افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی به ٦ سال حبس تعزیری محكوم گردید


سندیكای كارگران واحد                                                                                    سه شنبه ٢٩ فروردین ١٣٩١

بنا به اخبار رسیده، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه از ٢٢ خرداد ١٣٨٩ و به مدت ٢٢ ماه در بازداشت بسر می برد، طبق حكم شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به ٦ سال حبس تعزیری، ۵ سال محروم از فعالیتهای سندیكایی و پرداخت ٧ میلیون تومان جریمه نقدی محكوم گردید.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محكوم نمودن این حكم خواستار آزادی فوری رضا شهابی و دیگر كارگران در بند است.

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

فروردین ١٣٩١