افق روشن
www.ofros.com

سعید ترابیان عضو هیات مدیره سندیكای كارگران شركت واحد دستگیر شد


سندیكای كارگران واحد                                                                                   چهارشنبه ١٩ خرداد ١٣٨٩


سعید ترابیان عضو هیات مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه دستگیر شد

سعید ترابیان عضو هیات مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صبح روز چهارشنبه مورخه ١٩/٣/٨٩ ساعت ٩ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خودش دستگیر و به مكان نامعلومی منتقل شد. شایان ذكر است ماموران امنیتی بعد از تفكیك منزل كامپیوتر و گوشی همراه وی را با خود بردند. بعد از مطلع شدن اعضای هیات مدیره و پیگیریهایی كه اعضای هیات مدیره و خانواده ایشان انجام دادند هنوز از مكان نگهداری آقای سعید ترابیان هیچ اطلاعی به دست نیامده است. آقای سعید ترابیان در جریان اعتصابات سال ٨۴ کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دوباردستگیر و بیش از ١ ماه در بازداشت بسر برده . او همچنین ۴ سال از کار تعلیق واز حقوق و مزایا محروم بود بعداز پیگیرهای مستمر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازگشت بكار شد.در حال حاضردوتن دیگر از اعضای هیات مدیره سندیكا به نامهای آقایان منصور اسالو و ابراهیم مددی در زندان رجایی شهر كرج و اوین بسر می برند.
سندیكای كارگران شركت واحد بازداشت سعید ترابیان و دیگر اعضا سندیكا را محكوم می كنند و خواستار آزادی بی قید و شرط اعضای زندانی سندیكای شركت واحد و تمام زندانیان حق طلب می باشد.

با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

نوزدهم خرداد ١٣٨٩