افق روشن
www.ofros.com

سخنی با کارگران شرکت ایران صدرا


یک کارگر نیروگاهی                                                                                             دوشنبه ٨ مهر ۱۳۹٢

طبق اخبار منتشره ١۵٠٠ نفر از کارگران شرکت ایران صدرا که در حوزه کشتی سازی کار می کردند و از ٦ تا ٢٠ سال سابقه کار داشتند اخراج شده اند. طبیعی است زمانی که اخبار اخراج ، تجمع و ... انتشار بیرونی ندارد و صاحبان سرمایه و حاکمیت چنان مدیریت می کنند تا اخبار کارگری به بیرون از محل کار درز پیدا نکند همبستگی کارگری مشکل تر می شود. در واقع ،از سویی صاحبان سرمایه با حاکمیت استبداد خبری بر جنبش کارگری و از سوی دیگر به دلیل نبود همبستگی و اعتماد به نیروی خود در میان کارگران خبر اخراج سازی ها و ضایع شدن دیگر حقوق کارگران خیلی فراگیر و همه گیر نشود و بیشتر خبرها محدود به اخبار منتشره توسط جناح های رانده شده از قدرت باشد. در همین خبر مربوط به شرکت ایران صدرا آمده است که چون شرکت های پیمانکاری مانند فرا ساحل و ... تامین نیروی کار را به شرکت های دیگر انتقال داده اند و پیمانکاران جدید قرار است نیروی کار لازم را برای شرکت ایران صدرا تامین کنند کارگران پیمانی را اخراج کرده اند. شرکت های پیمانی بر مبنای نیازشان با کارگران قرارداد می بندند هر چند معمولا اکثر قراردادها سفید امضاء است.
در شرایطی که عرصه بر کارگران مزدی تنگ شده بهترین فرصت برای صاحبان سرمایه فراهم شده است تا نیروی کار ارزان تر را تامین کنند و دولت نیز بنا به وظیفه ذاتی اش از آنها حمایت کند. طبق شنیده ها چوبدار یکی از این افراد است که همواره مترصد فرصت برای معامله با شرکت ایران صدرا می باشد.

اما سخنی با کارگران ایران صدرا
من کارگری هستم که در جریان اخبار کارگران حوزه صنعت برق و شرکت قطعات توربین شهریار قرار گرفتم؛ هر چند متاسفانه ما به عنوان کارگر نیروگاهی به طور عملی از اعتراضات کارگران شرکت توربین شهریار حمایت نکردیم یعنی دست از کار نکشیدیم؛ تجمع نکردیم؛ اما اخبار این بخش از کارگران را در حد توان مان به گوش دیگران رساندیم. تاثیر این اعتصاب در بخش نیروگاهی هم قابل احساس بود؛ به گونه ای که مدیران تولید در بخش نیروگاهی دستمزدهای ما را در زمان اعتصاب این شرکت نه تنها سرموقع پرداخت کردند بلکه حتا چند روز زودتر هم پرداخت کردند.
رمز پیروزی کارگران توربین شهریار که حدود ٢۵٠ نفر پرسنل دارد همبستگی و اتحاد بین کارگران اخراجی و قراردادی و نیز کارگران با سابقه کم و کارگران با سابقه بیش از ١٠ سال بود. ویژگی دیگر شور و مشورت میان کارگران پیشرو و آگاه با بدنه کارگری بود که در گزارش های مربوط به اعتراضات آمده است. کارگران توربین شهریار با درس آموزی از مبارزات شان توانستند با یک ماه اعتصاب به خواست و مطالبات شان برسند؛ آنها متوسل به اداره کار نشدند بلکه با مبارزات شان بر علیه سرمایه توانستند نهاد های سرمایه داری را وادار به تمکین کنند. کارگران شرکت ایران صدرا نیز می توانند از تجارب این کارگران و کارگران فولاد زاگرس درس آموزی کنند.

یک کارگر نیروگاهی - ٧-٧-١٣٩٢