افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس وارد دومین روز خود شد


خودروکار                                                                                                  سه شنبه ۲۳ فروردین ١٣٩٠

کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس که تعداد آنان حدود هزار نفر است از صبح دیروز بیستم فروردین ماه در اعتراض به اخراج همکاران خود دست به اعتصاب متحدانه ای زده اند که این اعتصاب امروز نیز ادامه داشته است.
اعتصاب کارگران کارخانه کاغذ سازی بنا بر این گزارش این اعتصاب بدنیال اخراج ٦٠ نفر از کارگران قرارداد موقت این کارخانه و عدم توفیق کارگران در قانع کردن مدیریت کارخانه برای بازگشت بکار کارگران اخراجی آعاز شد.

خودروکار در ۴/١٢/٢٠١١