افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب دویست پنجاه هزار کارگر معدن

و سی هزار کارگر ترانسپورت در آفریقای جنوبی


شورای حمایت ... ـ استکهلم                                                                                   دوشنبه ١٠ مهر ١٣٩١

بعداز شش هفته اعتصاب و اعتراض کارگران معادن در ماریکانا و کشته شدن ٣٦ نفر از کارگران اعتصابی به دست پلیس آفریقای جنوبی، کشته شدن یک زن عضو کمیته زنان ماریکانا به علت خونریزی بعد از اصابت گلوله پلاستیکی و زخمی شدن صدها زن و مرد معترض و بعداز دستیاقتن کارگران معادن به ٢٢ درصد اضافه حقوق، موج اعتصاب سراسر آفریقای جنوبی را در بر گرفته است.
روز جمعه ٢٨ سپتامبر صد هزار کارگر دست از کار کشیدند.از جمله،
٢١ هزار کارگر معدن بزرگترین تولیدکننده طلا در دنیا - آنگلو آمریکن، ٣٢ هزار کارگرمعدن در سومین تولید کننده طلا در دنیا- آنگلو گلد، ١۵ هزار نفر در چهارمین شرکت تولید کننده طلا - گلد فیلدس، بیش از ٩ هزار نفر درمعدن به آتریس و ٢٠ هزار نفر از کارگران ترانسپورت که عمدتا رانندگان کامیونهای حمل و نقل معادن هستند.
امروز ٣٠ سپتامبرتعداد کارگران اعتصابی در بخش ترانسپورت به ٣٠ هزارنفر و کارگران اعتصابی معادن به ٢۵٠ هزار نفر رسید. عمده ترین مطالبه کارگران از شروع اعتصاب همان ، توافق لنمین ( ماریکانا ) است و امروز مبلغ ١٢۵٠٠ راند به عنوان خواست اضافه حقوق در روزنامه اعتصابیون انتشار یافت.
بازگشت به کار کارگران اخراجی که در پی اعتصاب سال پیش از معادن اخراج شده بودند نیز یکی دیگر از خواسته های اعتصابیون است.
بزرگترین اتحادیه کارگران معادن از شروع اعتصاب ماریکانا NUM و Cosatus اتحادیه کارگران آفریقای جنوبی تا به امروز در مقابل کارگران قرار گرفته ، اعتصابات را غیرقانونی اعلام کرده و دست در دست سرکوبگران دارند.
اتحادیۀ کوچکتر دیگری هم که در شروع سعی کرد که کارگران بیشتری را به خود جذب کند نتوانست درمبارزات کارگران نقش موثری داشته باشد.
کارگران با تشکیل کمیته های مستقل کارگری و هم اکنون با تشکیل کمیتۀ مشترک اعتصاب، مبارزات را سازمان داده و اعتصاب را رهبری میکنند.
بهمن مبارزه طبقاتی بر سر سرمایه داران فرو ریخته و سراسر آفریقای جنوبی را به تحرک وادشته است.
سکوت سنگین مطبوعات و رادیو تلویزیونهای سرمایه داران در سراسر دنیا و عدم انعکاس کوچکترین خبری تاکید بر وحشت سرمایه داری در جهان از شدت گرفتن مبارزه طبقاتی دارد. از مبارزات کارگران در آفریقای جنوبی حمایت کنیم.

زنده باد سوسیالیسم- مرگ بر سرمایه داری

www.shora.se shoraye1@gmail.com Mobil:0728379451

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

٣٠ سپتامبر ٢٠١٢