افق روشن
www.ofros.com

۵٠٠ زن کارگر برزیلی، اداره اصلاحات ارضی را اشغال کردند


شهرزادنیوز                                                                                                         شنبه ١۴ اسفند ١٣٨٩


       فعالان زن در حال اشغال اداره اصلاحات ارضی

۵٠٠ تن از زنان سازمان "ویا کامپزینا"، در اعتراض به کندکاری در اصلاحات ارضی و نیز کاربرد سموم کشاورزی، ساختمان اداره اصلاحات ارضی برزیل در شهر رسیف، واقع در شمال شرق این کشور را به اشغال خود در آوردند.
هدف فعالان زنان از این اقدام توجه دادن افکار عمومی به نارسایی اصلاحات وعده داده شده در آستانه ٨ مارس، روز جهانی زنان، بود. افزون بر آن، زنان کشاورز به کاربرد فزاینده سموم کشاورزی و نیز گسترش روز افزون انحصار کشتزار ها در دست شرکت های بزرگ اعتراض دارند.
به گفته کریستیانه آلبکرک، سخنگوی جنبش کشاورزان بی زمین دولت ایالتی را متهم کرد که به طور یکجانبه تنها از شرکت های بزرگ حمایت می کند. وی افزود که در سال ٢٠١٠ بیش از یک میلیون تن سموم گیاهی در برزیل به کار برده شده است، که این امر موجب مسموم شدن هوا، زمین و آب می شود و حتا سرچشمه های آب را آلوده می سازد.