افق روشن
www.ofros.com

احضار چند تن از اعضای هیئت مدیره سندیكای هفت تپه

وبلاگ سندیکای هفت تپه                                                                         دوشنبه ۱۱ آبان ۱٣٨٨


خبر خبر خبر

پنج نفرازاعضای هیئت مدیره سندیکای هفت تپه که ازطرف دادگاه انقلاب دزفول به شش ماه حبس تعذیری وشش ماه حبش تعلیقی محکوم شدند.که این حکم ازطرف دادگاه تجدیدنظراهواز مورد تایید قرارگرفت .درراستای اجرای حکم امروزبرای پنجمین بارمنزل اقا جلیل احمدی مورد تفتیش نیروهای انتظامی جهت دستگیرکردن نامبرده قرارگرفت. این درحالیه که هیچگونه احضاریه ای ازطرف دادگاه به ایشان ابلاغ نشده است.وهمچنین امروز به منزل علی نجاتی جهت بازداشت ایشان مراجعه کرده اندوبه ضامن اقای فریدون نیکوفرد هم هشدارداده اند که اگرنامبرده تاتاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۸خودرابه دادگاه معرفی نکند ضامنت وی رابه اجرا خواهندگذاشت.به اقایان محمد حیدری مهرو قربان علیپورهم درمحیط کارشان اعلام کرده اند که هرچه زودترخودرا جهت اجرای حکم به دادگاه شوش معرفی نمایند.

وبلاگ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

یکشنبه دهم آبان ١٣٨٨

http://7tapeh.blogfa.com