افق روشن
www.ofros.com

چند سئوال در باره اعتراض به تبصره های ٣٣ و ٢٤ پیش‌نویس برنامه ششم؟


یدی فعال کارگری                                                                                             سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۲ ژانویه ۲۰۱٦

۱- آیا میتوان با اعتراض متحد وهماهنگ مانع ازتصویب تبصره های ۳٣ و ٢۴ پیش‌نویس برنامه ششم شد واز دستاوردهای تاریخی کارگران دفاع کرد؟
۲- اگرپاسختان به سئوال بالا مثبت است.دراین راستا،
الف: چگونه وبه اشکالی می توان این اعتراض را سازماندهی کرد؟
ب: تشکل ها،نهادها وفعالین مستقل کارگری چه نقشی می توانند ایفا کنند؟
ج: مسئولیت حقوق دانان،اقتصاد دانان،روزنامه نگاران و.....مستقل چیست؟
د: چه بهره ای از شبکه های اجتماعی می توان گرفت؟
ه: انتظار ازرادیو،تلویزیون،روزنامه، وب سایت و وبلاگ های مدافع حقوق کارگران چه می تواند باشد؟
بهرشکلی واز هر کانالی که مایل هستید به تمامی یا بخشی از سئوالات بالا پاسخ دهید.
ارائه نظرشما در این باره ازجمله پاسخ شما به سئوالات بالا درهرسطح واز هرکانال گامی در راستای جلوگیری از تصویب تبصره های ۳٣ و٢۴ پیش‌نویس برنامه ششم وسازمان دادن اعتراض علیه یورش به دستاوردهای تاریخی کارگران قلمداد کنید.

یدی فعال کارگری - ۲۰ دی ۱۳۹۴