افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه ٢ سایت سیمای سوسیالیسم


سیمای سوسیالیسم                                                                                    سه شنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٩١

اطلاعیۀ ٢

بدین وسیله به اطلاع مراجعین محترم میرسانیم که اشکال سایت سیمای سوسیالیسم مرتفع گردیده است و اکنون این سایت در دسترس می باشد.

مسئولین سایت سیمای سوسیالیسم

http://www.kaargar.com

****************

اطلاعیۀ ١

سایت سیمای سوسیالیسم در حال حاظر به علت مشکل فنی از دسترس خارج می باشد. مسئولین سایت در تلاش برای رفع مشکل هستند.

سایت سیمای سوسیالیسم