افق روشن
www.ofros.com

احضار مجدد داود رضوی به دادسرای زندان اوین


سندیكای كارگران واحد                                                                                        دوشنبه ٢ آبان ماه ١٣٩٠

داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه در تاریخ ١٩ شهریور ١٣٩٠ به بازپرسی شعبه ٦ احضار شده بود مجددا" طی تماسی تلفنی به همین بازپرسی احضار شد.
بنا به اظهار آقای رضوی ایشان روز دوشنبه صبح خود را به این بازپرسی معرفی خواهد كرد اخبار تكمیلی متعاقبا" اعلام خواهد شد

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١ آبان ١٣٩٠