افق روشن
www.ofros.com

منصور اسالو به یک سال حبس تعزیری محکوم شد


سندیکای کارگران واحد                                                                                          شنبه ٢٣ مرداد ١٣٨٩

منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران که به دلیل فعالیتهای سندیکایی خود، به ۵ سال زندان محکوم شده بود و هم‌اکنون در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان است،
از سوی دادگاه انقلاب کرج، با اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گفته وکلای آقای اسالو، امکان اعتراض به رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از اعلام حکم وجود دارد که وکلا در موعد مقرر اقدام خواهد کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

١٩/٠۵/١٣٨٩