افق روشن
www.ofros.com

دادگاه رضا شهابی برگزار نشد


سندیکای کارگران واحد                                                                                      چهارشنبه ٢٩ دیماه ١٣٨٩

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که از تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ در زندان به سر می برد با تعیین روز سه شنبه ٢٨ دی ماه ٨٩ برای رسیدگی به پرونده در شعبه ١۵ به دادسرای انقلاب منتقل شد.
با حضور وکیل ایشان جناب آقای سید مسعود شفیعی در شعبه ١۵ و به دلیل اینکه وکیل با متهم ملاقات برای تکمیل دفاعیه نداشته است با حسن نظر قاضی جلسه دادگاه تجدید و برای وکیل ایشان ملاقات در زندان صادر شد تا در روز دادگاه بتواند دفاعیات خود را اعلام کند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٨ دیماه ١٣٨٩