افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، اطلاعیه و مصاحبه های کارگری


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه                                                                        شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰


اعتصابات کارگران هفت تپه از سال ۱۳۸۵ شروع شد

و در آبان سال ۱۳۸۷، کارگران توانستند تشکل مستقل خود (سندیکا) را تشکیل بدهند

#اتحاد_اعتصاب
#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

این دور از اعتصابات کارگران هفت تپه نه اولین اعتصاب و نه آخرین آنها خواهد بود.
این دور از اعتصابات کارگران هفت تپه موفقیت های بیشماری را بدست آورد و موفق شد خواسته و مطالبات کارگران را به بهترین شکل اعلام نماید، مطالباتی که خواست میلیونها کارگر و زحمتکش در این کشور است.
پیشروی کارگران با نمایندگان بیشمار که به هر شکل، هر کجا و با استفاده از هر تریبونی توانستند در عمل، مشکلات اصلی و سیاستهای که دلیل بر گرسنگی و سختی های بیشماری در زندگی اکثریت مردم است و بی اعتباری کل دستگاه را برای همگان نمایان تر کنند.
تریبون ها و رسانه های موجود در جامعه باید در اختیار همگان باشد و صدای کلیه مردم و نیازها آنها را منعکس کند و تامین امنیت همگان در همه زمینه ها را باید فراهم سازد، مکانهایی فراهم آید تا مورد استفاده برای تصمیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ... باشد، تا بتواند به بهترین شکل منافع کل مردم را اداره و مدیریت کرد، اما متاسفانه تمام تریبون های موجود در دست تعدادی محدود، مانند یک خانواده برای تامین و تضمین منافع خود و حفظ مالکیت خصوصی و فردی قرار گرفته است و به فجعیترین شکل علیه مردم استفاده میشود.
حمایتهای بیشمار و همبستگی های بین المللی فراوان با مبارزه کارگران هفت تپه و دیگر بخشهای کارگری و نزدیکتر شدن کارگران و تشکل های مستقل و همصدا شدن با هم، گوشه ای از نمایش قدرت کارگران و مردم علیه زور، ستم، استثمار و تبعیض بوده و زمینه اتحاد سراسری کارگران، برای پیشرویها و پیروزیهای بیشتر پی ریزی شده است.
نزدیکی ها وتجربیات بیشتر و ارزشمند در این دوره نیز برای کارگران بدست آمده که با استفاده از آنها، دوره های بعدی موثرتر مبارزات خود را پیش خواهند برد.
توهم به حاکمان و مالکان و صاحبان سرمایه در کل به حاشیه رفته است و همچنین در این دوره نیز شکستن و صدمه زدن به اتحاد کارگران ناموفق بود و کارگران موفق شدند، با سازماندهی این دوره از اعتصابات را با شکوه ترین شکل به پیش ببرند و به جامعه نشان دادند که سیاست ها و برنامه ریزی های این حاکمان به نفع جامعه نیست و کاری در دستور برای بهتر شدن شرایط و اوضاع موجود در دست ندارند.
بار دیگر تاکیدی بر این شد که کارگران و متحدینش تنها با اتکا به نیروی خود باید اعتماد داشته باشند و رهایی از این اوضاع و شرایط غیر قابل تحمل را سازمانیافته، جمعی و مستقل میتوانند بدست آورند.
کارگران هفت تپه این دور نیز موفقیت های بیشماری نه تنها برای خود، بلکه برای دیگر بخشهای جنبش کارگری و دیگر زحمتکشان بدست آوردند، مبارزات و استقامت و پیگیری و یکصدایی کارگران هفت تپه، الگو و تجربه ای برای خواسته ها و مطالبات و کسب حق وحقوق گردید وکارگران نشان دادند که میتوانند اداره و سازماندهی اجتماعی را به خوبی به اجرا بگذارند.
همه کارگران و زحمتکشان و معترضین در سختترین شرایط صدای خود را رسا کردند و در مقابل زور و آزار، محکم ایستاده گی شد.
واقعیت این است که تا خواسته ها ومطالبات یک زندگی سالم و انسانی برقرار نشود، اعتراض و اعتصاب پا برجاست.
تغییر بنیادی این اوضاع میتواند آرامش برای همگان به همرا ه بیاورد.
کارگران و زحمتکشان در دور آتی در کارخانه ها، محل کار، خیابانها و هر گوشه و برزن این کشور متحدتر به مبارزه و اعتراض خود ادامه خواهند داد.

زنده باد کارگران هفت تپه

زنده باد اتحاد سراسری

زنده باد مبارزه طبقاتی کارگران علیه ستم،

استثمار، تبعیض و نابرابری های نظام سرمایه داری.

ما برمیگردیم!

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

جهت اطلاع همه!

تحمل و انتظار راه چاره نیست!

تصمیمات و اجرای فجایع صورت گرفته توسط سرمایه داران، کارفرمایان و صاحبان کار هفت تپه، با بهانه های مختلف به راحتی به تعویق میافتد.
آنها حتی سعی در تغییر تصمیمات اثبات شده به اشکال متداول دروغین چندین دهه پیش هستند.
اما آنها نمی توانند با هیچ بهانه ای، آن تصمیمات را اجرا نکند؛ لغو خصوصی سازی در هفت تپه راه برگشتی ندارد.
در این سال ها، تمامی کارگران نیشکر هفت تپه در سختترین شرایط به کار کشیده شده اند و هیچ امکانات لازم برای پیشبرد کار و حتی گرفتن مزد کار انجام داده، با مشکلات بیشمار و مکرری روبرو بوده اند.
وعده های داده شده در هر دوره و از طرف هر کدام ازاین سردمداران ریز و درشت حاکم و مسئولین برای کارگران هفت تپه کاملا بی ارزش بوده و هیچ اعتماد ی به این حضرات نیست.
کارگران هفت تپه از روز اول برای تشکیل سندیکای مستقل خود، سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه، تا گرفتن مزد خود از مالکان و کارفرمایان خصوصی و دولتی و نیز هر خواست طبیعی و اولیه ای و یا جلو گیری از اخراج و بیکار کردن کارگران و هر مطالبه دیگر، مجبور به اعتراض، اعتصاب، کشمکش و جنگ بوده اند.
اما حاکمان و مسئولین مملکتی برای اجرای احکام دستگیری، زندان، شکنجه، ... و اعدام هیچ وقتی را از دست نمیدهند و به فوریت به اجرا میگذارند، که همگی اینها از طرف ما کارگران محکوم می باشند.
کارگران هفت تپه به تمامی مزدوران نشان داده اند که با نیروی متشکل و متحد خود،قادر به پیروزی و موفقیت هستند. در این دور از اعتراضات و اعتصابات، کارگران هفت تپه موفق شدند که کل دستگاه حاکم را به صف کرده تا جواب فجایع رخ داده در هفت تپه را بدهند.
کارگران متحد هفت تپه، فرصت و امکان بیشتری برای ادامه و تحمیل فقر، سرکوب، انحراف مبارزات، دزدی و اختلاسگری تحت هرنام را نخواهند داد.
برای کارگران هفت تپه بعد از این همه سال های پر از فاجعه و بی حقوقی راهی به جز ادامه مبارزه نمانده است.
ادامه مبارزه، اعتراض، اعتصاب و ادامه جنگ، تا کارگران بتوانند خود با بهترین شرایط کاری، امنیت شغلی، تامین بودن معیشت، محیط زیست مناسب و محیط کار سالم را مدیریت و اداره کنند.
برای کارگران هفت تپه دیگر تحملی باقی نمانده است، کارگران مجبورند با نیروی جمعی و حضور فعال خود خواسته ها و مطالباتشان را پیگیری کنند. کارگران هفت تپه دلیلی برای به انتظار نشستن ندارند، جز ادامه مبارزه برای کسب حق و حقوق خود!
ضربه و صدمه به یکی از ما، ضربه وصدمه به همه ماست!

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه!

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران


***********

تعلیق اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و نق زدن مدافعین دروغین کارگران!

بعد از انتشار اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در ارتباط با تعلیق اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، متاسفانه عده ای به ظاهر رادیکال اما تهی از دانش و شناخت واقعی سوخت و ساز اعتصابات کارگری تلاش کرده اند که اعلام تعلیق اعتصاب کارگران هفت تپه را به دانشجویان نفوذی و نهادها و ارگان های حکومتی منتسب کنند.
در این بیان، هیچ واقعیتی وجود ندارد و افرادی که آگاهانه و یا از سر بی اطلاعی به این‌گونه افکار دامن می‌زنند که گویا اعتصاب کارگران تعلیق نشده و این توطئه دشمن! است باید گفته شود دست از سر کارگران بردارید چرا که افراد مورد نظر شما از جمله دانشجویان نفوذی که خود دستی در حاکمیت دارند،آنها پایان اعتصاب را اعلام‌ کردند و گفتند اعتصاب خاتمه یافته است که ما _ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه _ در آن زمان بر علیه آنان نوشتیم و ادامه اعتصاب را اعلام داشتیم.
اما کارگران هفت تپه و نمایندگاه میدانی آنها بعد از اینکه توانستند با قدرت اتحاد و همبستگی کارگری، در ۷۱ روز اعتصاب، دولت و نماینده گان مجلس را وادار به تسلیم کنند و نماینده گان مجلس مجبور شدند که قول بدهند تا به خواست های کارگران نیشکر هفت تپه رسیدگی شود ( با این توضیح که هیچ کسی به این نماینده های مجلس کوچکترین توهمی نداشته و ندارد) اعتصاب به حالت تعلیق در آمد.
کارگران با این دست آورد، یعنی تحمیل خواست خود به نماینده گان صاحبان سرمایه در مجلس سرمایه داران، این فرصت را ایجاد کردند که به خواست های کارگران رسیدگی شود. خواست های از جمله خلع ید بخش خصوصی، پرداخت حقوق و مزایا، بازگشت به کار کارگران اخراجی و...
اما ما شاهد هستیم که با پایان مهلت تعیین شده هنوز خواست های کارگران عملی نشده است.
هر چند که ما در اطلاعیه دیروز اعلام داشتیم که زمینه های خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه هموار شده است و این یک پیروزی است، اما باید تمام خواست های کارگران یک به یک متحقق شود. در صورت عدم تحقق خواست و مطالبه کارگران، روند اعتصاب در موج جدید آن با مشورت جمعی کارگران و نماینده گان کارگری شروع خواهد شد.
درآخر لازم است برای شفاف سازی افکار عمومی و خط بطلان کشیدن به نظرات مدافعین دروغین طبقه کارگر که تعلیق اعتصاب را به نهاد های امنیتی و وابسته به نهاد های سرمایه سالار معرفی می کنند، لازم دیدیم بخشی از گفته های یوسف بهمنی، یکی از نماینده گان کارگران هفت تپه که پایان موقت اعتصاب را در مصاحبه با "امتداد" را یاد آور شده است راانتشار دهیم تا مشت یاوه گویان باز شود.

یوسف بهمنی در مصاحبه با "امتداد"
از وقتی این بازدید صورت گرفته و پس از ۷۰ روز، اعتراضات کارگران هفت‌تپه، موقتا به پایان رسیده، آقایان استاندار، فرماندار و دادستان شهرستان بیانیه داده‌اند که با پیگیری‌های فراوان، این اتفاق صورت گرفته و کارگران به کار خود بازگشته‌اند. این در حالی است که حتی به رغم ادعای برخی مبنی بر بازگشت به کار کارگران پس از وصول مطالبات، همچنان حقوق ماه‌های تیر و مرداد به صورت معوق باقی مانده و سایر مطالبات کارگران نیز کماکان بر زمین مانده است. ) "متن کامل را می توانید در سایت امتداد دنبال کنید"

یک خبر در همین ارتباط:
درضمن لازم به یاد آوری است که قرار بود فردا چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه، نمایندگان کارگران با مجلسی ها در ارتباط با مطالبات کارگران دیداری داشته باشند، که این ملاقات همچون چهارشنبه گذشته به بعد موکول شده است!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹

***********

پیروزی های بیشتر در راه است!

برای مشاهدۀ مطالب، تصاویر و فیلم ها به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.
کارگران عزیز و مبارز، همانطور که مطلع هستید اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بعد از هفتاد و یک روز به حالت تعلیق در آمد.
تعلیق اعتصاب در حالی صورت گرفت که نمایندگان مجلس خواستار وقت دو هفته ای برای رسیدگی به مطالبات کارگران شدند.
در این شرايط می توان گفت که کارگران اولین پیروزی خود را به دست آورده و یک گام به جلو رفتند، زیرا با اعتصاب خود، نمایندگاه مجلس را مجبور به جوابگویی کردند.
اما خواست خلع ید کامل از بخش خصوصی یکی از خواست های اصلی کارگران بوده که باید متحقق شود.
بعد از ماهها اعتراض و پافشاری و اتحاد و همبستگی کارگران هفت تپه، دیوان محاسبات ناچار به اعتراف و قبول این خواست، یعنی خلع ید از بخش خصوصی شده است.
در این راستا دیوان محاسبات قرار داد واگذاری شرکت هفت تپه به اختلاسگران که همکاران سازمان خصوصی سازی اند، این سازمان را مکلف به فسخ قرارداد کرده است.
این یک قدم دیگر رو به جلو است.
کارگران هفت تپه به خوبی میدانند که تا خلع ید کامل از بخش خصوصی مبارزه ادامه دارد و تنها با رفتن اسد بیگی و رستمی و همکارانشان مشکل حل نمی شود بلکه بساط خصوصی سازی باید برجیده شود، چرا که قرار نیست فقط مهره های این بازی عوض شوند.
⭕️ مالکیت هفت تپه نباید به دست هیچ فرد و ارگانی و نهادی دیگری باشد. کارگران هفت تپه تنها کسانی هستند که میتوانند به بهترین شکل، کشت و صنعت نیشکر هفته تپه را اداره و مدیریت کنند.
✔️ اموال دزدیده شده از کارگران و کشت وصنعت نیشکر هفت تپه باید به کارگران بازگردانده شود تا با مدیریت کارگران، کارخانه سالم و به نفع کارگران و مالکان اصلی که کسانی غیر از مردم نیستند، اداره شود.

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه

***********

تجمع اعتراضی کارگران غیرنیشکری هفت‌ تپه درمقابل استانداری خوزستان

برای مشاهدۀ مطالب، تصاویر و فیلم ها به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.
#اتحاد_اعتصاب
#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

همانطور که اطلاع دارید با توجه به وعده های داده شده از طرف نماینده گان دولت به کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب کارگران بصورت مشروط به حالت تعلیق در آمده است.
اما در این مدت کارگران غیر نیشکری همچنان به تجمع اعتراضی خود در مقابل فرمانداری و اداره کارشوش ادامه داده اند. امروز ۱۵ شهریور ماه کارگران غیر نیشکری در ادامه تجمع های اعتراضی، تجمع خود را در مقابل استانداری خوزستان در اهواز ادامه دادند.
سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از خواست این کارگران اخراجی غیر نیشکری هفت تپه اعلام داشته وخواهان بازگشت به کار و تعیین وضعیت معیشتی وشغلی این کارگران زحمتکش میباشد.
✔️ کسانی که خود را مسئولین مملکتی می دانيد! چشم‌هایتان را بازکنید، خشم توده های زحمتکش را دست کم نگیرید!

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه

شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

***********

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه نماد استقلال تشکل مستقل کارگری درمحیط کار

پیام به کارگران زحمتکش در ایران!
کارگران هفت تپه برای حق و حقوق خود با تشکل یابی، با اتحاد و یکپارچگی، اعتصاب و اعتراضات خود را در دوره ها مختلفی از سال(۸۶)تاکنون. سازماندهی کرده است و برای خواست و مطالبات خود با دخالت مستقیم و مستقل کارگران و تصمیمات جمعی، مبارزات خود را تا به امروز به پیش برده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز با تشکیل شدنش. درابان سال (۸۷) نقطه عطفی برای استقلال کارگران و ایجاد تشکل مستقل کارگران هفت تپه بود و در مقابل تمامی نیروهای ارتجاعی، فرصت طلبان و سودجویان، تشکل مستقل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را ایجاد نمود. از همان ابتدا حامیان سرمایه داران و انجمنها و شوراهای اسلامی و افراد خود فروخته و ... سعی در تضعیف کردن سندیکا به اشکال مختلف داشتند و با بهانه‌هایی مختلف پاپوش و شایعات واتهامات ناروا ومغرزانه و دستگیری و زندان خواستند تشکل مستقل کارگران را نابود و منحل کنند. اما سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با اتکا به نیروی مستقل کارگران به راه خود ادامه داده وبا مبارزه جمعی، خود را به تمامی دم و دستگاه سرمایه داری تحمیل نموداست موفقیت و پیروزی تاکنونی اش مستقل بودن و اتکا به نیروی خود کارگران است.
مطالبات و خواسته های کارگران هفت تپجدا از مطالبات و خواسته های کل طبقه کارگری در ایران نیست. همه کارگران و مزدبگیران در شرایط مشابه بی حقوقی، مشکلات سخت معیشتی، ازجمله مزدهای کم، نبود امنیت شغلی، خطر بیشتربیکاری، و نیز بیشماری از ما در فقر کامل و بی مسکنی و نبود بیمه و امکانات درمانی و ... روبرو هستیم.
ما تمامی راهها از تجمع، اعتصاب، دیدار با مسئولین، مذاکره و ... را به پیش بردیم و از هر راهی سعی کردیم تا بتوانیم خواستها و مطالبات به حق کارگران را نه تنها به گوش مسئولین برسانیم بلکه با پافشاری حق خودمان را بگیریم. کارگران هفت تپه با تیز هوشی موفق شدند یکی از دزدان و اختلاسگران این جامعه را با تمامی همراهان و همدستان افشا کنند و حداقل موفق شدیم که دم و دستگاه را مجبور کنیم که این جماعت را به دادگاه بکشانند.
خواسته های کارگران هفت تپه، مانند دیگر بخشهای مختلف کارگری شامل پرداختن دستمزد های عقب افتاده، بیمه کردن کارگران، بازگشت به کار همکاران اخراجی و جذب کارگران بیکار شده غیر نیشکری دربخش های مختلف شرکت .مثال (قسمتهای مختلف کشاورزی یا در کارخانه) ، محاکمه کردن صاحبان و کارفرمایان دزد و اختلاسگر و نیز لغو خصوصی سازی که جز مشکلات و بی خانمانی نتیجه ای دیگری برای کارگران بهمراه نداشته است، می باشد.
در این دور از اعتصابات کارگران هفت تپه انواع و اقسام وزیر و نماینده مجلس، فرماندار و شهردار و ... دیدارهای مختلف و جلسات متفاوت و بررسی های مختلف صورت گرفته است و تاکنون هیچ تاثیری در بهبود شرایط کارگران هفت تپه صورت نگرفته است و هیچکدام از خواسته های ما کارگران عملی نشده است.
کارگران هفت تپه برای کسب مطالبات و خواسته های خود راهی جز مبارزه و اعتراض ندارند و در ادامه مبارزه نیاز به تصمیم گیریهای جمعی و پیگرانه ضروری میباشد.
دراین راه برای دستیابی به خواسته ها و مطالباتمان، نیاز مبرم به حمایت و پشتیبانی عملی از دیگر بخشهای کارگری که درگیر وضعیت مشابه ای در محیط های کاری خود هستند را داریم.
همگی ما متعلق به یک طبقه میلیونی کارگری هستیم و هیچ نیرو و قدرتی نمیتواند در مقابل اتحاد و همیاری و همکاری مستقل ما ایستادگی کند.
نیاز همگی ما برای موفقیتمان، حمایت عملی از اعتراضا ت و اعتصابات و مبارزات هم می باشد. زمان آن رسیده است که مبارزاتمان را به هم گره بزنیم و مشتی محکمتر شده، تا بتوان حق وحقوق خود را بگیریم. . تشکل مستقل حق کارگران است.سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نماد تشکل مستقل محیط کار میباشد.

زنده باد اتحاد سراسری کارگران

زنده باد مبارزات سراسری کارگران

۱۴/شهریور ماه /۱۳۹۹

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه

***********

برای وارد شدن به فاز جدید اعتصاب،

نیاز به شور ومشورت و تصمیم گیری جمعی کارگران هفت تپه ضروری است!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بر اساس آخرین گفتگو ما بین نمایندگان کارگران هفت تپه و نمایندگان مجلس که زمان ۱۵ روز را برای تصمیم نهایی در مورد خواسته ها و مطالبات کارگران تعهد داده بودند، اعتصاب را به حالت تعلیق اعلام نمود.
گرچه بلافاصله بعد از جلسه مابین نمایندگان، دانشجویان عدالت خواه!! و نیروهای نفوذی با سلام و صلوات اعلام کردند که به همت مسئولین و راه گشایی کمیسیون اصل نود، اعتصاب کارگران هفت تپه اتمام یافته است ( که هیچ واقعیتی در آن نهفته نبود) سندیکا با تکذیبه علنی رو به افکار عموم، اخبار غیر واقعی اتمام اعتصاب را اعلام نمود.
از اینرو بود که روز دوشنبه مورخ (۳-شهریور ماه ۱۳۹۹ ) کارگران با تصمیم درست خود، نشان دادند که اعتصاب تمام نشده است و در مقابل فرافکنی های دانشجویان عدالت خواه!! و بسیجی به گردهمائی و اعتصاب ادامه دادند.
سندیکا در اطلاعیه عمومی روز سه شنبه(۴-شهریور ۱۳۹۹) اعلام کرد که اعتصاب کارگران تا اعلام نتیجه تعهدات به حالت تعلیق در خواهد آمد.
زمان تعهد داده شده روز چهارشنبه ۱۲ شهریور فرا رسید و خبری از برگزاری جلسه نمایندگان کارگران و نمایندگان مجلس در ارتباط با اعلام نتیجه خواسته های کارگری برگزار نشد و اعلام شد که جلسه به تعویق افتاده است.
در کنار وعده های عمل نشده که تکرار داستانهای قدیمی است و برای ما چیز جدیدی نمیباشد و توهم به آن نداشته، نداریم و نباید داشت، اعلام کرده اند که رئیس مجلس، قالیباف به خوزستان و شوش میآید.
واقعیت این است که آمدن رئیس مجلس و یا ارگانهای دیگری تا کنون هیچ سودی برای کارگران بهمراه نداشته و جایز نیست که انتظار دیگری از این سفرها و دیدارها و مذاکرات داشت.
این آمدن و رفتن ها هیچ نفعی برای کارگران نداشته و نخواهد داشت و هدفی جز به عقب انداختن اجرای خواسته ها و مطالبات کارگران در بیش نیست.
هیچکدام از مطالبات کارگران در این مدت طولانی اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه تحقق نیافته و به اجرا در نیامده است، نه حقوقهای موقعه پرداخت شده است، نه کارگران بیکار شده غیر نیشکر به کار برگشته اند، نه خبری از بازگشت به کار همکاران اخراجی‌ است، نه خبری از تعیین تکلیف اسدبیگی و همراهان او هست و نه مسئله خصوصی سازی با نتایج خانمان براندازش لغو شده است و نه دیگر دست اندرکان ریز و درشت که در این دستگاه زور و ستم به کارگران نقش فراوان داشته اند برکنار شده اند.
خلاصه اینکه هیچ وعده و تعهد و تصمیمی از طرف مسئولین اجرا نشده است.
در این اوضاع غیر از مسئولین حاکم، تعدادی فرصت طلب و نفوذی به اشکال مختلف از بیرون و درون فعال شده و مشغول خرابکاری هستند و سعی میکنند که افتراق و جدایی در میان کارگران انداخته ومیخواهند کارگران را ابزاری برای اهداف گروهی خود، و محفل و دسته خود و فردنمایی و فردگرایی کرده و اتحاد جمعی کارگران را خدشه دار کنند و کارگران را به چند دستگی و پراکندگی سوق داده و میخواهند کارگران را به ابزار سیاستهای بی ارزش خود تبدیل کنند.
کارگران تجربه کرده اند که جز اتکا به نیروی خود، جز اعتماد مابین جمع کارگران و جز متحد شدن بیشتر، نمیتوانند به هیچ نیروی دیگری خارج از خودشان متکی باشند و اعتماد کنند.
نباید اجازه داد که سرنوشت کارگران هفت تپه را کسان دیگری بدست بگیرند و ما نظاره گر بوده و چشم امید به تصمیات دیگران که منافع دیگری جز منافع کارگران را نمایندگی میکنند، داشت.
وعده های سرخرمنی و تعهدات پوچ، دیدارهای بی تاثیر و خالی، مشکل معیشت کارگران و دیگر مطالباتمان را حل نخواهد کرد . بنابراین کارگران با شور ومشورت جمعی ، تصمیم خواهند گرفت.
باید اتحاد خود را حفظ کنیم و با اتکا به خود، اعتراض و مبارزه و اشکال موثر و مورد نیاز را برای کسب مطالبات و خواسته های به حقمان را به اجرا بگذاریم. پیروزی ما در گرو اتحاد ماست.

پنج شنبه /۱۳/شهریور ماه /۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

اعتصاب کارگران هفت تپه به حالت تعلیق در آمد

برای مشاهدۀ مطالب، تصاویر و فیلم ها به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.
#اتحاد_اعتصاب
#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

اگر دولت و نهادهای دولتی ظرف ۱۵ روز بر اساس تعهد داده شده در مقابل خواست کارگران تسلیم نشودذ، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد فاز جدیدی خواهد شد!

***********

کارگران هفت تپه به اعتراض ادامه میدهند

نیروهای امنیتی و نظامی، مجلسیها و اسدبیگی در یک توطئه مشترک و با تهدید و زور از اعتراض ما مقابل فرمانداری ممانعت به عمل آوردند.
اما هفت تپه سرجایش هست. هفت تپه مال ماست. ما به اعتراضمان ادامه میدهیم. شکل اعتراض را خودمان تعیین میکنیم.
جلسات نمایندگان ما برگزار میشود، مذاکرات نمایندگان ما با مسئولین ادامه پیدا میکند، نمایندگان ما به تجمعات ما در شرکت گزارش می‌دهند و سخنرانی میکنند. اتحاد ما سرجایش است و برای تمامی مطالبات اعلام شده تلاش میکنیم. فوری ترین مطالبه ما برگشت بکار اخراجی های دفع آفات، غیرنیشکری، فنی و سایر همکاران اسماعیل بخشی، خنیفر ، بیژنی و اخضری است. ما خواهان لغو فوری خصوصی سازی هستیم.
باقدرت این مطالبه و مطالبات دیگر را پیگیری خواهیم. مبارزه ما تا تحقق همه مطالبات ادامه دارد.

پیام کارگران هفت تپه

***********

هفتاد و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

نه دولت، نه حاکم، نیستند به فکر ملت.

#اتحاد_اعتصاب
#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

✔️ ‌کارگران هفت تپه با اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۳ شهریور ۱۳۹۹

***********

از کارگران به:

جریان وابسته و نفوذی به اصطلاح دانشجویان عدالتخواه

اعتصاب کارگران هفت تپه تا رسیدن به مطالبات ادامه خواهد داشت.
در پاسخ به دانشجوی به اصطلاح عدالت‌خواه صباغی!!؟
در هفتادمین روز اعتصاب کارگران مبارز نیشکر هفت تپه، چند نفر از نمایندگان مجلس همراه!! با خبرنگار بازجو، امروز در جمع کارگران هفت تپه، حضور داشتند.
طبق روال معمول نمایندگاه مجلس که خود از قانون گذاران طرح های ضد کارگری و از جمله تصویب برنامه خصوصی سازی در ایران هستند، با وعده و وعید های خود تلاش داشته و دارند که صف متحد کارگران را بشکنند و از ادامه اعتصاب بحق کارگران جلوگیری کنند تا پس از شکستن اعتصاب نقشه های کثیف خود را در خصوص آینده کارگران و مالکیت شرکت عملی کنند.
در این‌ میان شخصی به نام محسن صباغی در توئیتی اعلام داشته است که با وعده های طرح شده توسط نمایندگان مجلس، "اعتصاب کارگران بعد از ۷۰ روز بطور مسالمت آمیز پایان یافت"
این دانشجوی علوم سیاسی هنوز نفهمیده است که اعلام آغاز و پایان یک اعتصاب تنها به عهده کارگران اعتصابی ممکن است. ... ادامه اینجا کلیک کنید.

***********

هفتادمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

نمایندگان مجلس در جمع کارگران نیشکر هفت تپه و حضور پرشور کارگران هفت برای پیگیری مطالبات خود.
‌کارگران هفت تپه با اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

اتحاد رمز پیروزی است!

نه دولت، نه حاکم، نیستند به فکر ملت.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲ شهریور ۱۳۹۹

***********

شصت و نهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

برای مشاهدۀ تصاویر و فیلم ها به کانال تلگرام سندیکای هفت تپه اینجا مراجعه کنید.

#اتحاد_اعتصاب
#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی
✔️ شورای اسلامی کار یک نهاد ضد کارگری است!
✔️خواستار بازگشت به کار، کارگران اخراج شده هستیم!
✔️ ‌کارگران هفت تپه با اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱ شهریور ۱۳۹۹

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار