افق روشن
www.ofros.com

اخراج كارگران كارخانه رشت، تجمع کارگران

شهرداری آبادان و کارگاه های تولید لباس وپوشاک


آژانس ایران خبــر                                                                                                 یکشنبه ٢۵ مهر ١٣٨٩


اخراج كارگران كارخانه رشت

به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــراخیراً تعدادی از كارگران كارخانه اشی مشی رشت با سابقه ۵ الی ٦ سال از كارخانه اخراج شده اندوبه ارتش بیكاران پیوسته اند.

-------------------

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان

کارگران شهرداری منطقه یک آبادان درمقابل شهرداری مركزی تجمع اعتراضی كردند، این كارگران به عدم پرداخت ۴ ماه از حقوق خود معترض بودند .

-------------------

کارگاه های تولید لباس وپوشاک در آستانه ی ورشکستگی قرار دارند

کارگاه های تولید لباس وپوشاک در آستانه ی ورشکستگی قرار دارند.کارگاه های تولیدی کوچک وبزرگ فعال در زمینه لباس وپوشاک در حال تعطیل شدن هستند.فشاراقتصادی ،ضعف مالی،عدم حمایت دولت از کارگاه های تولیدی،عدم سرمایه گذاری دراین بخش،واردات بی رویه اجناس خارجی وگرانی مواد اولیه موجب شده است تا بسیاری از کارگاه های تولید لباس وپوشاک کوچک وبزرگ در آستانه ی ورشکستگی وتعطیلی قراربگیرند.
به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــر شرایط بد اقتصادی کشور موجب شده است تا کسی برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی پیشقدم نشود وافرادی که در این بخش ها نیز فعال می باشند به تدریج با خارج کردن سرمایه خود قید تولیدرا بزند.عمده ترین دلیل بی رونقی کارتولید در بخش لباس وپوشاک عدم حمایت های دولتی ونیز واردات بی رویه اجناس بی کیفیت خارجی به ویژه از ترکیه،چین وتایلند است.ورود بی رویه این کالاها باعث اشباع بازار لباس وپوشاک کشور شده است به طوری که تولیدات کارگاه های داخل با وجود کیفیت بالا وجنس خوب قدرت رقابت بااجناس ترکیه ای وچینی وتایلندی را ندارندومشتری لازم را در بازار پیدا نمی کنند.اصولا این روزها در بازار پوشاک واژه ی تولید داخل بسیار بی معنی است وتنها پوشاک ولباس تولید چین وتایلند وترکیه است که به طور گسترده تبلیغ می شود.عدم حمایت های دولتی باعث شده است تا صنعت تولید پوشاک ولباس در داخل کشور به شدت ضعیف شود وتوان رقابت با کالاهای خارجی را نداشته باشد.اجناس والبسه تولید داخل به دلیل هزینه های کارگاهی تولید وهزینه ی بالای مواد اولیه وکارگر که ریشه در نابسامانی وضعیت مالی واقتصادی کشور دارد با قیمت تمام شده ی نسبتا بالای به بازار عرضه می شود که همین قیمت بالای پوشاک ولباس تولید داخل موجب شده است تا بازارهای کشور به تسخیر اجناس بی کیفیت ترک وچین درآید.البته در این بین نباید از دخالت های رانت خوارن وسودجویان ونیز سیاست های دولت کودتایی در نزدیک شدن به ترکیه وچین به سادگی گذشت.این دوعامل خود جهت دهنده ی بازار مصرف کشور به سمت کالاهای بنجل ترک وچینی است.