افق روشن
www.ofros.com

مراجعه داود رضوی به دادسرای زندان اوین


سندیكای كارگران واحد                                                                                       سه شنبه ٣ آبان ماه ١٣٩٠

داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه طی تماس تلفنی به شعبه ٦ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار شده بود روز دوشنبه ٢ آبان ١٣٩٠ بعد از مراجعه به این شعبه بازپرسی متوجه گردید بابت پرونده ای كه در سال ١٣٨۵ در رابطه با حساب سندیكا و پیك سندیكا برای چند تن از اعضای هیئت مدیره تشكیل شده بود احضار شده است و در نتیجه با اعلام تبرئه از این پرونده اعلام شد كه همه اعضا كه در این پرونده در سال ١٣٨۵ بازجویی شده بودند تبرئه و پرونده مختومه شده است

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

دوم آبان ١٣٩٠