افق روشن
www.ofros.com

محكومیت دو نفر از اعضای سندیكا به جزای نقدی


سندیكای كارگران واحد                                                                                     دوشنبه ١٩ دی ماه ١٣٩٠

اقایان علی اكبر نظری و مرتضی كمساری از اعضای سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه در مورخه ٢/٩/٨٩ از طرف بازپرسی شعبه دوم امنیت مستقر در اوین احضار و بازداشت شدند و پس از ٣۶ روز با قید كفالت ازاد شده بودند ، پس از رسیدگی در دادگاه ویژه كاركنان دولت با محكومیت سه میلیون رالز جزای نقدی مواجه شده كه بعد از اعتراض اقایان نظری و كمساری در دادگاه تجدید نظراین حكم تایید و با حضور نامبردگان اجرا شد.

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

هیجدهم دیماه نود