افق روشن
www.ofros.com

در آستانه روز کارگرتاریخ محاکمه اعضای سندیکا مشخص شد


سندیکای کارگران واحد                                                                                 یکشنبه ۴ اردیبهشت ١٣٩٠

دادگاه آقای غلامرضا غلامحسینی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ در دادسرای شهریار و دادگاه آقایان غلامرضا غلامحسینی. مرتضی کمساری و علی نظری در روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ در دادسرای کارکنان دولت برگزار می شود.
همچنین دادگاه آقای رضا شهابی عضو هیپت مدیره سندیکا که از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در زندان به سر می برد در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۰ برگزار می شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت ۱۳۹۰