افق روشن
www.ofros.com

نگرانی خانواده و اعضای سندیكا

از نامساعد بودن وضعیت جسمانی منصور اسالو


سندیكای كارگران واحد                                                                                     چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٨٩

طبق اظهار همسر منصور اسالو، ایشان به دلیل ناراحتی قلبی در روزهای گذشته از زندان به بیمارستان منتقل و پس از یك سری معاینات پزشكی مجددا" به زندان منتقل شده است و تصمیم برای ادامه معالجات نامبرده به روزهای آینده موكول شده است.
بیماری قلبی منصور اسالو نگرانی خانواده و اعضای سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را به همراه داشته است.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ابراز نگرانی خود از بیماری منصور اسالو از دستگاه قضایی انتظار دارد امكانات معالجه و رسیدگی پزشكی برای ایشان را در خارج زندان محیا سازد.

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١١ اسفند ١٣٨٩