افق روشن
www.ofros.com

نگرانی سندیکای کارگران شرکت واحد از وضع جسمانی رضا شهابی


سندیکای کارگران واحد                                                                                       شنبه ١٧ اردیبهشت ١٣٩٠

رضا شهابی عضو هیپت مدیره سندیکای کارگران شرکت واخد اتوبوسرانی تهران و حومه که از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در بازداشت می باشد هر دو هفته یکبار روزهای پنجشنبه با خانواده خود ملاقات می کند.
طی آخرین ملاقاتی که خانواده ایشان داشته اند رضا با خونریزی بینی روبه رو بوده و به اظهار خانواده ایشان این مشکل جسمی از چند روز گذشته شروع شده و مسولین زندان برای بعد از تعطیلات اعلام کرده اند که نامبرده را نزد پزشک خواهند برد.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی رضا شهابی خواهان رسیدگی فوری پزشکی برای این فعال کارگری می باشد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت ۱۳۹۰