افق روشن
www.ofros.com

!کم کاری و پافشاری بر خواسته ها در ایران خودرو ادامه دارد


خودروکار                                                                                                          شنبه ١۴ اسفند ١٣٨٩

اعتصاب کارگران ایران خودرو همچنان ادامه دارد

١٠٠تولید کم در روز جواب کارگران ایران خودرو به مدیریت ایران خودرو

مبارزه ادامه دارد اما با شکل دیگر

با گذشت بیش از یک ماه از حادثه خونین کشته شدن بیش ازچند کارگردر ایران خودرو با وجود سرکوب شدید کارگران توسط نیروهای سرکوبگر وبا وجود تهدید ودستگیری دهها کارگر اما کارگران ایران خودرو نه از تهدیدات نیروهای امنیتی هراسیده اند ونه از دستگیری وزندانی شدن ونه مرعوب حرفهای مدیریت ایران خودرو شده اند.
کارگران ایران خودرو با اتخاذ یک تصمیم هوشیارانه توانسته اند تا این لحظه به اعتصاب خود ادامه بدهند.
کارگران ایران خودرو تصمیم گرفته اند با کم کردن تولید روزانه در مقابل خواست مدیریت بایستند.
کارگران ایران خودرو هر روز ١٠٠ خودرو نسبت به هر برنامه تولیدی که مدیریت اعلام می کند کمتر تولید می کنند این مبارزه با استقبال همه قسمتها پشتبیبانی واجرا می شود.
کارگران از زدن تولید بیشتر خوداری می کنند وحتی حاضر نشدند رکورد تولید را بشکنند،
کارگران ایران خودرو خواستار محاکمه عاملان حادثه کشتار کارگران هستند نه برکناری آنها،
کارگران خواهان اجرای برگزاری تشکل کارگری هستند نه وعده ٦ ماه بعد،
کارگران خواهان دستگیری عاملان کشتار کارگران هستند نه دستگیری کارگران،
کارگران خواهان خروج نیروهای سرکوبگر از شرکت هستند زدن پایگاه مقداد در شرکت،
کارگران خواهان انحلال شرکتهای پیمانکاری هستند نه تعویض پیمانکار،
کارگران خواهان افزایش دستمزدها هستند نه اضافه کاری اجباری،
کارگران خواهان دریافت مزد در مقابل کارشان هستند نه صدقه مدیریت،
کارکران برای یک دنیای بهتر تلاش می کنند وبرای رسیدن به آن می خواهند در کنار هم وبا اتحاد هم مبارزه کنند کارگران خواهان رسیدن به خواستهای اعلام شده به مدیریت ایران خودرو هستند وبرای رسیدن به خواسته هایشان به مبارزه ادامه می دهند.

خودروکار - ١۴/١٢/١٣٨٩