افق روشن
www.ofros.com

موفقیت اعتصاب رانندگان کامیون احیا گستران و اخراج ۵ نفر از رانندگان رسول ماشین

شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان                                                                     یکشنبه ۴ بهمن ۱٣٨٨


موفقیت اعتصاب رانندگان کامیون شرکت احیا گستران اسپادان ذوب آهن اصفهان

اعتصاب رانندگان کامیون شرکت احیا گستران اسپادان ذوب آهن اصفهان در روز سه شنبه ٢٩ دی با حضور آقایان وکیلی مدیر حراست میرلوحی رییس انتظامات و کریمی از دیسپاچرکل ذوب آهن و قول پرداخت حقوق آبان و آذر به پایان رسید و در شیفت عصرکاری رانندگان کار خود را از سر گرفتند.
در مورد تبدیل وضعیت رانندگان از قرارداد با شرکت به قرارداد مستقیم با ذوب آهن نیز قول پیگیری داده شد.
لازم به توضیح است که ٢ ماه حقوق عقب مانده رانندگان این شرکت در صبح چهارشنبه ٣٠ دی پرداخت گردید.
ضمنا در تحولی دیگر رانندگان لودر ولیفتراک شرکت رسول ماشین در قسمت موسوم به ٦٠٠ ذوب آهن در روز سه شنبه چندین ساعت دست از کار کشیدند که با حضور مسئولان شرکت و قول پرداخت حقوق آبان ماه تا هفته آینده رانندگان به اعتصاب پایان دادند.

--------------------------

اخراج ۵ نفر از رانندگان سرویس های

ایاب و ذهاب شرکت رسول ماشین در ذوب آهن اصفهان

در پی دو نوبت اعتصاب رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب شرکت رسول ماشین در ذوب آهن اصفهان طی ماه گذشته بیش از پنج نفر از این رانندگان به اتهام سازمان دهی اعتصاب اخراج یا لغو قرارداد شده اند.
گفتنی است که شرکت یاد شده پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب کارگران ذوب آهن است و رانندگان طرف قرارداد آن شامل دو گروه می باشند:
دسته اول رانندگانی هستند که در استخدام شرکت اند و رانندگی اتوبوس ها ومیدل باس های متعلق به شرکت را بر عهده دارند و دسته دوم رانندگانی هستند که با اتوبوس ها ومینی بوس های متعلق به خود برای شرکت کار می کنند. از رانندگان دسته اول چندین نفر اخراج و از دسته دوم چندید نفر لغو قرارداد شده اند.
اعتصاب آذرماه رانندگان در اعتراض به پرداخت دیرهنگام حقوق های شان بود که با قول پرداخت حقوق مهرماه پایان یافت. این رانندگان هنوز حقوق آبان و آذرماه خود را دریافت نکرده اند.

شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان

اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: ٣/١/١٣٨٨