افق روشن
www.ofros.com

ملاحظه ای بر نوشته ١٢ نفر پیرامون مسائل و معضلات جنبش کارگری امروز


تیروژ آزاد                                                                                                 دوشنبه ٧ شهریورماه ١٣٩٠

اخیراً نوشته ای تحت عنوان "پیرامون مسائل و معضلات جنبش کارگری امروز" در سایت های مختلف منتشر شد که حاصل تجربه ها و گفت وگوی ١٢ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته بود. این سبک کار جمعی که با اتکا به تجارب کارگری مسائل و معضلات جنبش کارگری را بررسی می کند، خود جای تقدیر دارد. اما از آنجایی که مسائل مختلفی در یک متن محدود ٢٠ صفحه ای مطرح شده بود، قدرت باز کردن برخی از مسائل را به درستی نداشت. به نظر نگارنده موارد زیر ایراداتی است که به نوشته این دوستان وارد بود.
١- در چند جای بحث اشاره به حرکت های اعتراضی و افزایش دستمزد در چهارچوب ساختار موجود می پردازد. اینجا لازم بود که نگارندگان این نوشته به دقت به این مسئله بپردازند که طبقه کارگر تنها زمانی می تواند به منافع طبقاتی خود دست پیدا کند که مناسبات اجتماعی- اقتصادی- سیاسی نظام سرمایه داری را از میان بردارد و در چهارچوب ساختار موجود شاید بتواند تا اندازه ای تغییراتی جزئی در مسائل معیشتی خود ایجاد کند، اما تنها با از میان رفتن این مناسبات سرمایه داری است که می تواند منافع طبقاتی خود را به دست آورد و تنها در یک جامعه بی طبقه است که استثمار طبقه کارگر از بین می رود. نوشته این ١٢ نفر از آنجایی که به درستی به این مسئله اشاره نکرده بود تا حدودی رنگ و بوی رفرمیستی می-دهد.
٢- در صفحه ١٣ این نوشته آمده است که" کارگران در مقاطع و شرایط خاص با استفاده از دموکراسی بورژوایی در انتخابات شرکت کرده و در قدرت سیاسی سهیم شوند و یا آن را مستقیما به دست بگیرند." واقعیت این است که طبقه کارگر در دوره ای از مبارزات خود آنجا که قصد نابودی کامل مناسبات سرمایه-داری را دارد، در یک زمانی مجبور می شود که به کسب قدرت سیاسی متوسل شود. اما در دوره-ای که هنوز طبقه کارگر به آن مرحله از مبارزه طبقاتی خود نرسیده است، شرکت در انتخابات و دموکراسی بورژوازی به جز آنکه از طبقه کارگر و نمایندگان آن سیاهی لشکری در جهت برآورده کردن منافع سایر طبقات بسازد، هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت. واین همان تجربه ای است که مارکس در "هیجدهم برومر" به آن پرداخته است.
٣- مورد دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کنیم، مسئله قوانین و مقررات بین-المللی است. طبقه کارگر باید بداند که بسیاری از این نهادهای بین المللی خود نهادهای وابسته به سرمایه داری هستند و در همه جا مدافع حقوق بورژوازی هستند( البته نهادهایی هم وجود دارند که مدافع حقوق طبقه کارگر باشند ) . بنابراین نباید به آنان امیدوار بود. ونیز باید بداند که اگر اندک قوانینی هم در کشورهای سرمایه داری در جهت حمایت از منافع طبقه کارگر وضع شده است، به دلیل مبارزات طبقه کارگر در این کشورها بوده است که دولت های سرمایه داری را تا حدودی به عقب رانده است. و همین مبارزه متحد طبقه کارگر تنها وسیله مبارزه اوست.
۴- نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم، مسئله تشکل های طبقه کارگر است. در واقع بهترین تشکلی که بتواند از منافع طبقاتی کارگران حمایت کند، یک تشکل شورایی است. اما اینکه کارگران در عمل چه نوع تشکلی را ایجاد می کنند بستگی به شرایط عینی آنها و نیز سطح آگاهی طبقاتی آنان دارد. ولی تنها تشکل های خودساخته کارگران که از نهادهای سرمایه داری و کارفرماها مستقل باشند، توان مبارزه برای احقاق منافع طبقاتی کارگران دارند. صرف نظر از اینکه کارگران چه نوع تشکلی را برای کسب منافع طبقاتی خود ایجاد می کنند، همواره باید به خاطر داشته باشند که مسائل مادی و معیشتی طبقه کارگر نقطه عزیمت مبارزه آنان خواهد بود ولی از آنجایی که برآورده کردن همین مطالبات ابتدایی بنیان نظام سرمایه داری را تضعیف خواهد کرد و نظام سرمایه داری بنا به ماهیت خود تن به این مطالبات نمی دهد، در نتیجه مبارزه طبقاتی کارگران در یک زمانی خود به خود به مبارزه سیاسی تبدیل می شود. واقعیت این است که این مبارزه کارزاری است که بسیاری از نهادهای سرمایه داری و احزاب مختلف درآن شرکت دارند در این شرایط، اندیشه عدم دخالت احزاب چپ در مبارزات طبقاتی کارگران از کدام آبشخور فکری مایه می گیرد؟
۵- نکته دیگر این است خط و مشی مبارزاتی طبقه کارگر همواره باید مشخص باشد. شعارهایی که کارگران در اعتصاب های خود استفاده می کنند، باید با جریان های رفرمیستی و مذهبی مرزبندی داشته باشد. البته کارگران همواره باید با درنظرگرفتن شرایط سرکوب و... قدم بردارند. و تلفیق درستی از فعالیت علنی و فعالیت غیر علنی را در دستور کار خود قرار دهند.
این موارد نکاتی است در جهت تکمیل و یا تصحیح نوشته این ١٢ نفر. باز هم تاکید میکنم که به نوشته این دوستان به عنوان یک بحث و تبادل تجربه گروهی ارج می نهیم. باشد که تجربیات کارگران و فعالین کارگری در بخش های مختلف چراغ راه جنبش کارگری باشد.

تیروژ آزاد - شهریور ٩٠

_________________________________

افق روشن: برای مطالعه "پیرامون مسائل و معضلات جنبش کارگری امروز" اینجا را کلیک کنید.