افق روشن
www.ofros.com

سعید ترابیان پس از ۴٢ روز بازداشت از زندان آزاد شد


سندیکای کارگران واحد                                                                                         سه شنبه ٢٩ تیر ١٣٨٩

سعید ترابیان از اعضای هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پس از ۴٢ روز بازداشت، امروز ٢٩ تیر ماه ٨٩ ساعت ١۵ بعد از ظهر از زندان آزاد شد.
سعید ترابیان روز ١٩ خرداد ماه سال جاری در منزل خود بازداشت شد. به سعید ترابیان اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام را وارد کرده اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تبریک صمیمانه آزادی سعید ترابیان به خانواده و دوستان و همکاران وی و تمامی کارگران و سازمانها و نهادهای کارگری که در طول مدت بازداشت سعید برای ازادی وی کوشش کردند خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ابراهیم مددی، رضا شهابی، منصور اسالو و تمامی کارگران در بند از زندان و بازگشت بکار همه کارگران اخراجی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و رفع منع تعقیب قضائی فوری از همه آنان است.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٩ تیر ماه ٨٩