افق روشن
www.ofros.com

تایید رسیدگی پزشكی خارج زندان برای رضا شهابی


سندیکای کارگران واحد                                                                                   دوشنبه ١۴ آذر ماه ١٣٩٠

طی تماس تلفنی روز یكشنبه ،‌رضا شهابی اعلام كرد پرونده نامبرده برای جراحی در بیمارستانی خارج زندان مورد تایید دادستان تهران قرار گرفته است.
طبق اظهار خانواده آقای رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران روز یكشنبه ایشان طی تماسی تلفنی اعلام كرده كه دادستان تهران در رابطه با بستری شدن ایشان در بیمارستانی خارج زندان نظر مثبت داشته و در اولین فرصت نامبرده به خارج زندان منتقل و برای بازگشت سلامتی ،خود را به تیغ جراحان خواهد سپرد.
سندیكای كارگران شركت واحد امیدوار است پس از جراحی تمهیدات برای آزادی رضا شهابی مهیا گردد

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

آذر ١٣٩٠