتی مارکسیست‌ها حق آزادی بیان دارند'' ؟ و۰۰۰ پس چرا در سپیده دمان پس از قیام بهمن ۵۷ ، رفسنجانی ،اعلام خلع سلاح عمومی کرد دارندگان اسلحه را ضد انقلاب نامید؟ چرا خمینی ،ساواکیها را بخشید وحکم به سرکوب کارگران معترض و کمونیستها داد؟ وسیلی از چراهای دیگر۰۰۰ کارگران مبهوت این شرایط دهشتناک !! البته پاسخش را باید در نامه های خمینی دردهه ی چهل به کندی و ۵۷ به کارتر رؤسای جمهور وقت آمریکا جست !! تعجبی ندارد کافیست به افشاگری های اخیر سایت ها و شبکه های ماهواره در اینمورد به یو تیوپ مراجعه فرمایید ۰
_ بپردازیم به وضعیت ''خانه کارگر'' ! تو بخوان لانه فاسد ضد کارگر
بعداز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی , این تشکیلات اختاپوسی ( خانه کارگر ) ، تحت حمایت نهادهای سرکوبگر دولت سرمایه داری مخصوصا همسو وبا حمایت سیاست های ضد کارگری '' وزارت کار '' با تشدید حمله به شوراهای خود جوش کارگری و حتی سندیکا های زرد باز یافتی و اتحادیه کارگران بیکار ، و۰۰ توانست آنهارا حداکثر تا سال ( ۱۳۶۲ ) درهم شکسته ومنفعل و سترون ونابود کند ۰ در نهایت '' خانه کارگر'' تبدیل به تشکیلاتی مخوف مافیایی وشبه حزبی ،با کاسه لیسی و پاچه خواری درخدمت دولت سرمایه داری در هیئت غلامی زنگی حلقه فرمانبری به گوش ، مست ریزه خواری سفره ی قدرت ، شمشیر پاکسازی به کف ، به تسویه ی خونین سلیقه ای و هستی برانداز در بین کارگران پرداخت ۰
_ در شرایط رعب و وحشت فاشیستی حاکم ، نقش ارتجاعی '' خانه کارگر'' ایجاد شبکه های جاسوسی ازطریق عوامل خود فروخته ی فریب خورده خودیعنی '' انجمن های اسلامی'' و بعدا '' شوراهای اسلامی '' بود ۰ ''خانه کارگر'' سپس از جمع عددی آنهابه عنوان ایادی زیر مجموعه تشکیلاتی خود ،بصورت ، اتحادیه و کانون در هرمنطقه '' سازماندهی مافیایی'' کرد ۰
_ ماحصل این عملکردهای ''ضد کارگری '' ازآن سالهای وحشت ونکبت در برقراری حاکمیت فاشیستی ستم طبقاتی تا به امروز ، چیزی نبود، بجز، به عفب راندن جنبش اعتراضی کارگران، مصادره و تباه کردن سیاهه خواسته های حد اقلی ونازل کارگران با لیست زیر بود :
بطور مثال( ۱ ) پرداخت بلا درنگ دستمزدهای معوقه( ۲)غرامت ایام بیکاری (۳) کاهش ساعات کار از ۴۸ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته (۴) بالا بردن میزان مستمری بازنشستگان (۵) بیمه ''خدمات درمانی ''( ۶) کاهش سن باز نشستگی ( ۷ ) حضور نمایندگان کارگران در امور مربوط به برنامه ریزی تولید مدیریت کارخانه ( ۸) دو. روز تعطیلی در هفته ( ۹ )اخراج مدیران سابق یا شرکای سرمایه داران فراری.(۱۰) بازگشت به کار کارگران اخراجی (۱۱) آزادی ، ساختن تشکل های کارگری و فعالیت های سیاسی (۱۲) تلاش و پیگیری تدوین و تصویب قانون کار جدید با حضور نمایندگان تشکل های واقعی کارگران
(۱۳) آزادی اجتماعات و راهپیمایی اعتراضی کارگران ( ۱۴) قانونی شدن حق اعتصاب
(۱۵) ممنوعیت اخراج کارگران (۱۶) ادامه اجرای قانون سهیم بودن کارگران در سود کارخانه _ مصوبه رژیم شاه _ ( ۱۷) ملی کردن بانک ها وصنایع و مصادره اموال منقول وغیر منقول واراضی وکارخانجات متعلق به دربارپهلوی و سرمایه داران فراری داخلی و شرکای خارجی آنها بنفع مردمان زحمتکش مزد بگیر (۱۸) لغو قراردادهای اقتصادی ،سیاسی ، نظامی و۰۰۰ اخراج کارشناسان صنعتی و نظامی و۰۰ جایگزینی آنها با کارشناسان داخلی۰۰۰ در راستای لغو وابستگی به خارجیها وحرکت بسوی استقلال سیاسی اقتصادی و۰۰خود کفایی و پرورش استعداد های داخلی و ۰۰۰و۰۰۰
_ ویران شد ، هدفی را که کارگران درتلاش تشخیص راه از بیراهه ، در بستر شور وشوق انقلابی خویش در طوفان های دریای خروشان مبارزه در سالیان بلند زمستانهای طولانی دیکتاتوری پهلوی پیموده بودند تا به زعم خود به ساحل آرامش در سپیده دمان '' بهارآزادی '' رسانده بودند آنچنان ''پرنیان '' شفق شان را گردباد ''نیرنگ وریا وافترا ''ربود، که مات ومبهوت چله نشین بی سرپناه زمستان دیکتاتوری گزنده تر ، ددمنشان هارتر ۰۰ شد۰ خونبهای این اعتماد چشم بسته سنتی در کوفتن درب عدالت خانه اسلامی ، پر پر شدن شریف ترین ، عزیزترین، پاکترین ، مبارزترین فرزندان طبقه ی ما کارگران ، بوده وهست ۰۰۰تا مجریان ومیر غضبان مامورو تماشاچیان دجال این سناریو درکمال آرامش با آسوده خاطر و زهرخند به لب به چپاول کوه ارزش اضافی تولید شده ی ما کارگران در'' ینکه دنیا'' به سرمایه گذاری پرداخته و ایام به کامشان گرددو ۰۰۰درمقابل هستی ما کارگران در تلاش معاشی ناچیز به یغمای گرد باد سود جویی سرمایه برود۰۰۰ همچنان خواب ما کارگران آشفته گردد ۰
- حاصل خیانت '' خانه کارگر'' به ''طبقه کارگر ایران '' ( ۱) لغو قانون سهیم شدن کارگران درسود کارخانه درسال ۱۳۶۰ علیرغم تایید آن درسال ۵۸
- ( ۲) اجازه یافتن کار فرمایان صنایع و کارگاههای کوچک ، به بهانه افزایش بازدهی تولید ، که مقررات قانون کار را نادیده بگیرند۰ مانندچه؟ مانند ساعات کار، حداقل دستمزد ، شرایط محیط کاروان۰در ضمن تلاشهای اولیه کارگران برای کاهش ساعت کار ، به ۴۰ ساعت در هفته نتیجه نداد
- (۳ ) مخالفت نهاد های دولتی با گسترش تشکلات کارگری در سال ۱۳۶۰ ۰ با اصرار وزیر کار وقت ، احمد توکلی ، تشکیل شوراهای اسلامی را تا تصویب قانون لازم به تعویق انداخته شد ۰ درنهایت همانطور که گفتیم ، این دستپخت مجلس سرمایه داران در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید ۰
- (۴) شرایط جنگی بر بستر زندگی و محیط کا ر توده های کارگر حاکم شد ۰ درنتیجه ی این شرایط'' جنگی '' اعتراضات کارگری '' مکروه '' و اعتصابات '' گناه '' محسوب میشد ۰ گرچه زمانیکه کارد به استخوان کارگران می‌رسید اعتنایی به این خزعبلات '' کراهت '' و '' گناه '' نمی گذاشتند مانند ، اعتصاب کارگران دخانیات ، نوشابه سازی کوکا کولا و۰۰۰۰ آنهم درخلای نبودن حداقلی قانون کار ، قانون جرم سیاسی و اوج استثمار کارگران توسط بزرگترین کارفرما'' دولت دیکتاتور سرمایه داری بربرمنش''
(۵) درمورد قانون کار ، دراین سالها ، نهادهای دولت سرمایه داری اسلامی ، به تهیه و تدوین پیش نویسهایی پرداخت که هر یک از آنها بشدت وا پسگرا وارتجاعی تراز دیگری بود بطور مثال در یکی از این پیش نویس ها رابطه کارگر و کارفرما را در حد رابطه '' اجیر ''و '' موجر '' محدود کرده واهمه چیز را در باب فقهی '' اجاره '' بر رسی میکرد۰ بگونه ای که این پیش نویس موردانتقاد مخالفت شدید کارگرانی که بشدت طرفدار دولت بودند قرارگرفت ۰ درسال ۱۳۶۶ ، پیش نویس های دیگری تهیه شد که پس از جرح وتعدیل ها و پاس کاری های مکرر بین، مجلس شورا۰۰۰و شورای نگهبان سرمایه در نهایت در اوایل ۱۳۶۹ به تصویب رسید ۰ باید پرسید چرا قانون اساسی کذایی در طول چند ماه نوشته تصویب شد ؟ وبرای تدوین '' قانون کار '' کذایی اینقدر طول کشید ؟ آنهم درنبودن تشکیلات واقعی کارگران !!
- (۶) ''خانه کارگر'' به تشویق انجمن های اسلامی به همکاری با مدیران کارخانجات در طول جنگ ارتجاعی پرداخت ۰ همچنین با تهدید به اخراج کارگران و تبلیغات فریبنده ،جسم و جان شان را طعمه ی تنوره آدم خوارگی سود پرستی سرمایه داری جهانی کرد۰ درضمن به بهانه تامین لجستیک و تدارکات پشت جبهه به تشدید هرچه بیشتر استثمار کارگران مخصوصا در مناطق نفتی ، پالایشگاه ها ، اسکله ها وکارخانه جات تسلیحات و۰۰۰۰ پرداخت ۰ هزینه این دیوانگی ماجرا جویی دولت سرمایه سالار اسلامی متبوع '' خانه کارگر '' کذایی ، بصورت ذره ذره معیشت کارگران از حلقومشان طبق برنامه جیره بندی اقتصاد کوپنی بیرون کشیده شد ۰ تا عالیجنابان '' تریلی تریلی شمش طلا وارز ''بغارت ببرند۰و به دزدی و چپاولگریشان تابه امروز همچنان ادامه دهند و۰۰۰۰ - بپردازیم به ( ۱) موضوع مرامنامه '' خانه کارگر''
این به اصطلاح ''مرامنامه '' در یک مقدمه و چهارده بند تنظیم وبه تصویب رسیده ست '
بند (۱) شامل شعارهای تکراری وتو خالی دولتی ،مانند ، استقلال اقتصادی ،سیاسی و رسیدن به خود کفایی و ازبین بردن فساد در جامعه میباشد!! در اینمورد باید گفت ، تحریمهای آبکی، درماندگی و بحران ورکود اقتصادی در این مدت توهم میزان عدم وابستگی ؟!! اقتصادی سیاسی حاکمیت ودولت اسلامی را نشان داد!!! باوجود اینهمه پرونده _ حدود چهل میلیون پرونده قضایی به اعتراف اخیر دادستان کل کشور _ آنهم پرونده هایی باچند هزارصفحه ا ی ناشی از چند دوره دزدی ها ی مافیایی مدیران ارشدومیانی و۰۰۰ نهاد های سرمایه مانند وزارتخانه و بانکهاو شرکتها وموسسات دولتی وخصوصی ،صندوقهای بازنشستگی در طول این سی و هشت سال گذشته، دیگر چه جایی برای مبارزه با فساد شما مدافعان وپاسداران تقدیس تطهیر کنندگان ، نظام بردگی مزدی نظام سرمایه داری دراین برزخ جهنمی میماند ؟ آیا حرفی برای گفتن دارید؟!!
_ بند( ۲) خانه کارگر ، خودراملزم به دفاع از آزادی انسانی وارزش آفرین ۰۰۰ میداند! که باتوجه به بند ( ۱۱) التزام اعضا به قانون اساسی یعنی حد اقل ، رعایت عملی اصول (از ۲۲ تا ۲۷ و از ۳۳ تا ۴۳ ) قانون اساسی در مورد حقوق فردی و اجتماعی کارگران ، این بزرگترین جمعیت جامعه میباشد ۰ آیا کارفرمایان دولتی و خصوصی سرمایه ،که شما بعنوان آلت فعل و مدافعان سر سخت سیاستهای داخلی _ بند ۲ _ وخارجی شان _بند ۷ _ تاکنون درعمل این اصول ''خود نوشته ''را رعایت کرده‌اند ؟!! که اینگونه پاچه خوارانه، یقه درانی میکنید ؟!! چند نمونه تاریخی بیاورید !!
_ کلیه ی بندهای ( ۷ تا ۱۱ ) این به اصطلاح مرامنامه ، جز در امتداد به بند کشیدن افکار و ایده هاو استعداد و خلاقیت و استقلال جنبش مبارزاتی اجتماعی طبقاتی ضد سرمایه داری کارگر ان و حفظ چرخه ی شرایط بردگی مزدی ، هدف دیگری ندارد ! اگر حرف ما را قبول ندارید؟! کاری ندارد بروید وتحقیق کنید ۰ _ ماده (۱۲ ) تغییرات مرامنامه کذایی باید به تصویب _ دستگاه نظارتی استصوابی پلیسی _ کمیسیون ماده ده قانون احزاب برسد ! چرا ؟ چون این تشکیلات کاریکاتوری شبه حزبی ، مشروعیت تشکیلاتی یعنی بند نافش، به کمیسیون ماده ده ، ضد کارگری و ارتجاعی وصل است ۰
- بگذریم ، بپردازیم به اساسنامه ''' خانه کارگر''
طبق ماده( ۲۴) این اساسنامه در ۲۴ ماده و۱۴ تبصره منگوله شده است ۰ براساس ماده (۲۳) هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون ماده ( ۱۰) قانون احزاب و۰۰۰ قابلیت اجرایی دارد! چرا ؟ ما درسطح های پائینتر در مورد نقش پلیسی این مرکز ضد کارگری بیشتر توضیح میدهیم ۰
در ماده (۱ ) نام ''خانه کارگر '' در داخل پرانتز عبارت دهن پرکن ، کنفدراسیون عالی کارگران ایران ! اعلام شده ست ۰ سوال ، زیرمجموعه ی این به اصطلاح کنفدراسیون ! کدام فدراسیون واتحادیه سندیکاها و ۰۰۰ تشکلات کارگری است چه کسانی هستند ؟ جز اعضا و جاسوسان. '' انجمن اسلامی'' و ''شوراهای اسلامی '' دست آموزو دست پرورده ی مدافعان نظام سرمایه داری ؟ در ضمن طبق تبصره (۲) ماده( ۱۸) خانه کارگر ماهیتا خود را تشکیلاتی صنفی وغیرتجاری میداند! سوال ، تشکیلات صنفی یعنی چه ؟
درماده( ۲) به آدرس مرکزی آن درتهران اشاره شده وبنا به تصویب کمیسیون ماده ''ده '' کذایی مانند فروشگاههای زنجیره ای _ کوروش _ در شهرها ومناطق مختلف نمایندگی پذیرفته است ۰
_ طبق ماده( ۳) عمر ''خانه کارگر'' محدودیت ندارد! البته بر اساس ماده (۲۱) شرایط انحلال آن مشروط به عدول از اساسنامه و. مرامنامه به پیشنهاد (۲/۳) اعضای کنگره فوق العاده، درصورت عدم تشکیل کنگره فوق العاده با حضور ( ۲/۳) اعضای شورای مرکزی و انحلال بر اساس مواد ۱۶ و۱۷ قانون'' احزاب وگروهها'' ی همپالگی ''کاغذی '' انجام میشود ! که در صورت انحلال ،طبق ماده (۲۲) یک هیئت تسویه توسط کنگره یا شورای مرکزی جهت حسابر سی و رد حقوق صاحبان حق ، بقیه اموال و ابنیه و۰۰۰ به کارگران و فرزندانشان اختصاص می یابد ۰
ماده ( ۴) به سلسله مراتب از پایین به بالای ارکان این تشکیلات مافیایی ‌میپردازد۰ الف ، هوادار ب ، عضو ج، کانون و اتحادیه د،کنگره ه ، شورای مرکزی و، دبیر کل ۰
ماده ( ۵) با دو تبصره به نحوه و شرایط عضویت اشاره میکند به این صورت که ( قبول داشتن مرامنامه و اساسنامه پس از تحقیق! درباره وی وگذراندن ۲سال دوره آزمایشی و آموزش های لازم به عضویت این تشکیلات در خواهد آمد ) ۰
ماده ( ۶) کانون واتحادیه با افزایش عددی زیر مجموعه عضودر یک منطقه تشکیل میشود که البته اشاره ای به حد نصاب آن نکرده ست ! ماده (۱۳ ) دبیرکل ! عالیترین مسئول اجرائی و سخنگوی این تشکیلات بوده توسط همپالگی هایش در شورای مرکزی انتخاب میشود که شرح وظایف واختیارات وی در ماده (۱۴ ) توضیح داده شده است ۰
ماده (۱۶ ) هیئت اجرایی را عالی ترین مرجع اجرایی میباشد که توسط شورای مرکزی انتخاب میشود که در ماده (۱۶ ) به شرح وظایف واختیارات آن پرداخته ست ۰ درماده (۱۸) به منابع تامین مالی از طریق حق عضویت و هدایاو کمک های اعضا اشاره میشود ، که در دفاتر رسمی ثبت ،در پایان هر سال مالی جهت حسابرسی به کمیسیون ماده (۱۰ ) قانون احزاب '' دو دستی '' تقدیم میشود ۰
طبق ماده (۲۰) این تشکیلات برای توسعه ی فرهنگی ، علمی وآگاهی ! کارگران ، در زمینه های صنفی ! اقتصادی اجتماعی ، فنی و سیاسی با توضیح در چهاربند به فعالیت های انتشاراتی _ روزنامه و۰۰۰ _ همکاری با مراکزعلمی و فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی و فنی دانشگاهی _ ایجاد خبرگزاری و سایت خبری۰۰_ تشکیل کانون های آموزشی مستقل _ اقدامات لازم جهت ایجاد مراکز ، خدمات رفاهی ،ورزشی ،تفریحی و حمایتی انجام دهد ۰ سوال، این حجم از منابع مالی ازکجا تامین میشود ؟ دریافت ،حق عضویت کمکها وهدایای کفایت میکند؟ یا منابع دیگری وجوددارد ؟
_نتیجه ؟ اینکه، سرمایه داری با موج سواری سیاسی فریبکا را نه برجنبش کارگری با کنترل و فرافکنی مطالبات حد اقلی کارگران به تحمیل ، برنامه سیاسی ارتجاعی دولت خودپرداخت ۰ چگونه؟ باسرکوب و فروبردن شعارهای، استقلال ،جمهوریت ، آزادی مصادره به مطلوب شده به درون خم رنگرزی پان اسلامیسم ، متعاقبا پایه های سیاسی اقتصادی دیکتاتوری سرمایه مدارانه خود حول حاکمیت درباریان اشرافیت '' ولایت فقیه '' را بنا نهاد ۰ ابزار سازماندهی لگام زدن جنبش اعتراضی توسط این دیکتاتوری نوپای سرمایه ، قبلا همانطور که میدانیم مساجدو اماکن گسترش یافته مذهبی اوایل دهه پنجاه بود۰ که بدستور رژیم پهلوی درمقابله با جنبش کارگری ، بدلیل ترس از نفوذ کمونیستها در این جنبش بود۰ چگونه ؟
ازطریق به صف کردن ایدیو لوگهای واپسگرای مذهبی وتوابان دانه درشت درگاه ملوکانه و جیره خوارن بازاریان و سرمایه داران سنتی که عبارت بودنداز، جامعه روحانیت به اصطلاح مبارز ،دارودسته جانی هیئت موتلفه ، انجمن ساواک ساخته ضد بهایی و۰۰۰که ادامه دهندگان راه فراماسون هایی بودندمانند، سیدجمال الدین اسدآبادی ، شیخ فضل اله نوری، مدرس ، کاشانی ، بروجردی ، کنی و۰۰۰ تابا معجونی ازخرافه های قرون وسطایی به شستشوی مغزی مسخ کارگران بپردازند ۰ چگونه ؟ با وارونه پردازی رابطه کارگر مزدی وسرمایه دار ، با تقسیم کردن سرمایه داران به، خوب و بد ،مسلمان وغیر مسلمان ، منصف و بی انصاف ، با دین و بی دین ،وطنی و اجنبی و۰۰۰ هزار کوفت وزهر مار دیگر ۰۰۰که با مغشوش و خاکستری ساختن فضای کارو سرمایه به فریب ما توده های کارگر ساده دل پرداختند ۰ آیاکسی نبود از این فریبکاران دغلباز و مفتخواره دریوزه گر، بپرسد که در طول عمر مضرشان چند ساعت کار مفید! انجام داده و از کجا آورده و خورده اند؟!!!
آنان با علم کردن وبزرگ نمایی تقدس مابانه وخرافاتی فسیل های خاک گرفته ی خواجه گان لژنشین فراماسونری ، تاریخ مصرف گذشته مذهبی ، کمر خیانت وجنایت به مهارجنبش کارگری به عنوان ستون فقرات استخوان دار،جمعیت اعتراضات اجتماعی سیاسی، بستند ۰ آری این چنین بود دوستان کارگر ، که پهن کردن بساط نمایش تعزیه گردانی در چارسو ی بازار سرمایه براه افتاده بود۰که چه شود ؟ که هستی اجتماعی جنبش تازه نفس کارگران ایران به گروگان گرفته شود۰دربرزخ زندانها و جهنم جنگ ارتجاعی سرکوب وقلع وقمع گردد ۰سپس توسط جزیه خواران ، میراث بانان جدید سنت خلفای صدارت اسلامی ، به یغمای دولتهاو کارتل های، نظام سرمایه داری جهانی به قربانگاه مسلخ ارزش اضافی وسود ورزی با سلام وصلوات برده شود۰ تا به پاس این خوش خدمتی با اسم ورسم'' دولت خدمتگزار'' به سهم کاسه لیسی از این غارت مشغول شوند۰
نتیجه ؟ ادامه روند بیکار سازی کارگران منجر به گستردگی و تعمیق فقر نسبی بسوی فقر مطلق شد ۰ کاهش رشد اقتصادی ، بالا رفتن نرخ کالاهای اساسی سبد خانوار کارگری ، رشد نرخ تورم با پایه نقدینگی ، توزیع قطره چکانی کالاهای مصرفی ، تحمیل هزینه های سربار جنگ و سرشکن شدن آن بر معیشت خانوارهای کارگری ، کاهش سطح تولید ناخالص داخلی منجر به اخراجهای مجدد کارگران وشدت بخشی نرخ استثمار ، تشدید محاصره اقتصادی به معنی کاهش ورود مواد اولیه ورکود مزمن در صنایع داخلی ومسدود شدن حسابهای بانکی توسط قطب های سرمایه داری جهانی در جهت کنترل ومهارولتاژ بلند پروازی ها و اثرگذاری در دکترین '' حاکمیت پان اسلامیستی جنبش های ارتجاعی '' وبه خدمت گرفتن و هدایت ظرفیت این انرژی در چارچوب رقابتهای سرمایه داری جهانی درون معادلات تقسیم قدرت در جغرافیای سیاسی منطقه و فرا منطقه ای با هدف بحران سازی در بازار نفت ، مزیت نسبی واثر گذارصادر کنندگان نفت (کارتل نفتی پاک) در نتیجه با تحمیل هزینه های جنگ و خرابی هایش موجب استقراض وبالا رفتن بدهی خارجی وتشدید کسری بودجه،ترازمنفی بازرگانی، افزایش واردات گندم و۰۰ برآیند تمامی این نیروهای متوازی ومتنافرو متقارن ومتضاد و۰۰۰ که حاصل آن افزایش نجومی اولترا سودهای کارتل هاو کمپانیهای مختلف سرمایه داری جهانی افزایش حجم انباشت سرمایه شده و۰۰۰ نتیجه این خباثت جنایتکارانه سرمایه داری گسترش بیکاری ، فقر ، جنایت ، فحشا ، مواد مخدر، آوارگی ، بیخانمانی و هزار کوفت ومرج دیگر که ناشی ازنه تنها کاهش شدید بلکه سقوط درآمد سرانه کارگران بوده وهست و۰۰۰۰
ما همچنان از انتقادات وپیشنهادات مفید شما ،دوستان کارگر، با روی گشاده استقبال میکنیم ۰ با سپاس از شما


منابع مورد استفاده عبارتند از:

ناصر پایدار ، تاریخ جنبش کارگری ایران
نشریه را ه آینده ، اردیبهشت ۸۶
افشین حبیب زاده ، مشارکت سیاسی طبقه کارگر در ایران
آرشیو روزنامه و نشریات تاریخ ها ی مورد نظر

***************

ماهیت شورای اسلامی کار چیست؟ ١

آب در کوزه و سالهاست                   ما تشنه لبان می گردیم!

مقدمه: همانطور که همه ی ما کارگران میدانیم، بیشتر از صد سال ست که طبقه ی کارگر ایران در صحنه های مبارزات خود بر علیه “نظام سرمایه داری” فعالانه جنگیده و می­ جنگد…. علیرغم جان فشانی ها و فداکاری های نسلهای گذشته و فعلی ما کارگران، در مبارزه با دژخیمان سرمایه داری، تنها چیزی که نصیب زندگی اجتماعی ما شده ست چیست؟
بجز استثمار و بی حقوقی، بیکاری، گرسنگی و بی خانمانی، شرمندگی در مقابل زن و بچه هایمان! چه رنجی را تحمل می کنیم؟ هنگامی­که با دست خالی به خانه هایمان می رویم در مقابل نگاههای پرسشگرانه و حسرت آلود بچه هایمان به نقطه ای نامعلوم خیره می شویم؟ همچنان زیر بار سنگین هزینه های معیشتی مان روز به روز خم و خم تر می شویم؟ راستی چرا؟ - همه ما خوب میدانیم که عامل تمام بدبختی ما کارگران، این نظام بشر ستیز سرمایه داری ست و دیگر هیچ؟
درحالیکه ما کارگران سالها مبارزه های سهمگین و دشواری را با سینه سپر کردن مقابل لوله های تفنگ مزدوران سرمایه داری، تازیانه و شلاق خوردیم، زندانی، تحقیر و حتی کشته ها در این مسیر داده ایم، چرا هنوز که هنوز است هستی اجتماعی مان پا در هواست؟ چرا همیشه در هول و هراس از اخراج شدن بسر می بریم؟
- چرا جنبش کارگری ما علیرغم وزن و حضور مبارزاتی خود در فاصله ی دو انقلاب سیاسی
- مشروطه و بهمن 57- و تحمل دو کودتای (1299) و (1332) مجدداً از چاله یک دیکتاتوری به چاه دیکتاتوری دیگر فرو رفت و از ایستگاه قیام (22) بهمن 57 با وجود ادامه ی جدالهایش با سرمایه داری به چاه ویل دیکتاتوری سرمایه داری پان اسلامیست تحت عنوان جمهوری اسلامی! افتاد و یوغ بردگی برگردن ما کارگران دوباره افتاد و تسمه استثمار همچنان سفت تر از گذشته داغ زخم آلود بر پشت و روی هستی و معیشتمان می اندازد؟
راستی چرا دوباره و دوباره فریب خورده ایم و قسم ابوالفضل سرمایه دار ملبس به اسلام و… را باور کرده و دم خروسشان را ندیدیم؟- چرا جنبش ما کارگران از آغاز دهه ی 50 بویژه از سال 52 به بعد با اعتصابات پر شکوه خود و بیشتر از همه جا در تهران ابعاد میدان داری سرمایه ستیزانه خود را وسعت بخشیده و پس از بحران اقتصادی سال 55 سرمایه داری، این جنبش اوج گرفته و تبدیل به اعتصابات گسترده و تظاهرات وسیع خیابانی شده را دو دستی و به رایگان قدرت پیکار طبقاتی خودمان را به ارتجاعی ترین و درنده ترین نمایندگان دینی فاشیست سرمایه داری تقدیم کردیم؟1
در طول مبارزات کارگران در سال 57، کمیته های اعتصاب و سندیکای هماهنگ کننده آنها - به هنگام قطع دستمزد کارگران نفت - نزد پدر طالقانی! رفته  تا او، آنها را به سرمایه داران بازار تهران و دارو دسته ی موتلفه حوالت کند”2
همان دارو دسته نفرت انگیز شامل افرادی مانند مهدی عراقی پسمانده “فداییان اسلام” به همراه “لاجوردیها و عسگر اولادیها” عمله و اکره بهشتی و رفسنجانی و کنی این توابان درگاه ملوکانه سلطنت در سال 54 که آزادی از زندان را مشروط به قول همکاری با ساواک در سرکوب کارگران و مبارزه با کمونیستها وجه المصالحه کرده بودند که با ورود و مأموریت این خبیث یعنی مهدی عراقی به سندیکای هماهنگی کمیته اعتصاب کارگران نفت و اعلام آمادگی سرمایه داری پان اسلامی­ست برای تأمین هزینه های اعتصاب با پرداخت مزدهای نفتگران بیش از پیش با بازگذاشتن، دست این طیف از طبقه سرمایه دار به کمک حلقه اطرافیان خمینی برای بیشترین دخالت ها و امر و نهی در جنبش کارگری با موج سواری، از آن به عنوان ساز و برگ تسخیر قدرت سیاسی3 جهت مساعدت و مصالحه با سرمایه داری جهانی– کنفرانس گوادولوپ” سر نوشت تاریخی مبارزاتمان همچون گوسفند نذری ذبح شده. و بسادگی سرمان کلاه گشاد ولایت فقیه” رفت. راستی چرا؟
- چرا جنبش خود انگیخته و خود جوش ما کارگران به نسخه های دکه داران سندیکا و اتحادیه ها، از یکسو و قلوی دوم مصلحان چپ نمای خلقی میلیتانت لنینی از سوی دیگر دلخوش کرد که چه؟! که برویم در راستای چارچوب قانون تولید و باز تولید سرمایه و تشدید استثمار آنهم به توصیه های موکد سران حزب کمونیست! شوروی و احزاب و همپالگی هایشان در داخل، تن به اتحاد با سرمایه داران پان اسلامیسم هار در چارچوب امپریالیسم ستیزی! خلقی میلیتانت لنینی بدهیم! چرا که سرمایه داری در کشورمان هنوز نتوانسته ” مدارهای توسعه ” را طی کند و عقب مانده و وابسته و کمپرا دور و هزار کوفت و زهرمار دیگرست… که هنوز مسیر تکامل خود را طی نکرده ست!! و خرده بورژوازی- به نمایندگی خمینی و اطرافیانش – انقلابی اند!! اگر حرف ما را قبول ندارید! بروید نشریات آندوران – اواخر 57 بعد – را بخوانید که در آرشیو سایتهای اینترنتی موجود است. - چرا جنبش کارگریمان آلت دست، احزاب و جناحهای مختلف و رنگارنگ سرمایه داری در جهت فشار از پایین، چانه از بالا برای سهم خواهی از کوههای ثروت تولید شده توسط ما کارگران ، گردید؟
- چرا در مقابل اعتراض و پا فشاری ما کارگران بر سر ایجاد تشکیل سراسری شورایی مستقل از دولت و کار فرما… حداکثر ما را به مقاوله نامه های (ILO) سازمان جهانی کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی و خانه کارگر (ضد کارگر) و انواع بدیلها و خروس قندیهای دیگر حوالت می دهند! و راستی هزاران چرا های دیگر بی پاسخ….
- اما، دوستان کارگر، البته ما با اجازه ی شما، خوبان، تصمیم گرفتیم ماهیت این قوانین و مقاوله نامه ها و بندهای نامرئی آنان را بر دست و پایمان آشکار سازی و افشا کنیم. - در ابتدا در مورد ماهیت – حقیقی و حقوقی-  شورای اسلامی کار(تو بخوان شورای اسلامی سرمایه) و یا به قول بعضی از دوستان کارگر” کبریت بی خطر”! می پردازیم. اما لازم به توضیح این نکته ست چکیده ی این دستنوشته قبلا تحت عنوان ” نامه­ی سرگشاده به کارگران ایران خودرو” (بتاریخ اسفند 89) در نشریه  نامه ی ” کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکیل کارگری” و در سال (91) در سایت افق روشن چاپ گردید.
اکنون ما با توجه به بحثهای جاری ورایج در بین کارگران در مورد ” ماهیت شورای کارگری ضد سرمایه دارانه اش” با تغییرات و تعدیلاتی آنرا منتشر می کنیم. بقول دوستان کارگر، امیدواریم مقبول افتد.
بپردازیم به، اصل موضوع. یعنی ، ماهیت واقعی حقوقی، حقیقی” شوراهای اسلامی کار” چیست؟ – دوستان کارگر، توجه داشته باشید همانطور که همه میدانیم، در اصول (104) الی (106) قانون اساسی جمهوری ! اسلامی، به تشکیل و محدودیتهای حقوقی و قضایی شوراهای اسلامی کارگری، اشاره شده ست که با نگاهی هر چند سطحی به این اصول و قانون شورای اسلامی، تصویری شتر، گاو، پلنگی، از این “شوراهای کذایی اسلامی” به دست میدهد و دیگر هیچ، این ادعا نیست! خودتان دست برسانید!
– این قانون “شوراهای اسلامی کار و … مصوب (30/10/1363) زمان نخست وزیری میرحسین موسوی کارگزار و عمله طرد شده و تاریخ مصرف گذشته ی سرمایه داری اسلامی بوده ست. قانون شوراها شامل چهار فصل با (29) ماده و (31 تبصره) در”مجلس شورای سرمایه داری اسلامی” تصویب و در (4/11/63) به تایید “شورای نگهبان” سرمایه رسید!
- این قانون در دوران جنگ ارتجاعی نفتی چند منظوره سرمایه داران ایران و عراق تصویب شد. جنگی که ربطی به منافع ما کارگران نداشته جز ضرر و زیان و گوشت دم توپ سرمایه شدن مان و تثبیت دولت لرزان سرمایه داری ایران و سازماندهی نهادهای سرکوبگرش مانند ارتش و سپاه و اطلاعات که به بهانه ی دوران جنگی به سرکوب جنبش اجتماعی- اعتراضی کارگران پرداخته و با کشتار و شکنجه و زندانی کردن فعالان کارگری؛ اجتماعی- سیاسی، این طبقه به زهر چشم گرفتن از ما کارگران و تحمیل دیکتاتوری اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی در لفافه ی دین ادامه دهد.
- به­دنبال تصویب” قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار…” آیین نامه اجرایی آن شامل شش فصل، (51 ماده و تبصره هایش) آیین نامه انتخابات قانون شوراهای …” مصوب 30/4/64 هیئت وزیران شامل (23) ماده، نیز در دسترس قرار گرفت.
-اما، در مورد قانون تشکیل شوراهای اسلامی و … ، فصل اول، کلیات، ماده (1)، هدف از ایجاد ” شورا…” را تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه­ها و هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و … این شورا مرکب از نمایندگان مدیریت و اعضای شورا را “بنام شورای اسلامی کار” معرفی و تحمیل می­کند. منظور از مدیریت “مدیران سرمایه” می­باشند که درآن ایام با توجه به فرار بیشتر سرمایه داران بزرگ و تشکیل تراستهایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و بنیاد امام، کمیته امداد و… غیره این سرمایه­ها توسط دولت پان اسلامیست به عنوان بزرگترین کارفرمای سرمایه “ملاخور” شده بود و این مدیران وظیفه­ی هدایت چرخه تولید و استثمار را آنهم به کمک و مهار شوراهای اسلامی و انجمن های جاسوس اسلامی و… داشتند که در نتیجه ابتدا به ساکن باید گفت فاتحه این نوع “شوراها” ! خوانده ست… - منظور از برقراری” قسط اسلامی” تاکنون – در طول این سی و هفت، هشت سال گذشته ما دیدیم جز فربه تر شدن سرمایه داری از یکسو و گسترش فقر و بیکاری و سرکوب ما کارگران، حاصلی از این” عدالت اسلامی” نصیبمان نشد و بس، و وظیفه این مدیران جز بالا بردن و تشدید استثمار ، کار دیگری انجام نداده اند و … سؤال، راستی این مدیران خدمتگزار سرمایه چه منافع مشترکی با ما کارگران تحت ستم و استثمار دارند جز تضاد منافع ما با آنها ؟!! آنهم با افشاگریهای اخیر درمورد فیش حقوقی از چند ده و صد میلیونی تا میلیاردی این مدیران دزد و مفتخور دلسوز و متعهد و مومن در پناه ولایت فقیه !!
- ماده (1) تبصره های (1) و (2)؛ هدف از تشکیل مجمع عمومی، فقط حضور فیزیکی یکی از کارگران به عنوان اعداد رأی دهنده و مشروعیت بخشی به نمایندگان شوراهای اسلامی … در حالیکه ما کارگران مجمع عمومی را بالا ترین مرجع قانون گذاری و اجرایی و نظارتی شورایی می دانیم.
– ماده (2) مفاد (ج) با تبصره آن و (د) و (ح) بخش مربوط به نداشتن سابقه محکومیت و … تبصره مربوط به هیئت تشخیص صلاحیت کاندیداها، این هیئت شامل 1- نماینده وزارت کار (تو بخوان نهاد سرمایه)         2- نماینده وزارتخانه مربوطه (مبهم!). شاید وزارتخانه های دولتی 3 نماینده منتخب مجمع کارکنان- (اسمی از کارگران نمی برد.) دراین حالت احراز صلاحیت  کاندیدا با حداکثر مماشات 2 رأی نمایندگان سرمایه (کارفرما ) و یک رای نماینده  کارکنان یا کارگران، تازه اگرشانس بیاورد که نماینده به اصطلاح منتخب کارگران زیر نفوذ و مرعوب نمایندگان کارفرما (چه دولتی، چه خصوصی) سرمایه نشود.!
- ماده(3)انتخابات شورا، زیر نظر وزارت کار (همان وزارت سرمایه) برگزار می شود که مخالف بند (1و 2) مقاوله نامه (98) نهاد سرمایه دارانه سازمان جهانی کار! (ILO) می­باشد همان مقاوله نامه ای که دولت پان اسلامی­ست ایران آنرا امضا کرده و عضوش می­باشد. سؤال، چه لزومی به حضور و نظارت پلیسی نمایندگان سرمایه داری می باشد؟ - ماده (4)، شورا در محدوده­ی انحراف و وظایف قانونی! خود، به تشخیص هیئت تشخیص انحراف- شامل الف- سه نماینده شورا های کارگری واحدهای منطقه… ب- 3 نفر از مدیران واحد های منطقه- ج یک نماینده وزارت کار (وزارت سرمایه) می باشند که در مجموع باز هم نمایندگان کارگران در اقلیت هستند، طبق موضوع ماده (22) منحل می گردد.
– اما ماده (22) چه می­گوید، انحراف شورا، از قانون با استناد و استدلال به اصل(106) قانون اساسی (سرمایه داران) با هدف در مهار گرفتن و کنترل به بهانه امنیتی جلوه دادن تحرکات و مطالبات کارگران توسط شورا اشاره کرده است که در امتداد آن ماده (5) و همچنین مجموعه بندهای (5-1 و تبصره ماده 24) قانون شوراهای اسلامی کار… اعتراض به انحلال شورا…. قابل پیگیری در دادگاه صالح ! می باشد.
- سوال، چرا باید نمایندگان سرمایه قبل از طرح دعوا در هر دادگاه – بی طرفی !- محصول تصمیم جمعی کارگران را به عنوان، نمایندگان حقیقی و حقوقی شان، در ابتدا منحل اعلام کرده و سپس طرح دعوا از جانب شورا شود؟ و چرا طرح انحلال شورا توسط عمله های سرمایه داری از نظر حقوقی مقدم بر تصمیم جمعی کارگران- موجودیت شورا- دارد، چرا عکس آن واقعیت حقوقی ندارد؟
به عبارتی قانونی علیه مدیریت و مالکیت سرمایه دار وجود ندارد که علیه انجمن ها و اتحادیه های کارفرمایان شکایت کرده و آنان را از تمام حقوق مالکیت و غیره شان خلع ید کند!. نتیجه قوانین سرمایه داری خیابان یکطرفه به نفع وی می باشد!
تذکر: البته ماده (26) فصل چهارم قانون شورای….تاکنون ثابت کرده تزیینی بوده و برای خالی نبودن عریضه نوشته شده!
– ماده 6. پس از قطعی شدن انحلال شورا، وزارت کار (وزارت سرمایه) وظیفه برگزاری انتخابات تا حداکثر دو ماه را دارد که بمعنای بی اعتباری مجمع عمومی کارگران و مشروعیت و تصمیماتشان در تشکیل شورا و … می باشد. ماده (7)- طبق این ماده ، شورا در حدود وظایف و اختیارات خود  در برابر ” هیئت تشخیص انحراف” – موضوع ماده (22)- و مجمع کارکنان مسئول ست. در حالیکه شورای واقعا انقلابی کارگری فقط باید پاسخگوی انتخاب کنندگان خود یعنی مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع باشد زیرا قدرت خود را از مجمع میگیرد و نه از هیئت تشخیص و … ماده(13) – در مورد شرح وظایف شورا از بند الف تا ی (10 بند و یک تبصره) توصیه همکاری با مدیریت سرمایه و عناصر خبرچین (انجمن اسلامی) دارد که در مجموع در راستای تداوم روند تولید و تشدید استثمار کارگران می باشد و لاغیر.
- طبق تبصره (2) ماده (25) فصل چهارم، آیین نامه های اجرایی شوراهای اسلامی کار مسایل کارگزینی یعنی اخراج، تمدید یا لغو قرار داد، عدم استخدام و … تحت نظر مدیریت سرمایه می­باشد و در صورت اعتراض مدیریت به نظر شورا، ریسمان هیئت موضوع ماده (22) این قانون متوسل شود.
سؤال، آخر این چه شورایی ست که مدیریت سرمایه آنرا ابزار اعمال سیاستهای بهره کشی خود قرار می­دهد و زمانی که به مزاج وی سازگار نبود و طبق میل سرمایه دار، کارگران معترض را ساکت نکرده و گوش شنوا نداشته، آنرا از طریق هیات کذایی موضوع ماده (22) وتو می کند؟!!
- قوانین شوراها، فصل چهارم ماده 26- هرگاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند ، شورا می تواند به محکمه قضایی شکایت کند. باید قبول کرد که این ماده نهایت ساده لوحی همراه با فریبکاری نویسندگان آن می­باشد که ارجاع خروار ها شکایت کارگران در هیئت حل اختلاف و هیئت تشخیص و هیئت… و محاکم قضایی خاک خورده تاکنون چه نتیجه ای داده جز اینکه شکایت سرمایه دار را نزد جیره خوار و نوکر و حقوق بگیر وی (قاضی ) برده شود؟
مانند ماده (27 و28) که در صورت مخالفت شورا با اخراج کارکنان (کارگران) باز هم رای نهایی را دادگاه صالح !! یا به عبارتی (دادگاه تشخیص منافع سرمایه) خواهد داد. -طبق ماده (29) آیین نامه اجرایی توسط وزارت کار ظرف سه ماه تدوین گردیده و این به معنای دقیق خلع ید حقوقی و حقیقی مجمع عمومی کارگران می باشد و لاغیر. - در مورد، ایین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی مصوب 17/7/64 هیات وزیران…
 در فصل دوم این آیین نامه مربوط به نحوه انجام وظایف شورای اسلامی… ماده (6) در مورد اجرای ماده (21) قانون شورا…. عضو شورا را به عنوان رابط با مدیریت تعیین و با ارسال صورتجلسه کتبا وی را به مدیریت معرفی می­کنند. طبق ماده (9)– نظارت شورا بر امور واحد … بند الف، شرکت مستمر عضو رابط را در جلسات هیئت مدیره خواسته شده جهت ارائه ی نظرات و پیشنهادات شورا… و بند (ب) ، شرکت مستمر نماینده ی مدیریت در جلسات شورا و ارائه گزارشات مورد نیاز به شورا…
– توگویی شورا در اینجا وظیفه ای جز دریافت گزارش برنامه ریزی شده هیئت مدیره سرمایه و انتقال آن به کارگران جهت تنظیم نظم استثمار و تشدید آن و متقابلاً گزارش رفتار کاری در محیط کاری کارگران را به مدیریت! ندارد به عبارتی تمامی وظیفه و هم و غم شورا در جهت اثبات وضع موجود و تلاش برای بهبود و حفظ شرایط استثمارست تا … تولید از حالت تعادل خود خارج نشود!
ماده 11- شورا وظیفه گزینش امکانات رفاهی کارکنان (منظور کارگران) اعم از سرویس ایاب و ذهاب ، بهداشت و ورزش، تعاونی های مصرف و مسکن، وام ضروری! صندق قرض الحسنه، تفریحات سالم و ایجاد خانه های سازمانی در جهت بهبود شرایط کار اعم از مدت کار، مزد، مرخصی، تسهیلات شرایط کار زنان و نوجوانان و در ضمن کمال همکاری لازم با مدیریت را به عمل آورد.
1- درمورد دستمزد، واقعا شوراهای اسلامی… چه نقشی تاکنون داشته اند؟ جز تایید دستمزد پیشنهادی مصوبه­ی شورای عالی کار (تو بخوان جرثومه فساد و توطئه علیه کارگر) و تحمیل آن با هزار آب و لعاب به کارگران توسط دولت سرمایه داران؟ همان دستمزد ماهیانه ای که قادر به تامین معاش حداکثر یک هفته کارگران نمی شود. 2- در مورد امنیت شغلی کارگران با توجه به اینکه سالهاست طرح ضد کارگری قرارداد موقت، قراردادهای سفید امضا که تحت فشار شدید بیکاری به کارگران تحمیل شده ست در واقع امنیت شغلی در حد صفر قرار دارد. با کوچکترین اعتراض، کارگران آماج شلاق و زندان … قرار می­گیرند. راستی این شوراهای اسلامی کار” چه کاری انجام داده اند جز تایید این شرایط بردگی مزدی؟
3- در مورد مسایل تفریحی و ورزشی، آنقدر کارشکنی وجود دار که کارگران برای برگزاری یک لیگ فوتبال همیشه باجمله­ی آشنای”ما بودجه نداریم”! مدیران مفتخور و دله دزد سازمان ورزش و فدراسیونهای زهوار در رفته ورزش کارگری روبرو می­شوند. ورزشگاهها و سالنهای ورزشی فاقد حداقل امکانات بوده و هست. بروید پرس و جو کنید اصلاً چه کسی برای ورزش کارگری تره خرد می کند؟
- درمورد ماده (20 و سه تبصره آن)، اعلام نظر مخالف شورا با اخراج “کارگر اخراجی” توسط مدیریت، آیا این اعلام نظر! تاکنون چند درصد، در هزار، موفق بوده ست؟ این موضوع به فکاهی وجوک بیشتر شبیه است تا … بطور مثال چند نمونه ی موفق را سراغ دارید؟ نمونه بیاورید. سالهاست که طبق احکام همین به اصطلاح ” دادگاههای صالح!” هستی ما کارگران به باد نیستی بیکاری داده شده ست و کسی دراین برهوت و انفسا پاسخگو نیست.
- فصل پنجم آیین نامه– نقش حَکَم را باز در هیئت کذایی تشخیص انحراف و انحلال شورا بین مدیریت (چاکران سرمایه) و نمایندگان کارگران (شورا) می داند!  مگر اینکه اخراجهای دسته جمعی و فردی کارگران نشانگر ملعبه دست بودن این هیئت کذایی تشخیص…. نیست که باز هم باید به کاغذ بازی اداری متوسل شویم! زهی خیال باطل!
- با این­همه دوستان کارگر، اگر باز هم قانع نشدید به ماده (29) آیین نامه شورا…. دقت کنید که “نماینده منتخب”! مدیریت کارخانه، نماینده منتخب کارگران هریک ازاعضای شورا- را می­تواند کتبا با دلایل خاص خود اخراج نماید و موضوع اخراج عضو شورا، به هیئت تشخیص کذایی ارجاع دهد و ظرف 15 روز به دادگاه صالح! البته قانون! سرمایه داری در این مورد باید خارج از نوبت تکلیف این نماینده خاطی! را روشن نماید!
- طبق معمول مجمع عمومی و نفوذ رأی و حمایت کارگران از اعضای شورای اسلامی این وسط چه کاره اند؟
- بگذریم هدف ما از این نوشته کوتاه نگاهی هر چند اجمالی به نقش “شوراهای اسلامی” و سایر اشکال پیشنهادی دیگر دولت پان اسلامیست سرمایه داری در مهار و کنترل و سرکوب جنبش کارگری و اشکار سازی هویت ارتجاعی و وابسته به این نهادها و کارگران سرمایه داری می باشد.
- ما به عنوان “کارگران ضد سرمایه داری” تنها روش سازمانیابی موثر و مفید بین همزنجیرانمان را، ایجاد شوراهای واقعاً انقلابی کارگری و دقیق تر همان “شوراهای ضد سرمایه داری” می دانیم که از پایین توسط کارگران برای سازماندهی مبارزات و جنبش کارگران بر علیه سرمایه بوجود میاید . لطفا نظرات خود را درباره ی ویژگی های شورای ضد سرمایه داری برایمان بفرستید.
- ماصمیمانه و با روی گشاده از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می کنیم.

با تشکر از شما دوستان کارگر

فعالان کارگری ضد سرمایه داری “گیلان”  
 

٣و٢و١ ناصر پایدار تاریخ جنبش کارگری ایران