افق روشن
www.ofros.com

ابراز نگرانی سندیکای کارگران واحد از وضعیت رضا شهابی


سندیکای کارگران واحد                                                                                        پنجشنبه ٧ مرداد ١٣٨٩


ابراز نگرانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از وضعیت رضا شهابی

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ دستگیر و روانه زندان اوین شده بود تا اوایل تیرماه سه بار از طریق تلفن و در حد احوالپرسی با خانواده خود تماس تلفنی داشته و تا این زمان حدود دو هفته هیچ خبری از ایشان نیست نامبرده در آخرین تماس تلفنی از ناحیه گردن و کمر احساس ناراحتی داشته که موجب نگرانی خانواده ایشان شده است.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ دستگیر و روانه زندان اوین شده بود تا اوایل تیرماه سه بار از طریق تلفن و در حد احوالپرسی با خانواده خود تماس تلفنی داشته و تا این زمان حدود دو هفته هیچ خبری از ایشان نیست نامبرده در آخرین تماس تلفنی از ناحیه گردن و کمر احساس ناراحتی داشته که موجب نگرانی خانواده ایشان شده است.
پیگیری های مکرر خانواده ایشان در دادستانی و دادگاه حقوق شهروندی و وکیل ایشان در دادسرای انقلاب تا کنون هیچ نتیجه ای در بر نداشته و بی خبری از وضعیت ایشان موجب نگرانی خانواده و اعضای سندیکا شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد که در رابطه با دفاع از حقوق صنفی کارگران بنا شده است دستگیری و بی خبری از وضعیت این عضو خود را محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان می باشد.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

تیر ماه ١٣٨٩