افق روشن
www.ofros.com

پس از انجام معاینات پزشکی منصور اسالو به زندان منتقل شد


سنديكای كارگران واحد                                                                                        یکشنبه ١ خرداد ١٣٩٠

منصور اسالو که از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰جهت درمان از زندان به بیمارستان مهر تهران منتقل و توسط تیم های متخصص پزشکی تحت درمان قرار گرفته بود روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۶.۳۰ دقیقه به زندان منتقل شد .

سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹