افق روشن
www.ofros.com

منصور اسالو آزاد شد


سندیكای كارگران واحد                                                                                     پنجشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٠

با پیگیری های مستمر سندیكای كارگران شركت واحد و اتحادیه های بین المللی كارگری و سازمان جهانی كار سر انجام روز ۵ شنبه ١٢ خرداد ٣٨٩ منصور اسالو بعد از حدود ۴ سال از زندان آزاد شد.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی ایشان را به همه زحمتكشان عرصه كارگری تبریك گفته و ضمن تشكر از همه اتحادیه های كارگری و فعالین این عرصه و تمامی نهادهای حقوق بشری امیدوار است هر چه زودتر شاهد آزادی آقایان ابراهیم مددی و رضا شهابی و همه فعالین كارگری دربند باشد.

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١٢ خرداد ١٣٩٠