افق روشن
www.ofros.com

علی اخوان بازداشت شد


سندیكای كارگران واحد                                                                                    یکشنبه ٩ بهمن ماه ١٣٩٠

کانون مدافعان حقوق کارگر- ساعت نه و نیم شنبه هشتم دی ١٣٩٠ماموران پلیس امنیت، به خانه علی اخوان رفتند و وی را بازداشت کردند.
ماموران پلیس امنیت، برای بازداشت اخوان، به حکم یک سال و نیم حبس تعزیری وی اشاره کردند و مدعی شدند که اخوان، متواری است! ماموران گفتند که اخوان را به زندان اوین خواهند برد.
قابل ذکر است که ماموران امنیتی، نیمه شب سیزدهم خرداد ١٣٨٩ هم در همین خانه و در حضور همسر و کودک اخوان، وی را بازداشت کرده بودند. متعاقب آن بازداشت و در نهایت در دادگاه تجدید نظر، اخوان را به "یك سال و نیم حبس تعزیری به اضافه یك سال و نیم حبس تعلیقی" محکوم کرده اند.
سندیكای گارگران شركت واحد اوبوسرانی تهران و حومه ضمن محكوم كردن این فعال كارگری خواهان آزادی ایشان وتمامی كارگران دربند می باشد.

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

هشم بهمن ماه نود