افق روشن
www.ofros.com

میز اطلاع رسانی در مرکز شهر استکهلم


شورای حمایت ... ـ استکهلم                                                                                        شنبه ٦ آبان ١٣٩١

روز سه شنبه ٢٣ اکتبر بمناسبت هفته کارزار وبرای تبلیغ تظاهرات روز شنبه ٢٧ اکتبر که روز نمایش سراسری همبستگی با کارگران زندانی است با همراهی سازمان سراسری پناهندگان بی مرز درمرکز شهر استکهلم پیکتی برگزار شد . دراین هفته که به فراخوان نیروهای چپ وکمونیست برگزار میشود از همه نیروهای آزادیخواه دعوت شده برای آزادی کارگران زندانی تلاش کنند. از بلندگوی پیکت بارها متن اطلاعیه شورای نمایندگان به زبان سوئدی همراه با پخش موزیک خوانده شد .نام کارگران زندانی واوضاع آنان در زندانهای قرون وسطایی رژیم فریاد زده شد و بر وضعیت شاهرخ زمانی در زندان وخطراتی که او وهمه زندانیان را تهدید میکند انگشت گذاشته شد. به سوالات رهگذران در این رابطه پاسخ داده شد ودهها اعلامیه دراین رابطه پخش شد واز همگان تقاضا شد در اکسیون روز شنبه شرکت کنند. ما بار دیگر از همه آزادیخواهان میخواهیم تلاش خودرا برای انعکاس وضعیت کارگران در ایران افزایش داده ودر هرچه با شکوه برگزارکردن این هفته کوشش کنند. آزادی ورفاه ورهایی درگرو قدرتمند شدن جنبش کارگری است وگرنه همه تلاش ها به هرز میروند.

زنده باد جنبش انقلابی کارگران.

زنده باد آزادی وسوسیالیسم

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم