افق روشن
www.ofros.com

قابل توجه دارندگان و خوانندگان كتاب "مزد، بها، سود" كارل ماركس


سهراب.ن                                                                                                    شنبه ٢٩ مرداد ماه ١٣٩٠

در كتاب "مزد، بها، سود" كارل ماركس با ترجمه احمد قاسمی كه به صورت اینترنتی هم منتشر شده است، در قسمت هشتم مربوط به تولید ارزش اضافی (٨-تولید ارزش اضافی) صفحه ۴٨ ، اشكالی وجود دارد كه این من در زیرنویس همین صفحه توضیحاتی را در مورد صحت و سقم عدد ٦ بیان نموده‌ام. در آن‌جا با قاطعیت نگفته‌ام كه عدد ٣ صحیح و عدد ٦ غلط است. اما چون در این زمینه ذهنم مشغول بود، به منظور به قطعیت رساندن آن با معلم و نویسنده‌ی گرانقدری كه بسیار از او آموخته‌ام، در میان گذاشتم. ایشان هم زحمت كشیده به طور غیر مستقیم به نسخه‌ی اصل آلمانی و ترجمه‌ی فرانسه مراجعه و "قاطعانه گفتند که در هر دو نسخه آلمانی و فرانسه عدد سه صحیح است." من هم به پیروی از این معلمین عزیز با تاكید اعلام می‌دارم كه عدد ٣ صحیح می‌باشد.
در این‌جا ضمن سپاسگزاری از این معلم فرهیخته و دوستانش، اعلام می‌داریم كه هر فردی كتاب "مزد، بها، سود" كارل ماركس با ترجمه احمد قاسمی در اختیار دارد، عدد یاد شده را اصلاح نماید. در كتاب اینترنتی فوق كه اینك همراه این تصحیح دریافت می‌دارید، مورد اصلاح گردیده و توضیحاتی در زیر نویس همان صفحه آمده است.

سهراب.ن - تاریخ تنظیم: ٢٩/٠۵/١٣٩٠