افق روشن
www.ofros.com

انتقال رضا شهابی به بند ٣۵٠ زندان اوین


سندیكای كارگران واحد                                                                                     یکشنبه ٢٠ آذر ماه ١٣٩٠

بر اساس اخبار رسیده به سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیكا كه از تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٨ پس از دستگیری در بند ٢٠٩ زندان اوین به سر می برد روز یكشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٠ به بند ٣۵٠ زندان اوین منتقل شده است.
رضا طبق دستور دادستان قرار بود اوایل هفته برای بستری شدن جهت عمل جراحی به یكی از بیمارستانهای تهران منتقل شود كه طبق اظهار خانواده ایشان بعد از پیگیری ها به دلیل افت فشار عمل جراحی ایشان به تعویق افتاده است.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه امیدوار است هر چه سریعتر شاهد آزادی وبهبود رضا شهابی و بازگشت به جمع گرم خانواده خود باشد

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٠ آذر ١٣٩٠