افق روشن
www.ofros.com

!آزادی رفیق فرزاد احمدی از بند نظام سرمایه داری

شبكه همبستگی كارگری                                                                               جمعه ١٣ آذر ۱٣٨٨

طبق آخرین خبر رسیده امروز سه شنبه ١٠/٩/٨٨ ساعت ٢ بعد از ظهر فرزاد احمدی فعال كارگری و كارگر خیاط با قرار وثیقه ٣٠ میلیون تومانی از زندان سنندج آزاد شد .ما ضمن تبریك آزادی این رفیق گرامی به تمامی فعالان عرصه مبارزه طبقاتی ادامه بازداشت پدرام نصرالهی را محكوم كرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط این فعال كارگری هستیم.

زنده باد انتر ناسیونالیسم پرولتری

شبكه همبستگی كارگری

چهارشنبه یازدهم آذر ١٣٨٨