افق روشن
www.ofros.com

دادگاه رضا شهابی برگزار نشد


سنديكای كارگران واحد                                                                                        یکشنبه ١۵ اسفند ١٣٨٩

صبح امروز، ١۵ اسفند ٨٩ علارغم اعلام قبلی، دادگاه رضا شهابی از اعضای هيئت مديره سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران، به دليل ارسال پرونده ايشان به دادستانی، تجديد و به زمان ديگری موكول شد كه تاريخ برگزاری جلسه دادگاه، متعاقبا به وكيل ايشان اعلام می گردد.

سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران

١۵اسفند ١٣٨٩