افق روشن
www.ofros.com

انتقال رضا شهابی به دادگاه انقلاب و پایان اعتصاب غذا


سندیکای کارگران واحد                                                                                        دوشنبه ٢٩ آذر ١٣٨٩

روز یکشنبه ٢٨ آذر ١٣٨٩ رضا شهابی به دادگاه انقلاب منتقل شد.
پس از پیگیری های مستمر خانواده و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد مشخص شد. رضا شهابی روز یکشنبه ٢٨ آذر ٨٩ به دادگاه انقلاب منتقل خواهد شد. در روز مقرر وکیل رضا شهابی آقای سید مسعود شفیعی از ساعت 8 صبح به دادگاه مراجعه و قرار شد ساعت ١٠ برای محاکمه حضور پیدا کند به دلیل اینکه تا روز یکشنبه هیچ خبری از رضا در رابطه با پروند وجود نداشت امکان ورود به پرونده وجود نداشت تا با حضور آقای شفیعی بالاخره جلسه دادگاه به آینده ای نزدیک موکول شد و برای آقای شفیعی نامه ای صادر شد تا با مراجعه به زندان اوین امکان امضای وکالت نامه محیا شود.
در نهایت ساعت ١٠.٣٠ دقیقه رضا به همراه چند متهم دیگر به زندان اوین منتقل شد در ساعت ٧ روز یکشنبه آقای شهابی با منزل تماس گرفت و به خواست اعضای سندیکای شرکت واحد اعتصاب خود را که از روز یکشنبه ٢١ آذر به اعتصاب تر تبدیل کرده بود به امید رسیدن به نتیجه مطلوب به طور کامل شکست .
سندیکای کارگران شرکت واحد از زحمات وکیل سید مسعود شفیعی در خصوص پرونده رضا شهابی و پیگیری های مستمر ایشان قدردانی می نماید

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٨ آذر ١٣٨٩