افق روشن
www.ofros.com

تجمع دوباره کارگران شرکت میلاد روبروی دفتر مجتمع صنایع قائم رضا


شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان                                                            پنجشنبه ٢ اردیبهشت ١٣٨٩

صبح امروز سه شنبه ٣١ فروردین بار دیگر ٦٠ تن از کارگران شرکت میلاد روبروی دفتر مجتمع صنایع قائم رضا واقع در سه راه توحید شهر اصفهان تجمع کردند.امروز نیز مدیریت قائم رضا طبق رویه گذشته از هرگونه پاسخگویی به کارگران خودداری نمود و به آنان اعلام شد که هیچ یک از اعضای هیات مدیره در دفتر حضور ندارند. دادخواه مدیرعامل پرشیا فلز- سهام دار عمده ائم رضا- و مدیرعامل پیشین قائم رضا نیز اظهار داشته که به این کارگران نباید توجهی شود و آنها دیر یا زود خسته خواهند شد و به اعتراضات خود پایان خواهند داد. همچنین اسلامیان رییس هیات مدیره پرشیا فلز تمامی شرکت های زیرمجموعه قائم رضا را تهدید کرده که در صورت بحران آفرینی برای قائم رضا و یا هرگونه مطالبه حقوق معوقه خود به سرنوشت میلاد دچار خواهند شد و در کارگاه های شان تخته خواهد شد.مدیریت قائم رضا به کارگران میلاد پیشنهاد کرده که در صورت صرف نظر از ٢٠ درصد مطالبات شان با آنان تسویه حساب خواهد کرد که تاکنون تنها ۵ نفر از کارگران این پیشنهاد را پذیرفته اند و از مطالبات ۵/١٨ میلیونی خود به دریافت ۵/١٤ میلیون رضایت داده اند.بنابر خبری دیگر در اواخر سال گذشته وقتی طلبکاران شرکت برای توقیف اموال شرکت با مقاومت کارگران آن روبرو شده اند سرهنگ حسن پرتوی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنجان با حضور در محل کارگران را تهدید کرده که برای مقابله با کارگران از مراجع قضایی حکم تیر خواهد گرفت و با این تهدید کارگران را وادار به عقب نشینی نموده است.

شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان