افق روشن
www.ofros.com

حدود ٢٠٠ نفر از کارکنان شرکت واحد

تهران در آستانه اخراج و تهدید و ارعاب کارگران سیکلت سازی پاژنگ


فعالين حقوق بشر - دیلی نیوز                                                                                       جمعه ١٨ تیر ١٣٨٩

حدود ٢٠٠ نفر از کارکنان شرکت واحد تهران در آستانه اخراج قرار دارند

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" نزديگ به ٢٠٠ نفر از کارکنان کنترل مسافر شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در آستانه اخراج قرار گرفته اند. از روز پنجشنبه ١٧ تير ماه به کارکنان کنترل مسافر شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که در خطوط تندرو (بی.آر.تی) ١ ،٢ و ٣ مشغول بکار هستند دو هفته مهلت داده شده است که به شرايط ضد کارگری اين شرکت تن در دهند در غير اين صورت از اين شرکت اخراج خواهند شد. شرايطی که شرکت واحد برای کارکنان کنترل مسافر تعيين کرده است. قرار دادن سفته امضاء شده ٢ ميليون تومانی و ضامن معتبر می باشد.امضا کنندگان سفته و ضامنين نمی توانند از کارکنان شرکت واحد باشند. سنين کارکنان کنترل مسافر بين ١٨ تا ٢۵ سال می باشد و از اقشار کم در آمد جامعه هستند. تامين چنين شرايطی برای آنها تقريبا غير ممکن است و آنها را در آستانه اخراج قرار داده است. هدف از تعيين چنين شرايطی ضمينه سازی برای اخراج آنها از شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه می باشد. کارکنان کنترل مسافر شرکت واحد بيش از ٢ سال است که کنترل بليط مسافرين را به عهده دارند .آنها ابتدا توسط پيمانکار در شرکت واحد مشغول بکار شدند و از ٢ ماه پيش به استخدام مستقيم شرکت واحد تهران در آمدند.آنها از هنگامی که به استخدام شرکت اتوبوس رانی تهران در آمده اند هنوز حقوق خود را دريافت نکرده اند. در طی ١ سال گذشته در حدود دو سوم از کارکنان کنترل مسافر شرکت اتوبوس رانی تهران از کار اخراج شده اند .در حال حاضر ٢٠٠ نفر از آنها مشغول بکار هستند که ٩٠ نفر از آنها در خطوط تندرو ٢ و ٣ و نزديک به ١١٠ نفر در خط ١ مشغول بکار می باشند.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

١٨ تير ١٣٨٩ برابر با ٩ ژولای ٢٠١٠

-----------------

تهدید و ارعاب کارگران کارخانه موتور

سیکلت سازی پاژنگ به اخراج در صورت اعتراض

به گزارش آسمان دیلی نیوز: بیش از ۶۰ نفر از کارگران کارخانه موتور سیکلت سازی پاژنگ خودرو قزوین حقوق سه ماه گذشته را دریافت نکرده اند . یکی از کارگران این کارخانه در توضیح وضعیت کارگران گفت:” مدیر عامل این شرکت که خودش از نزدیکان مقامات میباشد در قزوین دو کارخانه دارد یکی پاژنگ خودرو و دیگری نازنخ که هر دو کارخانه در بحران میباشند و کارگرانش در وضعیت آشفته وفلاکت باری هستند . اما علیرغم این وضعیت پرفشار ، هیچ کارگری نمیتواند در اعتراض نفس بکشد چون بلا فاصله اخراج میشود، کما اینکه قبل از عید ۲۰ نفر را به همین دلیل اخراج کردند”

آسمان دیلی نیوز - ۱۷/۴/۱۳۸۹